Tuesday, June 30, 2009

Biệt-kích quân 63


Biet Kich Quan
Bai 10


Trong một nỗ lực phá-hoại miền bắc Việt-Nam. Năm 1961, cơ quan Trung-Ương-Tình-Báo Hoa-Kỳ (CIA) bắt đầu thả những toán Biệt-Kích Việt-Nam xuống miền bắc.Ðến năm 1964, Ngũ-Giác-Ðài
biết chắc rằng những quân nhân đó đã bị giết, cầm tù hoặc bị ép buộc làm việc cho cộng-sản. Cơ-quan này (NgũGiác-Ðài có thể xem như Bộ Tổng-Tham-Mưu của Quân-Lực Hoa-Kỳ) ra lệnh tiếp tục
thả thêm những toán mới ra ngoài bắc trong kế-hoạch 34A. Nỗ lực mới này do đơn-vịnguỵ danh Ðoàn Nghiên-Cứu, Quan-Sát (Nha-Kỹ-Thuật)đảm trách. Ðến năm 1968, có khoảng 500 quân Biệt-Kích
mất tích (chết hoặc bị bắt) ở ngoài bắc. Thân nhân của họ được cơ quan SOG (Nghiên-Cùu, Quan-sát) thông báo là họ đã chết, cơ quan này cũng không tìm hiểu thêm số-phận của các Biệt-Kích quân Việt-
Nam hoặc tìm cách đem họ trở về.

Hai mươi năm sau, hơn 300 quân Biệt-Kích được trả tự do từ những trại tù ở ngoài bắc và những bí mật đen tối của HoaThịnh-Ðốn được đem ra ánh sáng. Dùng những hồ sơ đã qua thời gian bảo mật và
những cuộc tiếp-xúc với biệt kích quân Việt-Nam, nhân viên CIA, SOG, nhân viên tình-báo. Ông Sedgwick Tourison, một chuyên viên tình báo bộ-Quốc-Phòng Hoa-Kỳ đả nói lên tấm bi-kịch trong cuộc chiến tranh tại Việt-Nam. Bị chính-quyền Hoa-Kỳ chối bỏ, các Biệt-Kích quân Việt-Nam còn sống sót qua thời gian giam cầm, có người bị cầm tù đến 30 năm, đã kể lại những mẫu chuyện rất hấp dẫn. Những toán của họ thường đụng quân Bắc Việt tại điạ điểm thả dù. Toạ độ thả toán đúng ra phải được giữ bí mật, họ bị giết ngay tức khắc hoặc bị bắt sống, nhiều người bị ép buộc làm việc cho địch
quân, gửi những điện văn sai lạc về cơ-quan SOG. Lời khai của cựu nhân viên CIA, SOG làm xửng-xốt hơn nữa, các Biệt-Kích quân Việt-Nam vẫn được tiếp tục thả ra ngoài bắc mặc dầu chiến dịch đã được
coi như chấm dứt.
Dưới đây là bảng liệt-kê những toán Biệt-Kích quân Việt Nam được thả ra ngoài Bắc từ năm 1961 cho đến năm 1967.

Toán Ngày Thả Toán Phương Tiện Nhân-Viên Phụ-Chú

1. ARES 02/61 Biển 1 Vẫn liên-lạc trong tháng 04/69.
2. ATLAS 03/61 Thả-Dù 4 2 chết, 2 bị bắt
3. CASTER 05/61 Thả Dù 4 Mất liên lạc 07/63 bên Lào
4. DIDO 06/61 Thả Dù 4 Gửi báo cáo sai-lạc. Chấm dứt.
5. ECHO 06/61 Thả Dù 3 Gửi báo cáo sai lạc cho đến 08/62.
6. TARZAN Không rõ Thả Dù 6 Liên lạc lần cuối 06/63, coi như bị địch bắt sống
7. EUROPA 02/61 Thả Dù 5 Liên lạc lần cuối ngày 27/01/64 từ BVN.
8. REMUS 16/04/62 Thả Dù 6 Thêm 2 người 12/08/63, 3 người 23/04/64,
4 người Toán ALTER 22/10/64, 4 người 06/65, 2 người 21/08/67. Ngày 13/05/68 Bắc Việt loan tin bắt được quân Biệt-kích trong vùng hoạt động của toán Remus
9. TOURBILLON 16/05/62 Thả Dù 8 Thêm 7 người toán COOTS 27/05/64, 7 người toán
PERSEUS 24/06/64, 6 người toán VERSE 07/11/65, 2 người toán TOURBILLON BRAVO 24/12/66. Hiệu thính viên gửi tín hiệu khẩn 01/67. Toán được xử dụng để đánh lạc hướng địch cho đến 04/69.
10. EROS 06/62 Thả Dù 5 Gửi báo cáo sai-lạc. Chấm dứt.
11. PEGASUS 13/04/63 Thả Dù 6 .
12. JASON 14/05/63 Thả Dù 5 .
13. DAUPHINE 04/06/63 Thả Dù 5 .
14. BELL 04/06/63 Thả Dù 7 Thêm 7 người toán GRECO 14/11/64. Lần cuối cùng gửi điện
văn 19/03/67. Mt 03/07/67.
15. BECASSINE 06/63 Thả Dù 6 Bị bắt ít lâu sau khi xuống.
16. BART 07/06/63 Thả Dù 5 Bị bắt ít lâu sau khi xuống.
17. TELLUS 07/06/63 Thả Dù 4 Bị bắt ít lâu sau khi xuống.
18. MIDAS 10/06/63 Thả Dù 8 Bị bắt ít lâu sau khi xuống.
19. NIKE 10/06/63 Thả Dù 6 Bị bắt ít lâu sau khi xuống.
20. GIANT 07/63 Thả Dù 6 Bị bắt ít lâu sau khi xuống.
21. PACKER 07/63 Thả Dù 6 Bị bắt ít lâu sau khi xuống.
22. EASY 09/08/63 Thả Dù 8 Thêm 6 người toán PISCES 18/07/64, Thêm 5 người toán HORSE 05/65,
Thêm 9 người 17/09/65. thêm 3 người 8/10/65 Toán (DOG/GECKO). Toán DOG/GECKO đổi tên là EASY ALPHA nhẩy xuống 07/67. Lần cuối cùng liên lạc 26/04/68 báo chí ngoài Bắc loan báo bắt được 12 Biệt Kích quân, trong đó có toán trưởng.
23. Không tên 12/08/63 Thả Dù 2 Tăng cường cho toán REMUS.
24. SWAN 04/09/63 Thả Dù 6 Bị bắt ít lâu sau khi xuống.
25. BULL 07/10/63 Thả Dù 7 Bị bắt ít lâu sau khi xuống.
26. RUBY 05/12/63 Thả Dù 8 Bị bắt ít lâu sau khi xuống.
27. Không tên 23/04/64 Thả Dù 3 Tăng cường cho toán REMUS.
28. ATTILA 25/04/64 Thả Dù 6 Bị bắt ít lâu sau khi xuống.
29. LOTUS 19/05/64 Thả Dù 6 Bị bắt, bị đưa ra toà lãnh án.
30. COOTS 27/05/64 Thả Dù 7 Tăng cường cho toán TOURBILLON. Trận
31. SCORPION 17/06/64 Thả Dù 7 Bị bắt, đưa ra tòa lãnh án.
32. BUFFALO 19/06/64 Thả Dù 10 Bị bắt, đưa ra toà lãnh án.
33. EAGLE 28/06/64 Thả Dù 6 Bản phân tích 06/68: Bị địch bắt, còn 3 người dự trù di chuyển về hướng Nam. Bắt đầu di chuyển 11/68. Còn liên lạc trong năm 69.
34. PISCES 18/07/64 Thả Dù 6 Tăng cường cho toán EASY.
35. PERSEUS 24/07/64 Thả Dù 7 Tăng cường cho toán TOURBILLON.
36. BOON 29/07/64 Thả Dù 9 Bị bắt đưa ra tòa lãnh án.
37. ALTER 22/10/64 Thả Dù 4 Tăng cường cho toán REMUS.
38. GRECO 14/11/64 Thả Dù 7 Tăng cường cho toán BELL. CENTAUR 28 Toán bị rớt máy bay C-123 ngày 10/12/64 nơi Ngũ Hoành SơnÐà Nẵng. Tử nạn REMUS ALPHA 05/65 5 Một phần của REMUS được lệnh triệt xuất qua Lào. Lần liên lạc cuối cùng 21/08/65. Tọa độ Vic 785367. “im lặng vô tuyến,
đi Vạn Tượng (Lào)
39. HORSE 05/65 Thả Dù 5 Tăng cường cho toán EASY.
40. DOG/GECKO 17/09/65 Thả Dù 9 Tăng cường cho toán EASY. Sau bổ túc EASY ALPHA
thành toán EASY ALPHA 30/10/65. Nhập lại toán EASY trong tháng 07/67.
41. VERSE 07/11/65 Thả Dù 8 Tăng cường cho toán TOURBILLON. Hai người chết lúc thả dù. Toán hướng dẫn TOURBILLON về kỹ thuật thám sát đường mòn. 21/12/65, TOURBILLON chia 3 người qua toán VERSE. Toán VERSE tách ra. Ngày 27/07/67, radio Hà-Nội loan tin bắt sống toán.
42. ROMEO 19/11/65 Trực Thăng 10 Tháng 10/66 nhận được điện văn rất rõ 'ROMEO đã bị bắt'.
Lần cuối cùng liên lạc 05/08/68. Báo cáo mất tích 04/11/68.
43. KERN 05/03/66 Thả Dù 9 Một người chết lúc thả dù. Lần cuối cùng liên lạc 05/09/66.
Bỏ rơi 07/12/66.
44. HECTOR 22/06/66 Trực Thăng 15 Thêm 11 người toán HECTOR BRAVO 23/09/66. Hai toán
không gặp được nhau. Bỏ rơi BRAVO 28/12/66. HECTOR liên lạc lần cuối 15/03/67. Bỏ rơi 26/06/67.
45. SAMSON 05/10/66 Trực Thăng 8 Bãi đáp bên Lào. Liên lạc lần cuối 02/12/66. Bỏ rơi 01/03/67.
46. TOURBILLON 24/12/66 Thả Dù 2 Tăng cường cho TOURBILLON. Ðem BRAVO theo máy nghe
lén điện thoại và máy dò thính.
47. HADLEY 26/01/67 Trực Thăng 11 Xâm nhập vào miền Bắc bằng đướng bộ. Bản phân tích 06/68: Toán bị bắt ít lâu sau khi xâm nhập. Dùng để đánh lạc hướng địch quân từ 06/67. Ðược lệnh triệt
xuất qua Lào. 03/69, toán báo cáo đã ở bên Lào cho trực thăng bốc về. Tìm không ra vị trí của toán.
48. HANSEN 22/04/67 Trực Thăng 17 Toán chưa hề ra đến Bắc Việt Nam. Ðịch xuất hiện nơi bãi
đáp. Yêu cầu triệt xuất.
49. Không tên 21/08/67 Thả Dù 2 Tăng cường cho toán REMUS.
50. GOLDFISH 13/09/67 Ðường Biển 1 Xâm nhập bằng Plowman. Ðiệp vụ 327. Ðiệp viên tuyển mộ
trong nhóm tù binh ở Paradise. Ðiệp viên sẽ nằm vùng 60- 90 ngày và triệt xuất bằng đường biển. Mất liên lạc.
51. RED DRAGON 21/09/67 Thả Dù 7 Bị phân tán lúc thả dù. Người Hoa-Kỳ tin là họ bị bắt. Sĩquan
Việt-Nam cho rằng toán không sao trong bản báo cáo 06/68. Vẫn liên lạc cho đến tháng 04/69.
52. VOI 18/10/67 Thả Dù 4
Mất liên lạc sau khi xâm nhập.

Carrollton, Texas 31-12-1999
Bạch-Hổ

No comments:

Post a Comment