Tuesday, June 23, 2009

Nhan Tin / Th/Ta Nguyen Van Thu / Th/Ta Tran Van Bien


Xin quy anh em, voi tat ca kha nang cua minh, vui long tim kiem hoac thong bao de cac ban be khap nam chau, de nho tim kiem tin tuc cua:

1.Cuu Thieu Ta Nguyen Van Thu, truoc phuc vu trong Binh chung Nhay du (TD1ND) sau thuyen chuyen qua So Lien Lac va la Toan Truong Toan RT Maine, cung thoi voi Nguyen Thai Kien Toan RT Dakota, Van Thach Bich Toan RT Idaho, Nguyen Cam Toan RT Truong (khong nho}, Le Minh Toan RT (khong nho) Nguyen Hai Trieu Toan RT Arkansas va Pham Van Hy Toan RT (khong nho).

2. Cuu Thieu Ta Tran Van Bien nguyen CHT/DCT72 (truoc TT Tuu). Hien co mot nguoi than ben VN dang mong tin tuc cua Ong Bien. Vai nam truoc day toi co gap Ong mot lan tai Atlanta.

Tat ca quy vi neu tren deu da qua My, ngoai tru TT Van Thach Bich da qua doi tai VN, TT Nguyen Van Thu tu Thang 4 Nam 1975 thi khong co tin tuc nao mac du da hoi tham tat ca ban be tren nuoc My.

Thanh that cam on quy anh em.

Nguyen Hai Trieu

No comments:

Post a Comment