Tuesday, June 30, 2009

Mục-Lục


Trận chiến bí mật (Lời giới thiệu). Trang 4
Chiến tranh ngoại lệ (bài 1- 9). 10
Biệt-kích quân 63
Ngày trở về (phần 1) 69
Ngày trở về (phần 2) 73
Lực-Lượng Ðặc-Biệt trên chiến trường Việt-Nam. 76
Giới thiệu Nha-Kỹ-Thuật / TTM. 96
Kế-hoạch 34-A Thả biệt-kích. (phần 1). 99
Kế-hoạch 34-A Thả biệt-kích. (phần 2). 103
Kế hoạch 34-A Tâm-lý chiến. 108
Kế-hoạch 35 (Oplan 35) Vượt-biên. 112
Kế-hoạch 37 (Oplan 37) Biệt-hải. 126
Kế hoạch 39 (Oplan 39) Chiến tranh tâm-lý. 131
Hành quân Shining Brass. (Xâm nhập vượt biên qua Lào) 135
Hành-quân Prairie Fire (Xâm nhập Lào). 143
Khe-Sanh. (Xâm nhập vùng Khe-Sanh). 148
Hành-quân Daniel Boone. (Xâm nhập qua Miên). 153
Hành-quân Salem House. (Xâm nhập qua Miên). 161
Hành-quân biệt-kích năm khói lửa 1968. 168
Nhẩy dù xâm-nhập (HALO). 181
Ðơn-vị đặc-nhiệm 957 Du-Kích Lưu-Ðộng.
(Mobile Guerilla Forces). 189
Ðại-đội xung-kích Hatchet Forces. 195
Hành-quân biệt-kích. 202
Mật-hiệu Bright Light. (Cứu tù-binh, con tin). 211
Hành-quân biệt-kích cứu tù-binh. 215
Ðoàn Nghiên-Cứu Quan-Sát (SOG) chiến-đấu trong cô-đơn. 224
Trận chiến bí-mật - Nhìn lại. 230
Biệt kích quân Việt-Nam đòi quyền tỵ-nạn. 233
Phụ-bản về đơn vị Ðoàn Nghiên-Cứu Quan-Sát, Nha-Kỹ-
Thuật TTM/QLVNCH. (1-10) 237

No comments:

Post a Comment