Tuesday, June 30, 2009

Phụ Bản về Đoàn Nghiên Cứu Quan Sát


Cuối tháng Ba năm 1971, Tên Salem House và Prairie Fire do Jack Anderson đặt ra được thay đổi kể từ ngày 8 tháng Tư. Thốt- Nốt cho những cuộc hành quân bên Miên và Phù-Dung cho bean Lào.

Hành-quân Thốt-Nốt.
Sáu mươi tám đơn vị (toán biệt-kích, trung/đại đội xung kích Hatchet Force) hoạt động tất cả 237 ngày trong vùng hành quân Thốt-Nốt. Thời gian hoạt động trung bình là bốn ngày, lâu hơn thời gian trong bản báo cáo
trước. Các toán biệt kích xâm nhập dò thám đường 13 và khu vực phiá nam thị trấn Kratie, đường 14 về phiá bắc, đông bắc căn cứ điạ 351, đường 19 và đường 194. Một trung đội xung kích Việt-Nam xâm nhập vào
đặt mìn trên đường 13, toán khác gài mìn trên đường 194. Các toán biệt kích khác dò thám sông Tonle Kong và Tonle San. Hai toán Pike Hill xâm nhập, một toán hoạt động trong khu vực hướng tây căn cứ điạ 351,
toán thứ hai gần đường 141.

Trung bộ Thốt-Nốt.
Một điều hấp dẫn là lần đầu tiên toán biệt kích xâm nhập bằng phương tiện nhẩy dù qua Miên. Toán biệt kích gồm sáu người được phi cơ C-123 Hoa- Kỳ thả từ một cao độ rất thấp. Toán biệt kích gom lại nhanh
chóng và tiếp tục nhiệm vụ. Toán này báo cáo nghe tiếng động cơ xe vận tải của địch. Sáu toán biệt kích dò thám dọc theo đường 13, nơi hướng bắc và đông nam Kratie, hoạt động tất cả hai mươi ngày, báo cáo không thấy xe cộ của địch di chuyển. Ðiều này cho thấy hoạt động của địch giảm về số lượng xe cộ lẫn nhân sự. Ngày 21 tháng Tư, một toán hoạt động nơi phiá bắc Kratie khám phá nơi dấu vũ khí của địch, gồm hai đại liên 30, hai đại bác không dật 57 ly, và hai súng phòng không, không rõ loại. Toán biệt kích được bốc về, đem theo ít chiến lợi phẩm, số còn lại phá hủy. Một trung đội xâm nhập gài mìn trên đường, hướng tây bắc căn cứ điạ 712, được thả vào dọc theo đường 13 ngày 7 tháng Tư. Lúc xâm nhập, một trực thăng CH-34 trúng B-40 rớt. Phi hành đoàn được cứu còn chiếc CH-34 bị tiêu hủy.

Ngay tức khắc, toán biệt kích trông thấy ba tên địch dắt chó đi lùng. Họ giết hai tên, và khám phá ra công sự của địch. Ðêm 7 tháng Tư, trung đội xung kích nghe tiếng xe vận tải di chuyển về hướng nam trên đường 13, họ yêu cầu phi cơ oanh kích. Một máy bay điều không O-2 thả trái sáng, toán biệt kích trông thấy xe bọc sắt trên bánh xe di chuyển về hướng nam, chiếc này bắn đại liên phòng không lên máy bay. Trung đội xung kích gài 42 quả mìn trên đường và được đem về ngày 8 tháng Tư. Một trong bốn trung đội xung- kích hoạt động gần căn cứ điạ 712, khám phá một nơi làm than gần đường 13.

Nơi này đã bị oanh kích trước đây thiệt hại 80%. Một toán biệt kích gài ba quả mìn trên đường 132 và tổ chức phục kích. Một xe 3/4 tấn cán phải mìn nổ tung, mười chiếc phải dừng lại, toán biệt kích cho nổ thêm bốn quả mìn chống người Claymore rồi rút lui. Sáng hôm sau, toán biệt kích quay trở lại quan sát báo cáo một xe vận
tải mười bánh do Nga-Sô chế tạo Zil-151 bị tiêu hủy, mấy chiếc khác bị hư hại do mảnh vụn để lại trên đường. Nơi căn cứ điạ 712, không thấy dấu hiệu hoạt động của địch. Một toán biệt kích khám phá một căn cứ cấp trung đoàn, hai căn cứ cấp tiểu đoàn đã bỏ đi khoảng năm tháng.

Trong một căn cứ biệt kích tìm thấy một khẩu súng và hầm chứa đạn. Về phiá đông, một toán Pike Hill cùng toán an-ninh Strata xâm nhập ngày 1 tháng Tư trong
vùng lân cận làng Pu Char, với nhiệm vụ tìm bắt một cảm tình viên VC tên là Muc. Toán Pike Hill vào làng và biết được tên Muc cùng gia đình đã bỏ làng đi từ hai tháng trước. Một cảm tình viên cho biết địch quân vẫn thường đi ngang qua làng từng toán năm người đến cấp trung đội, họ dừng lại để xin nước uống.
Một toán khác hoạt động trong khu vực Wasteland báo cáo nghe tiếng động cơ khoảng 35-40 xe vận tải di chuyển về hướng nam từng chập trong đêm 4 tháng Tư. Toán báo cáo lên phi cơ điều không, nhưng xác nhận không có kết quả. Trong vòng ba tháng liên tục, rất ít hoạt động của địch trong khu vực đông nam căn cứ điạ
740. Vùng này gần như không có dân cư.

Khu vực bắc Thốt-Nốt.
Nơi hướng bắc vùng hành quân Thốt-Nốt, rõ ràng địch gia tăng hoạt động trong khu vực dọc theo và gần sông Tonle Kong. Có bản báo cáo đoàn xe vận tải địch từ 35-40 chiếc di chuyển trên đường 97. Các toán khác xâm nhập cũng báo cáo số lượng xe cộ di chuyển gia tăng. Một toán báo cáo nghe được tiếng động cơ của 92 xe vận tải từ 31 tháng Ba đến 3 tháng Tư. Toán này cũng nghe được khoảng 30-40 tràng đại liên phòng không 12 ly 7 của địch trong vùng lân cận. Ngày 19 tháng Tư, một toán biệt kích phát hiện đơn vị không rõ quân số của địch di chuyển trên sông Tonle Kong bằng thuyền tam bản gắn động cơ lúc 1930 giờ. Lúc 0530 giờ sáng ngày 20, toán trông thấy đơn vị cấp đại đội của địch di chuyển về hướng nam trên đường 194. Những toán biệt kích thám sát khu vực phiá nam sông Tonle Kong mười ngày, báo cáo yên lặng. Hai chuyến xâm nhập, thám sát đường 194. Toán đầu vào vùng một tiếng đồng hồ phải triệt xuất vì địch hoạt động mạnh trong khu vực do-thám. Toán thứ hai vào gài mìn, được hai ngày, chạm địch kết quả hai biệt kích tử trận, một mất tích. Toán khác vào tìm xác ngày 14, không tìm ra. Những toán thám sát dọc theo đường biên giới, chỉ có một toán báo cáo có hoạt động đáng kể của địch. Toán này chạm địch, chạy phân tán làm hai. Trong thời gian phân tán, một tổ chạm súng hai lần với cấp tiểu đội của địch giết hai địch quân. Mười một toán biệt kích Hoa- Kỳ hoạt động bên này lãnh thổ Việt-Nam, báo cáo có nhiều hoạt động của địch, thời gian xâm nhập của mỗi toán ngắn hơn hai ngày. Ngày 17, một toán trông thấy hai tên địch cao sáu bộ (6') nói giọng miền bắc. Hai tên nói trên hướng dẫn hai toán quân 20-25 người mỗi toán.
Toán thứ hai dắt theo bốn con trâu tải tám thùng đạn, một thùng hỏa tiễn không rõ loại và nhiều đạn súng B-40.
Ngày 28 tháng Ba, một toán biệt kích khác nghe thấy khoảng 40 tên địch nói chuyện. Ba khu trục cơ A-1 Skyraider KL/VNCH và hai phản lực cơ F-100 Hoa-Kỳ được điều động đến oanh kích. Trong lúc phi cơ oanh kích, toán biệt kích bắn hạ thêm ba tên địch chạy lạc. Ba tên này đều cao tối thiểu sáu bộ (6'). Những toán còn lại đều được triệt xuất do cường độ hoạt động của địch.

Tóm lược hành-quân Thốt- Nốt.
Các toán biệt kích xâm nhập dọc theo đường 13 nghe được bốn và trông thấy ba xe của địch, ít hơn số xe cộ báo cáo trong thời gian trước. Các toán hoạt động trong khu vực căn cứ điạ 712, báo cáo không có hoạt động của địch, tuy nhiên khám phá căn cứ cấp tiểu đoàn đã bỏ trống từ sáu tháng đến một năm. Khu vực này tình nghi có trung đoàn 6, công-trường 5 VC đóng quân trước đây. Xe cộ trên đường 14 chỉ có xe điạ phương di chuyển, không thấy có dấu hiệu địch xử dụng. Các toán biệt kích xác định, xe vận tải hạng nặng có thể chạy trên đường.
Các toán xâm nhập khu vực căn cứ điạ 740, tiếp tục trông thấy toán nhỏ từ 5 đến mười tên địch. Không thấy dấu hiệu đáng kể về các hoạt động của địch. Về hướng bắc, vấn đề chuyển vận trên sông Tonle Kong của địch không đáng kể, mức xe cộ di chuyển trên đường 97 tăng gấp đôi. Ðiều này chứng tỏ địch đã phát triển màng lưới an ninh hiệu qủa dọc theo những căn cứ tiếp vận, do đó các toán biệt kích thường chạm địch trong khu vực xâm nhập. Sông Tonle San không thấy dấu hiệu địch xử dụng chuyên chở đồ tiếp liệu vì mực nước thấp. Ðường 19, chỉ có quân địch đi bộ hoặc xử dụng xe đạp, mặc dầu xe vận tải lớn có thể chạy trên đường.

Hành quân Phù-Dung.
Ngoại trừ một toán xâm nhập khu vực Salient, các hoạt động khác trong vùng hành quân Phù- Dung và trên đất Lào nhắm vào khu vực phiá tây căn cứ điạ 607 và về hướng nam. Chuyện này do giới hạn của phi cơ thám thính Hoa-Kỳ bên Lào và ảnh hưởng thời tiết. Ðiều đáng chú ý là số toán biệt kích Hoa-Kỳ hoạt động trên đất Việt Nam gia tăng, khu vực bên này biên giới, vùng phi quân sự (Nickle Steel). Lý do không yểm đã trở lại làm việc cho đơn vị SOG, sau trận 'Lam-Sơn 719'.

Căn cứ địa 609/613.
Hai chuyến xâm nhập đồng thời vào khu vực phiá tây căn cứ điạ 609. Trong lúc thả toán Strata ngày 4 tháng Tư, một trực thăng UH-1H bị hỏng máy rớt. Hai biệt kích bị thương và trực thăng bốc cháy. Một chuyến xâm nhập đặt máy nghe lén không thành công, toán đụng phải hai mươi địch quân, kết quả một biệt kích Việt Nam tử trận.
Khu vực này địch hoạt động rất mạnh. Những lần xâm nhập trước, các toán biệt kích báo cáo, địch chuyển quân đông đảo, thêm nhiều ổ súng phòng không. Hoạt động của địch cùng với xe cộ di chuyển trên đường 110 cũng gia tăng. Hoạt động của địch nơi hướng bắc căn cứ điạ 609 rất mạnh, các toán biệt kích thường xuyên chạm súng với cấp trung, tiểu đội CSBV. Ba toán Lôi-Hổ hoạt động trong khu vực Dak Rolong, một toán báo cáo khoảng 25-30 tên địch di chuyển ngang qua vị trí của toán ngày 29 tháng Ba. Trên phần đất Việt-Nam, hoạt động tất cả 28 ngày, do ba trung đội xung kích Việt-Nam, và các toán biệt kích Hoa-Kỳ. Một trung đội xung kích chạm địch ngày 20 tháng Tư, kết quả một quân nhân Hoa-Kỳ bị thương, giết ba địch quân.

Căn cứ địa 614.
Trong ba toán xâm nhập khu vực phiá nam căn cứ điạ 614, chỉ có toán biệt kích Hoa-Kỳ báo cáo có hoạt động đáng kể của địch. Toán này chạm địch cấp trung đội, giết bốn địch quân, điều động hai phản lực cơ F-4 oanh kích, thiệt hại của địch không rõ. Hai toán xâm nhập khu vực căn cứ điạ 614, đều chạm địch. Toán nơi phiá nam đụng cấp trung đội, kết quả giết năm địch quân, hai biệt kích tử trận. Ðường 966 có nhiều xe cộ qua lại. Một toán báo cáo nghe tiếng động cơ chín xe vận tải, máy dò điện tử cho biết mười chiếc. Buổi sáng ngày 31, toán biệt kích nghe tiếng hoạt động của địch gần đó, rồi nghe súng địch nổ. Toán biệt kích điều động tám chiếc F-4, và hai chiếc F-100 oanh kích vị trí địch cùng súng phùng không, làm im mấy ổ súng và nhiều tiếng nổ phụ.

Căn cứ địa 607.
Tất cả năm toán Lôi-Hổ Việt Nam xâm nhập bên Lào đều chạm địch và hoạt động trung bình ba ngày trong mục tiêu, chạm súng tất cả sáu lần. Năm lần với cấp tiểu đội, kết quả một xung kích hoạt động từ ngày 14 đến 17 tháng Tư. Ðây là lần đầu tiên một trung đội xung kích Việt Nam xâm nhập khu vực phiá bắc vùng hành quân Phù- Dung. Các toán biệt kích Hoa-Kỳ rất hoạt động bên này biên giới Việt Nam, tất cả hoạt động trung bình hai ngày, trừ một toán xâm nhập thung lũng A-Shau, lục xoát chín ngày và báo cáo không có hoạt động đáng kể của địch. Một toán khác chạm địch, kết qủa hai quân nhân Hoa-Kỳ bị thương, ba biệt kích quân bị thương, giết chín cộng quân. Một toán biệt kích Hoa-Kỳ khác xâm nhập từ ngày 11 đến 14 tháng Tư báo cáo địch hoạt động mạnh, gồm có hai lần bắn 45 hỏa tiễn 122 ly vào mục tiêu cách đó 21 giây.

Căn cứ địa 611.
Ngày 21 tháng Tư, trung đội xung kích Việt Nam xâm nhập khu vực Salient bên Lào một cách êm thấm. Ngày hôm sau, trung đội xung kích đụng phải 300 địch quân, kết quả mười biệt kích quân bị thương, chin mất tích, thiệt hại của địch không rõ. Trong lúc bốc đơn vị xung kích, một trực thăng UH- 1H bị bắn rơi và bốc cháy khi
chạm đất. Hai nhân viên phi hành đoàn bị thương, sau đó được cứu thoát cùng với trung đội xung kích.
Một chuyến xâm nhập, dò thám đường 548 ngày 3 tháng Tư bị địch tấn công, toán biệt kích Hoa-Kỳ chỉ ở được chừng hai tiếng rưỡi đồng hồ.

Khu Vực về hướng tây khu Phi Quân Sự
Các toán biệt-kích Hoa-Kỳ xâm nhập vùng phi quân sự (Nickle Steel). Ngày 6 tháng Tư, một trực thăng UH-1H bị hỏng máy lúc thả toán và rớt trên bãi đáp. Kết quả một nhân viên phi hành đoàn và ba biệt kích quân bị thương. Toán thứ hai nghe tiếng đại liên 51 ly, và hai súng đại bác 152 ly bắn tất cả tám viên. Trực thăng võ trang Cobra được điều động tấn công các ổ súng gây hai tiếng nổ phụ lớn. Một bộ phận trong Toán Cố Vấn Ðặc Nhiệm 1 thay thế toán Một, sư đoàn 5 Cơ-Ðộng Hoa- Kỳ trên đồi 950 (Hickory) nơi đài tiếp vận. Hoạt động của địch trong các ngày 19, 20 và 21 cho thấy địch nới rộng vùng kiểm soát và có thể tấn công đài tiếp vận trong tương lai.

Tóm lược hành quân Phù Dung.
Các toán biệt kích xác nhận, địch vẫn tiếp tục xử dụng đường 110. Khu vực bắc căn cứ điạ 609 địch hoạt động mạnh. Cách xa căn cứ điạ 609 hơn 10 cây số về hướng tây, ít thấy địch hoạt động. Bốn cây số về hướng nam đài tiếp vận Golf-5, có sự hiện diện của địch. Ðiều này cho biết trong thời gian qua, khu vực dọc theo suối Dak Xou hoạt động của địch gia tăng trong mùa mưa. Một kho tiếp vận của địch cách căn cứ điạ 609 22 cây số về hướng bắc, trong thung lũng suối Dak Rolong vẫn còn hoạt động. Ðịch quân trở về trại nơi hướng bắc căn cứ điạ 609 khoảng 10- 15 cây số để chuẩn bị trồng trọt, cầy cấy trong mùa mưa nơi những vùng sản xuất gạo. Các toán biệt kích hoạt động xung quanh căn cứ điạ 607 báo cáo địch xử dụng vùng bình nguyên, đặc biệt trong thung lũng có suối. Ðịch đang xử dụng đường 614, và có lẽ nghi ngờ bãi trực thăng đổ quân nên tiếp tục cưa cây chỉ còn cao ba bộ (feet) không cho trực thăng đáp xuống.
Tài liệu tìm thấy của tù binh (chết trước khi thẩm vấn) cho biết Tiểu-Ðoàn 802, Ðoàn 4, Quân-Khu Trị-Thiên-Huế hoạt động trong vùng phụ cận thung lũng suối Yavor, khoảng 15 cây số về hướng đông căn cứ điạ 607. Tài liệu cho biết thêm, Ðoàn 4 gồm mười một đơn vị trực thuộc (có lẽ cấp đại-đội), sáu nhận thêm tân binh và cán bộ. Ðơn vị đang trong giai đoạn củng cố, tuy nhiên vẫn có nhiệm vụ tác chiến, đánh phá đường tiếp vận, kho vật liệu, phối hợp với lực lượng điạ phương chống lại biệt kích. Tài liệu tiếp tục với huấn lệnh của ủy ban Vấn-Ðề Hiện-Tại, báo động những trận tấn công biệt kích các căn cứ hậu cần. Các đơn vị tổ chức mừng ngày 19 tháng Năm (sinh nhật Hồ-Chí-Minh) với chiến thắng. Các toán biệt kích xâm nhập phần giữa, khu vực hành quân Nickle Steel không thấy dấu hiệu hoạt động của địch. Trong khi đó các toán xâm nhập nơi hướng đông báo cáo địch hoạt động mạnh và xử dụng pháo binh. Việc bàn giao các trung đội xung kích cho Việt-Nam có phần chậm trễ, lý do thiếu không trợ.

Hành quân Biệt-Hải.
Tất cả sáu chuyến hành quân Dodge Mark được hoạch định, và thực hiện được năm chuyếntrong thời gian kể trên. Ngày 29 tháng Ba, trong hành quân Dodge Mark 12, chạm súng giếtmột địch quân, tịch thâu một súng tay và ít tài liệu. Hành quân Dodge Mark 17 diễn ra trong vùng phi quân sự ngày 20 tháng Tư. Kết quả không chạm địch. Tốc đỉnh PTF bắn phá bờ biển mười lăm phút.

Theo tài liệu MACV/SOG Command History, Annex B. ByCharles F. Reske.
Bạch-Hổ

No comments:

Post a Comment