Tuesday, May 17, 2011

Moshe Dayan - PHẦN IIIA. TỔNG THAM MƯU TRƯỞNG (1953 – 1957)

 PHN IIIA. TNG THAM MƯU TRƯỞNG (1953 – 1957)
               
12. PHÁT TRIN QUÂN ĐI
        Ngày 7 tháng Mười Hai năm 1952, tôi được đ c chc v trưởng phòng Hành Quân b Tng Tham Mưu và chc v này cho đến khi lên chc Tng Tham Mưu Trưởng ngày 6 tháng Mười Hai năm 1953. Trong thi gian làm trưởng phòng hành quân, tôi đã phát trin kh năng hành quân, tác chiến ca quân đi Do Thái. Đó cũng là lý do duy nht đ mt đo quân được tn ti. T chc li các đơn v chiến đu cho phù hp vi tình thế, gia tăng hiu năng chiến đu ca cá nhân cũng như ca đơn v.
        Trưởng phòng hành quân trước tôi là Trung Tướng Mordechai Makleff, ông ta lên đm nhn chc v Tng Tham Mưu Trưởng thay thế Trung Tướng Yigael Yadin t chc. Hai chúng tôi nm chc v mi trong giai đon khó khăn, thiếu thn ngân khon dành cho quân đi. Trn Chiến Đc Lp đã qua, đt nước dành mi ưu tiên trong vn đ đnh cư hàng trăm ngàn người Do Thái lưu lc t khp nơi trên thế gii tr v dng nước.
        Makleff đng ý vi tôi trên căn bn, nhng đơn v tác chiến ca lc quân phi gia tăng sc mnh bng ngân khon sn có ca đơn v và chương trình này s được áp dng trong vòng ba năm do ngân khon b gii hn. Mt đim khác, chúng tôi cũng đng ý phi thay đi đc tính ca các đơn v tác chiến. Các đơn v này không còn được phong đ như trong thi gian trn chiến Đc Lp. Nhiu sĩ quan đã gii ngũ, các quân nhân có kh năng đã xin thuyên chuyn qua Không Quân hoc Hi Quân. Nhng quân nhân khác là dân di cư mi v Do Thái cn được hun luyn lâu dài hơn. Nhiu đơn v thiếu quân s và trang b yếu t.
        T đu năm 1953, s lượng k thù xâm nhp vào đt Do Thái phá hoi, giết người gia tăng. Nhiu cuc hành quân cp nh tn công các căn c đi ca quân khng b gn các làng Rp dc theo biên gii đã được t chc, tuy nhiên kết qu không được kh quan. Trong vài trường hp, quân ta b t thương mt hay hai người, my người b thương phi rút lui không hoàn tt nhim v.
        Tôi đt trách nhim phi thay đi l li làm vic, phương thc chiến đu. Các đơn v tác chiến phi có hiu năng, tin cn được và s đt được mc tiêu. Theo quan nim ca tôi, mt người quân nhân Do Thái luôn luôn b đe da trước các quc gia láng ging, lúc nào cũng phi sn sàng chiến đu. Nếu chúng ta tht bi trong các cuc chm súng nh, làm sao có th đương đu vi mt đo quân chính quy ca đch trên chiến trường.
        Tôi gi tt c sĩ quan hành quân t các b ch huy v và nói vi h. Trong tương lai, bt c mt đơn v trưởng nào báo cáo không hoàn thành nhim v vì ha lc ca đch. Điu này không th chp nhn được ngoi tr trường hp đơn v ca ông ta đã b tn tht 50%. Khi mt đơn v vn còn kh năng tác chiến, phi tiếp tc tiến lên tn công. Khi tôi nói chuyn vi các sĩ quan hành quân, khuôn mt cng rn ca tôi như mun “dn dò” thêm. Nếu không chiến thng, h s phi ct nghiã chi tiết v cuc hành quân và nếu tôi chưa va lòng, tương li đường binh nghip ca h trong quân lc Do Thái s không được lâu dài.
        Trong thi gian này, chúng tôi thành lp mt đơn v đc bit tên là Đơn V 101. Đơn v này tuyn m quân tình nguyn, thường tham d các cuc hành quân vượt biên. Đơn v trưởng là mt quân nhân xut sc, rt ni tiếng trong quân đi. Thiếu Tá Ariel Sharon, mt sĩ quan tài gii mà tôi rt thích khi làm sĩ quan tình báo vi tôi trong b tư lnh Phương Bc. Arik, như mi người vn thường gi, đích thân chn người cho đơn v 101 ca ông ta. Thc s, tôi cũng không tán đng vic thành lp đơn v này, ch lo vn đ gia tăng hiu năng chiến đu trong quân đi, chưa nghĩ đến chuyn tr đũa hoc trng pht quân khng b. Tuy vy, sau khi thành lp, đơn v 101 đã to nên nhiu huyn thoi, nhng chiến công lng danh làm tăng thêm sinh lc, làm gương cho các đơn v tác chiến khác trong quân đi Do Thái.
        Trong tháng Giêng 1954, vài tun l sau khi tôi lên làm Tng Tham Mưu Trưởng, đơn v 101 xáp nhp vào tiu đoàn Nhy Dù (đu tiên) và Arik được b nhim làm tiu đoàn trưởng. Trong thi gian đu, tiu đoàn này, mt mình lãnh trách nhim t chc nhng cuc hành quân bit kích vượt biên, đt kích các căn c ca đch. Sau đó các đơn v khác noi gương, ganh đua, nhim v tr đũa quân khng b phi chia bt cho các đơn v. Đơn v Dù tr nên mt biu tượng Anh Dũng, Can Đm trong quân đi.
        Đng đu trong hàng ngũ quân đi, tôi phi bo v tiếng tăm cho Lc Lượng Quc Phòng Do Thái, un nn quân đi theo khuôn mu. Tng Tham Mưu Trưởng quân lc phi lo rt nhiu công vic giy t, hành chánh: nhân lc, ngân sách, vũ khí trang b, tiếp vn, bo trì, v.v… Tôi không còn phi ra chiến trường, ban lnh và đc nhng bn báo cáo t các v tư lnh chiến trường gi v.
        Tôi cm thy trách nhim nng n hơn. Quân đi Do Thái đã có mt v Tng Tham Mưu Trưởng mi, mt “Kiu mu Moshe Dayan”. Tôi xóa b khong cách gia mt người anh c trong quân đi và mt người lính Binh Nhì. Trong phòng làm vic ca tôi đy nhng bn đ, phóng đ hành quân làm cho các tướng lãnh khi v hp vi tôi, có cm tưởng như lên hp trong mt b ch huy cp cao hơn… ch không ngi trong phòng máy lnh. Khi tôi đi thanh tra đơn v, vn mc quân phc như h, ngi dưới đt dùng cơm, tâm s vi nhng người lính.
        Tôi hay đi thăm đơn v bt thn vào ban đêm và thường lái xe mt mình. Tôi mun biết chc chn tt c các đơn v trong quân lc Do Thái lúc nào cũng sn sàng tác chiến và lúc nào cũng có mt sĩ quan cao cp trc trong tt c các b ch huy. Tôi hi thăm binh sĩ va xong phiên gác đêm, hay va theo toán tun tiu đi tun v. Bt c khi nào có li than vãn ca binh sĩ v vn đ hành quân hay làm vic, tôi s nói chuyn vi v Tướng trưởng phòng Hành Quân, cp ch huy đơn v, cho đến người sĩ quan trung đi trưởng. Tôi mun biết mi chuyn và lý do ti sao?
        Ben Gurion đ c tôi vào chc v Tng Tham Mưu Trưởng là điu cui cùng ông ta làm vi cương v ca mt th tướng và tng trưởng quc phòng trước khi ông ta v hưu trong tháng Mười Hai năm 1953, v sng nơi làng chiến đu Sdeh Boker trong sa mc Negev (Ông ta sng đó cho đến khi chính ph mi ông tr li vào tháng Hai năm 1955). Tng trưởng Ngoi Giao Moshe Sharett lên kế v Ben Gurion và Pinhas Lavon tr thành tân tng trưởng Quc Phòng. Hai chc v cao nht trong chính quyn nnen đ cho hai nhân vt làm vic ăn khp vi nhau, tuy nhiên Sharett và Lavon có hai cái nhìn khác nhau, hai đường li chính tr khác nhau v nn an ninh ca quc gia Do Thái và nhng biến đi trên thế gii.
        Năm 1954 là mt năm rt khó khăn khi người Anh di tn tt c lc lượng ra khi kênh đào Suez. Người Hoa Kỳ mun đem nh hưởng đến vùng Trung Đông, ve vãn các quc gia Rp, điu này có th làm cán cân nghiêng v phiá người Rp, bt li cho Do Thái. Cui năm 1953, Ai Cp đã siết cht cưả bin, ngăn cn không cho tu bè Do Thái qua li kênh đào Suez và vnh Aqaba. Bên trong đt nước Do Thái, s v khng b, phá hoi gia tăng. Do Thái cm thy b cô lp, b ct đt, không có đng minh.
        Tôi thường khuyến cáo tng trưởng quc phòng Lavon v mt quân s, x dng quân đi không đúng s làm tan nát quân đi, nguy cơ đưa đến chiến tranh. Mt đim bt đng gia tôi và ông ta v vic x dng ngành “Dch V Đc Bit” (Special Services – Phn Gián). Ngành “chuyên môn” này được thành lp trong trn chiến Đc Lp 1948, là mt phòng trc thuc b Ngoi Giao đ hot đng trong nhng quc gia thù nghch vi Do Thái. Sau đó tr thành mt ngành “Tình Báo – A’Man” trong quân đi. Lavon mun x dng đơn v bí mt này.
        Trong nhng ngày cui tháng By năm 1954, trong khi tôi đang đi thăm các căn c quân s Hoa Kỳ, đơn v bí mt “châm ngòi” mt chiến dch mà sau này được gi là “An Ninh Ri Ro” (Trong mt tài liu khác gi là Chiến Dch Susannah). Mt ban trong đơn v được lnh phát đng mt lot phá hoi nh trong hai thành ph ln Cairo và Alexandria bên Ai Cp. Kết qu, mười mt đip viên Do Thái b bt, vài người b án tù lâu năm. Mt người t t chết vì không chi ni s tra tn ca nhân viên điu tra Ai Cp và hai người b t hình vào ngày 1 tháng Giêng năm 1955.
        Dư lun qun chúng Do Thái ni gin. Ai đã ra lnh cho cơ quan A’Man làm chuyn ngu xun bên Ai Cp? Ai là người chi trách nhim? Sĩ quan cao cp trong đơn v tr li, ông ta nhn được khu lnh t chính v b trưởng quc phòng trong mt bui hp vi riêng ông ta. Lavon chi nói rng chính cp ch huy cơ quan A’Man ra lnh. Các chính khách trong đng Mapai ca Lavon cũng yêu cu ông ta phi ra đi. Lavon đ đơn t chc vào ngày 2 tháng Hai và chính ph chp thun ngày 20. Ngày hôm đó, Ben Gurion được mi tr li chính quyn gi chc b trưởng quc phòng. Đến cui năm, trong tháng Mười Mt, Ben Gurion li tái đác c chc v Th Tướng kiêm b trưởng b Quc Phòng. Viên sĩ quan cao cp trong cơ quan A’Man, điu hành chiến dch “Susannah” cũng b thay thế.
        Cui tháng Năm 1955, tôi ch ta l tt nghip khóa đào to sĩ quan. Tôi nói chuyn vi h, hãnh din vì lp sĩ quan tr mà quân đi cn đến h. Tôi cũng đã phi làm nhng chuyn ngoài ý mun, kết thúc cuc đi binh nghip ca mt sĩ quan tr khác vì anh ta ra lnh cho mt binh sĩ thi hành nhim v nguy him trong khi ngi mt ch an toàn. Mt quân xa ca chúng tôi b kt gn đường biên gii Gaza và b lính Ai Cp bn ti tp. Viên sĩ quan ch huy này ra lnh cho người lính tài xế lên ly xe v trong khi anh ta ngi mt ch có che ch. Tôi nói vi các tân sĩ quan va mi tt nghip rng “Tôi s không sa thi viên sĩ quan này nếu anh ta đã quyết đnh b luôn chiếc xe vì nguy him đến tính mng ca binh sĩ thuc cp. Anh ta đã quyết đnh ly li chiếc xe, anh ta phi cùng vi các binh sĩ ca mình tiến lên. Sĩ quan trong quân lc Do Thái không đưa binh sĩ ca mình vào chiến trường, ông ta lãnh đo h ra chiến trường”
        Gò nn li quân đi không phi chuyn d, nht là cp sĩ quan. Mt người sĩ quan tài ba không phi ch cn lòng can đm, có đc tính lãnh đo ch huy tt, h cn phi có kiến thc rng rãi, trình đ hc vn cao. Chúng tôi lp thêm chương trình gi sĩ quan theo hc các trường đi hc dân s vi ngân khon ca quân đi. H mun hc môn gì cũng được tùy theo ý thích và năng khiếu như kinh tế, văn chương, lch s, Trung Đông v.v… Mt sĩ quan sau này lên cp tướng tư lnh lc lượng Thiết Giáp hc môn triết lý. Chúng tôi gi thêm nhng sĩ quan theo hc nhng ngành chuyên môn trong vin k thut Haifa.
        Vào gia năm 1955, chúng tôi gi mt đơn v gm nhng quân nhân tình nguyn vào thámh thính bán đo Sinai đ tìm mt con đường đi Sharm El Sheikh, nơi tn cùng phiá nam. Sharm El Sheikh rt quan trng v mt chiến thut, kim soát thy l Tiran ca khu ra vào vnh Aqaba. Người Ai Cp đã ngăn cn thy l này đi vi tu bè Do Thái đi qua vùng phiá tây Phi châu và Á Đông. Chuyến xâm nhp thám sát này d trù cho vic đánh chiếm Sharm El Sheikh trong trường hp Ai Cp  không b lnh cm tu bè Do Thái thông thương. Kết qu cuc hành quân thám sát này rt hu dng cho mt l đoàn b binh Do Thái trong Chiến Dch Sinai, xy ra sau đó mt năm rưỡi.
        Ngày 27 tháng Chín năm 1955, Tng Thng Ai Cp Gamal Abdel Nasser khai mc cuc trin lãm quân s Cairo và đã tuyên b trước đó mt tun “Chúng ta đã ký mt hip ước thương mi vi Tip Khc, h s cung cp vũ khí cho chúng ta đ đi ly bông gòn và go”. Điu này chng t Ai Cp đã mi Nga Sô vào vùng Trung Đông, m mt trn tuyến th hai cho Hoa Kỳ và đe da nn an ninh ca Do Thái.
        Theo hip ước “Thương Mi”, Ai Cp s nhn được t khi Cng Sn (Soviet Block) 300 chiến xa hng trung và hng nng, 200 thiết vn xa, 100 súng đi bác t hành (gn trên xe thiết giáp), hàng trăm khu đi bác dã chiến, các loi súng c trung bình, 130 súng phòng không, 200 chiến đu cơ Mig-15, 50 oanh tc cơ Ilyushin, phi cơ vn ti, nhng dàn radar, 2 chiến hm, 4 tu vét mìn, 12 tu phóng thy lôi, và hàng trăm quân xa đ loi. Tt c vũ khí nh đu được thay thế bng tiu liên Nga Sô (AK-47).
        Ai Cp ngm báo cho Do Thái biết, h đã tái trang b đ sa son mt trn thư hùng vi Do Thái trong mt tương lai gn. Vic phong ta thy l Tiran, cùng vi hành đng khng b ca người Palestine gia tăng càng chng t rõ ý đnh ca Ai Cp xóa b quc gia Do Thái trên bn đ thế gii bng võ lc, mt chiến thng quân s.
        Vũ khí do Nga Sô chế to bt đu đ vào Ai Cp t đu tháng Mười Mt 1955. Trong mt bui hp ca b Tng Tham Mưu, chúng tôi phng đoán, quân đi Ai Cp s phi mt t 6 đến 8 tháng đ hoàn tt vic trang b, hun luyn cách x dng các loi vũ khí, quân c mi ca Nga Sô. Như vy k thù Ai Cp có th tn công Do Thái khong cui mùa thu cho đến cui mùa hè. Đ chun b chiến tranh, ti thiu chúng tôi phi mua thêm máy bay chiến đu, chiến xa đ đương đu vi chiến c ca Nga Sô.
        Tr ngi cho chúng tôi là ngun cung cp nhân lc, vt lc rt gii hn. Hoa Kỳ và Anh có nhiu loi vũ khí ti tân, phi cơ và chiến xa, nhưng t chi không bán cho Do Thái. Mt ngun cung cp vũ khí khác là Pháp nhưng h ch chế to loi chiến xa hng nh AMX. Bt buc vn phi mua chiến xa ca Pháp và có th tân trang li nhng chiến xa cũ ca M sn xut t thi Đ Nh Thế Chiến.
        Ngoài vn đ vũ khí, tôi đã trình lên th tướng Ben Gurion chiến thut hành quân. S đánh chiếm di đt Gaza trước, đó là nơi gây rc ri cho Do Thái. Đánh chiếm Gaza, tiêu dit quân khng b Palestine làm đu cu cho trn tn công vào bán đo Sinai. Đng thi tn công Sharm El Sheikh đ tu tiếp tế t vnh Aqaba vào Do Thái.
        Đ tăng cường sc mnh cho quân đi, li ích cho quc gia trong thi chiến, tôi đ ngh th tướng triu hi các tướng lãnh đã gii ngũ, Yigael Yadin v nm li chc v Tng Tham Mưu Trưởng, Mordechai Makleff trưởng phòng hành quân và Yigal Allon tr li nhim v tư lnh Phương Bc. Tôi ch ao ước v nm li chc v tư lnh Phương Nam, hay bt c nhim v nào trong quân đi. Th Tướng Ben Gurion ha s tr li tôi tng đ ngh mt, tuy nhiên ông ta vn mun tìm gii pháp chính tr.
        Nhng tháng sau v Ai Cp mua mt s lượng ln vũ khí Nga Sô qua ngã Tip Khc, chúng tôi phi chun b quân đi, đt quc gia trong tình trng sn sàng ng biến vi ngoi xâm. Tháng Tư năm 1956 đem mt lung sinh khí mi cho Do Thái, khi nhng phn lc cơ Mystère ca Pháp tng chiếc đáp xung phi trường Lod. Loi chiến đu cơ này có kh năng sánh vi hay cao hơn các loi phn lc cơ Mig ca Nga Sô.
        Vũ khí ca Nga Sô đ vào Ai Cp gây nim tin tưởng cho Nasser. Ngày 26 tháng By năm 1956, ông ta làm thế gii xng st khi tuyên b trước hàng chc ngàn dân chúng Ai Cp nơi công trường Đc Lp trong th đô Cairo, ông ta ra lnh “quc hu hóa” kênh đào Suez. Kênh đào này thuc quyn s hu ca hai nước Anh, Pháp. Ngày hôm sau, tng trưởng ngoi giao Pháp bay qua London đ gp th tướng Anh Anthony Eden. Chúng tôi biết được chuyn này do mt “người bn” Paris thông báo. Anh ta cho biết, Christian Pineau tng trưởng ngoi giao bay qua Anh cùng vi nhóm chuyên gia v quân s, có l h s gii quyết v “Nasser” bng võ lc. Người Pháp cũng yêu cu chúng tôi cung cp tin tc v sc mnh cũng như b trí quân đi ca Ai Cp, cũng như Hi và Không quân.
        Ngày kế tiếp là mt ngày bun bã đi vi tôi. M tôi đã t trn sau mt thi gian dài đau yếu và được chôn ct nơi làng cũ Nahalal. Sau l an táng, tôi gp th tướng Ben Gurion và đ ngh. Trước tình thế biến đi do hành đng ca Nasser, trước khi Ai Cp tn công, chúng ta nên ra tay đánh trước, ban hành mt trong ba lnh hành quân: đánh chiếm bán đo Sinai cho đến b kênh Suez, đ cho quc tế kim soát thy l quan trng này; tn công Sharm El Sheikh, khai thông thy l Tiran trong vnh Aqaba; đem quân vào ly di Gaza. Th Tướng Ben Gurion tr li, chúng ta vn chưa nhn được vũ khí nng và quân dng cn thiết cho trn chiến.

13. MÓC NI VI NGƯỜI PHÁP LN TH NHT
        Người Pháp kết giao vi Do Thái ln đu tiên trong vn đ phi hp hành quân tn công Ai Cp vào ngày 1 tháng Chín năm 1956. Tôi nhn được thông báo t sĩ quan tùy viên quân s Paris, Liên quân Anh Pháp đã có kế hoch tn công chung, ngooài ra Đô Đc Barjot đã có ý mi Do Thái tham d. Tôi nhn được công đin khi đang hp vi các v tướng lãnh trong b tng tham mưu. Th tướng Ben Gurion cũng hin din trong bui hp, ông ta ra lnh cho tôi tr li sn sàng hp tác.
        Tôi ra lnh cho trưởng phòng hành quân lúc đó đang bên Âu châu tiếp xúc vi đi din quân đi Pháp. H s gp nhau vào ngày 7 tháng Chín, tôi gi cho ông ta bn viết tay tóm tt nhng lnh ca th tướng Ben Gurion. Chúng tôi sn sàng giúp người Pháp tn lc, nếu h mun x dng phi trường, căn c hi quân, và s tiếp tay ca quân đi Do Thái, chính quyn trong Jerusalem s quyết đnh. Người Pháp vn nghi ng kh năng ca quân lc Do Thái nên h mun gp tôi đ phi hp.
        Đô đc Barjot là người đi din chính thc cho chính ph Pháp trong bui hp Paris. Ông ta đc bit chú trng nhng tin tc tình báo v quân đi Ai Cp và yêu cu được x dng nhng phi trường ca Do Thái nếu can. Ông ta cũng mun biết kh năng quân đi Do Thái, có th cm chân quân Ai Cp trên bán đo Sinai không? Đô đc Barjot nói vn tt, đó ch là nhng điu chun b, vn phi ch gii pháp chính tr.
        Trong thi gian người Anh, Pháp đi tìm gii pháp chính tr vi Ai Cp, Do Thái b quân khng b xâm nhp qua đường biên gii Jordan, vào phá hoi, giết người. Đơn v bit kích ca chúng tôi tr đũa tn công phá hy hai tri lính Jordan ngay biên gii. Nhng nhóm khng b nhn lnh t b tư lnh quân đi Ai Cp.
       Đ chun b quân đi, trong tháng Chín tôi đi thăm các đơn v, các b ch huy. Tôi ra lnh cho quân đoàn Thiết Giáp t chc hun luyn cho binh sĩ. Tôi cũng ra lnh cho Không Quân hun luyn phi công x dng các loi máy bay mi mua được ca Pháp và tt c máy bay cũ hay mi đu phi tn dng khi cn đến. Tôi ra lnh cho các phòng tham mưu trong b Tng Tham Mưu nghiên cu kế hoch cho chiến trường Ai Cp. Kế hoch này bao gm, tn công vào bán đo Sinai, đánh chiếm di Gaza và Sharm El Sheikh, khai thông thy l Tiran.
        Đến gia tháng, tôi xem xét li kế hoch cùng vi sĩ quan tham mưu trong phòng hành quân cho phù hp vi đường li chính tr, theo lnh ca th tướng Ben Gurion. Tôi nhc nh sĩ quan tham mưu, đâu là “vn đ” quc tế, đâu là vn đ ca chúng ta. Vic quc hu hóa kênh đào Suez là vn đ ca thế gii, không phi ca riêng đt nước Do Thái. Thy l Tiran, di đt Gaza là chuyn khác, gây rc ri cho chúng ta. Quân đi Ai Cp phong ta vnh Aqaba, ngăn cn tu bè Do Thái đến hi cng Eilat. H x dng Gaza, người Palestine như căn c phát xut cho các hot đng khng b trên đt Do Thái. Mt vn đ quan trng na là quân đi Ai Cp tp trung trong bán đo Sinai, chun b tn công Do Thái.
        V giám đc trong b ngoi giao, Shimon Peres (lúc đó là mt trong nhng lãnh t tr, sau lên làm th tướng Do Thái) bay sang Paris ngày 19 tháng Chín đ yêu cu người Pháp “nh tay” trong khon n mua phi cơ, chiến xa. Peres là bn thân ca tng trưởng Quc Phòng Pháp Maurice Bourges Maunoury, và có quen biết Th Tướng Guy Mollet, tng trưởng Ngoi Giao Christian Pineau. Shimon Peres s bàn vi gii lãnh đo Pháp v chuyn hp tác gia hai quc gia v vn đ Trung Đông.
        Khi bàn vi Shimon Peres trước khi ông ta qua Paris, tôi cm thy rt khó thuyết phc ngưới Pháp, không tin tưởng my v s thành công. Kết qu, Peres làm tôi ngc nhiên, nếu có ai đó Do Thái làm được nhng điu thương thuyết này, đó chính là Shimon Peres.
        Ba hôm sau, Peres gi công đin v khi đã tiếp xúc vi b trưởng Quc Phòng Pháp Bourges Maunoury. Người Pháp đang điu nghiên s hp tác vi Do Thái chng li Ai Cp mà không cn đến người Anh. Ông ta cho biết thêm, trong bui hp London gia th tướng Mollet, ngoi trưởng Pineau vi th tướng Anh Anthony Eden, ngoi trưởng Selwyn Lloyd, người Anh báo cho người Pháp biết “Hành Quân Musketeer” ca liên quân Anh-Pháp phi đình li. H chp thun gii pháp ca ngoi trưởng Hoa Kỳ John Foster Dulles thành lp Hi X Dng Kênh Đào Suez (Suez Canal Users Association). Người Pháp cho rng hành đng này ca người Anh đã b rơi đng minh nên quay sang Do Thái.
        Tng trưởng Quc Phòng Pháp Bourges Maunoury gi mt thư viết tay chúc mng sinh nht th 70 cho th tướng Ben Gurion và ngõ ý Pháp mun làm “điu gì đó” cùng vi Do Thái đ chng li s hung hãn ca Ai Cp.
        Th tướng Ben Gurion đáp li cũng bng thư viết tay, nhn mnh Do Thái sn sàng hp tác vi người Pháp v vn đ Trung Đông. Ông ta đng ý vi Maunoury, yếu t thi gian rt quan trng, không th chn ch đi gii pháp chính tr và sn sàng bt tay vi người Pháp ngay c trường hp người Anh đng ngoài.
        Tun l gia tháng Chín, các hot đng khng b nhm vào Do Thái gia tăng. Mt nhóm chuyên gia kho c hc đến xem xét mt khu đt đang đào xi, gn biên gii nơi phiá bc Bethlehem b quân khng b dùng tiu liên bn gc. Mt v khác xy ra gn Jerusalem, mt cô gái đi nht cành cây khô b quân Lê Dương Rp giết chết. Lính Lê Dương xâm nhp vào đt Do Thái đâm chết cô gái, cht ly đi mt bàn tay. Trong thung lũng Bet She’an, lính Rp băng qua sông giết mt nông gia đang lái xe máy cy, ri kéo xác nn nhân qua Jordan.
        Ben Gurion triu tp mt ban đc bit ngày 25 tháng Chín đ bàn vic tr đũa tương xng quân Lê Dương Rp ca Jordan bng bin pháp quân s. Tôi đ ngh mt s mc tiêu đ tn công, đó là nhng mc tiêu quân s, không lo ngi làm tn thương đến tính mng, tài sn ca thường dân Rp. Peres trình by chuyến đi Paris ca ông ta, sau đó phân tích tình hình vùng Trung Đông, vai trò ca các nước ln mnh trên thế gii như Hoa Kỳ và Nga Sô.
        Bui ti hôm đó, Ben Gurion thông báo cho tôi biết quyết đnh gi mt phái đoàn sang Paris đ bàn v vic hp tác chng k thù Ai Cp. Đoàn đi biu Do Thái gm có: Ngoi Trưởng Golda Meir, Tng Trưởng Giao Thông Moshe Carmel, Giám đc b Quc Phòng (th tướng Ben Gurion kiêm b trưởng Quc Phòng) Shimon Peres và tôi.
        Mt vài ngày trước khi đi theo phái đoàn qua Paris, tôi đi theo mt đơn v Bit Đng Quân vượt biên tn công mt đn lính Lê Dương Rp. Trong nhng trn đt kích này, tôi thường đi theo b ch huy tin phương đ theo dõi cuc hành quân. Ti đ xe và tài xế li “hu trm” trong mt làng chiến đu sát biên gii, ri đi b, leo lên mt đnh đi cách mc tiêu chng vài trăm thước  đ quan sát. Xong trn đánh, tôi quay tr v hu trm trước rng đông mi hay quân Lê Dương Rp pháo kích bng súng ci vào làng làm vài người b thương trong đó có người tài xế ca tôi.
        Trn tn công thành công. Đn lính Rp b tiêu hy, v trí đóng quân ca đch gn đó cũng b chy. Tuy nhiên chúng tôi phi tr mt giá cao, 10 chết, 16 quân nhân b thương, đa s tn tht nm trong trung đi đi đu, n lc chính cho trn tn công. Đơn v tn công phi tri qua th thách gay go. Trong bóng đêm, h phi vượt qua nhng ngn đi trên đt đch, đi thế không quen thuc, tn công nhng v trí tin đn ca đch, đem theo cht n đến tn công đn bout, tri binh ca quân Lê Dương Rp. Trên đường rút lui, h phi đi gom xác chết, nhng đng đi b thương đem v Do Thái. Trong s tn tht thường có nhng quân nhân xut sc ca chúng tôi vì h dn đu cho đơn v tn công. Trong trn tn công trước đó, mt trong nhng bit đng quân xut sc nht ca chúng tôi, Đi Úy Meir Har Zion b thương nng, được cu sng nh mt y sĩ tin tuyến đi theo đơn v gii phu ngay trên chiến trường.
        Chúng tôi qua Paris hp mt ti nhà Louis Mangin, mt ph tá c vn chính tr cu b trưởng quc phòng Bourges Maunoury. Đi din chính ph Pháp gm có: Ngoi Trưởng Christian Pineau, Bourges Maunoury, Albert Thomas giám đc trong b quc phòng và Tướng Challe ph tá tng tham mưu trưởng đc trách Không Lc.
        Mi người đã biết rõ v bui hp, Pineau không cn phi rườm rà, m đu bui hp bng li tuyên b ngn ngi, Tng Thng Ai Cp đã quc hu hóa kênh đào Suez và đi vi người Pháp, bt buc phi dùng võ lc đi vi Ai Cp. Người Hoa Kỳ không mun chiến tranh xy ra, h mun vào vùng Trung Đông như người Nga Sô. Tuy nhiên Ngoi Trưởng Dulles ca Hoa Kỳ không biết rng người Nga đã tiến sâu vào Ai Cp và ngay lúc này mi chiếc tu đi qua kênh Suez đu do sĩ quan hàng hi “Pilot” người Nga lái.
        Theo người Pháp, thi gian thun li cho vic x dng quân đi vào khong đu tháng Mười. Bin Đi Trung Hi êm lng ít sóng gió, ngoài ra nên tn công trước cuc bu c Tng Thng Hoa Kỳ. Theo ông ta (Pineau), tng thng Eisenhower chc không mun đng chm vi người Nga, sn sàng b rơi đng minh Anh, Pháp.
        Ngoi Trưởng Pháp Pineau phát biu khong 45 phút, sau đó phái đoàn chúng tôi trình by v thế ca Do Thái. Th nht, chúng tôi đng ý vi người Pháp, không th thương lượng vi Nasser qua đường li ngoi giao, ch còn gii pháp quân s. Th hai, chúng tôi coi người Pháp là người bn đng minh chân tht và sn sàng hp tác. Th ba, chúng tôi mun người Anh đng ngoài, không can d vào trn chiến gia Do Thái và Jordan. Th tư, người Hoa Kỳ đã tuyên b “cm vn” vũ khí cho Do Thái trong trn chiến Đc Lp va qua, có l ln này h s “cm vn” thêm kinh tế.
        Chúng tôi gp Tng Tham Mưu Trưởng quân đi Pháp, Tướng Paul Ely bui sáng ngày 1 tháng Mười cũng ti nhà Louis Mangin. Tôi là người duy nht trong phái đoàn Do Thái cùng vi my sĩ quan tuỳ viên quân s. Người Pháp có thêm Tướng Challe, Martin cùng vi ph tá ca ông ta Đi Tá Simon, trưởng phòng hành quân Hi Quân và Mangin.
        Người Pháp bt đu hi v sc mnh ca quân đi Ai Cp, tôi tr li nhng gì biết được do tin tc tình báo đem v. Câu hi v s đóng góp ca Do Thái, tôi tr li có th đng viên đưa vào chiến trường Ai Cp t 6 đến 8 l đoàn B Binh, Thiết Giáp. Không lc Do Thái có 70 phi cơ chiến đu gm các loi: Mystère, Ouragan, và Meteor.
        V vn đ phân chia nhim v, vùng trách nhim, tôi cho h biết, lc quân Do Thái có th bao vùng phiá đông kênh đào Suez, và không quân cũng vy, ngoi tr được trao phó thêm nhng mc tiêu khác. Theo tôi, người Pháp nên chiếm khu vc kênh đào Suez, tiêu hy phi trường ca Ai Cp nơi hướng tây kênh đào. Mc tiêu này quan trng vì Ai Cp có nhiu phi công ngoi quc, chuyên viên cơ khí, tiếp vn làm vic trong phi trường. V sc mnh, không quân Ai Cp có 150 chiến đu cơ Mig và khong 40 oanh tc cơ Ilyushin.
        V phn trách nhim ca Hi Quân, tôi đ ngh đ cho người Pháp tn công Ai Cp. Chúng tôi chưa có tim thy đĩnh, hi quân ch phòng v hi phn trong vùng bin Đi Trung Hi. Chúng tôi ch d trù cho nhng trn tn công trên b.
        Kết lun, người Pháp tha mãn v kế hoch tn công Ai Cp ca Do Thái. Tôi đt câu hi v kế hoch ca người Pháp và được tr li. Theo kế hoch liên quân Anh-Pháp s tn công Ai Cp bng bn sư đoàn b binh, th bom các phi trường ca Ai Cp. Mc tiêu chính vn là chiếm đóng kênh đào Suez. Người Pháp cũng cho biết d trù đem vào chiến trường 75 phi cơ P-84 và 25 Mystère. H s c chuyên viên đến thăm các phi trường Do Thái đ x dng, đc bit cho các loi máy bay phi đáp khn cp.
        Người Pháp hi chúng tôi cn loi vũ khí nào? Tôi đưa ra mt danh sách cho h, gm có: Chiến xa, xe bán xích st, xe ch quân có kh năng chy trên cát sa mc, súng chng chiến xa Bazooka, và máy bay vn ti ch quân, đ tiếp vn. H ngc nhiên vì s lượng đòi hi quá ít i và đ đã li thi. Đc bit v đ trang b cho Thiết Giáp, ch bng mt phn tư quân đi Pháp. Tôi tr li như vy là đ cho chúng tôi chiến đu.
        Chúng tôi tr v ti ngày 1 tháng Mười, cùng vi phái đoàn đi din người Pháp ct cánh t phi trường Villacoublay đến Do Thái ngày hôm sau. H đến đ xem xét phi trường đ có th x dng, ngoài ra còn hai nhim v khác: đánh giá đ khn vic gi vũ khí, quân dng cho Do Thái, cho trn chiến sp ti và đánh giá kh năng chiến đu ca quân lc Do Thái, có th chu toàn nhim v hay không?
        Ngay ti hôm đó, sau khi gp th tướng Ben Gurion báo cáo kết qu chuyến đi Paris, tôi triu tp bui hp khn trong b tng tham mưu, ra lnh chun b cho mt trn chiến cùng vi người Pháp, có th thêm người Anh chng li Ai Cp. Thi gian d trù cho trn tn công vào ngày 20 tháng Mười, và có th kéo dài ba tun l (trên thc tế, trn tn công tr hơn, kết thúc sm hơn). Quân Đng Minh s th bom các phi trường trên Ai Cp và đánh chiếm kênh đào Suez, chúng ta s phi đ phòng biên gii vi Jordan và Syria, s các nước Rp khác nhy vào. Chun b kế hoch đng viên, gi tt c các sĩ quan đang th hun ngoi quc v đ cùng chiến đu. Đ gi bí mt, thc tp mt cuc hành quân gi, nghi binh chng li vic Iraq đưa quân đi vào Jordan.
        Th Tướng Ben Gurion ch tin tưởng người Pháp s gi đúng li hưá 20%, tôi tin h s “làm mnh tay” đi vi Ai Cp. Chuyn xy ra s xy ra, tôi triu tp mt bui hp vi các v tướng lãnh, tư lnh quân binh chng, tiếp theo hp vi ban tham mưu phòng hành quân, duyt xét kế hoch tn công. Tôi nhn thy kế hoch này đt trng tâm, tn công trc din vào phòng tuyến đch, sau đó phát trin dn như vết du loang. Kế hoch th dù xung El Arish, mt khu vc trong bán đo Sinai ngay bên b bin Đi Trung Hi. Điu này tôi không đng ý, mun th đơn v ưu tú Nhy Dù xung đúng gi H, trên mt đi đim gn kênh đào Suez.
        Ngày 8 tháng Mười, tôi cm trên tay lnh hành quân cho chiến dch Sinai, được đt tên là “Hành Quân Kadesh”, nơi t hp cui cùng ca người Do Thái trong vùng Sinai hoang dã trước khi tiếp tc trên đường tr v Min Đt Ha. Tôi nhc nh cho các cp ch huy trong quân lc, mc tiêu không phi là giết nhiu đch quân mà là đánh cho quân đi Ai Cp tan rã, tch thu nhiu vũ khí, chiến c ca đch.
        Tt c các đơn v trong quân lc Do Thái đu chun b cho trn thư hùng sp xy ra. Trong mt phiên hp trong b tng tham mưu, tôi nhn được công đin t b tư lnh Phương Nam, yêu cu chp thun cho mt đơn v thám thính nhng cn cát trong bán đo Sinai đ dn đường cho chiến xa. Tôi cho lnh phi gi bí mt, ch cn mt tiu đi xâm nhp và h phi đi loi dép (sandal) người du mc Rp Bedouin thường dùng đ tránh s nghi ng ca nhng toán tun tiu đch.
        Bn mươi tám tiếng đng h sau, trong đêm 10 tháng Mười, nm trong kế hoch đánh nghi binh. Mt đơn v Bit Đng Quân làm cú “ngon mc”, tn công mt đn biên phòng ca quân Lê Dương Jordan trong làng Kalkilia sát biên gii. Đây là mt trn tn công c ln, phi son tho lnh hành quân, chun b k càng. Phiá Do Thái tn tht 18 quân nhân t thương (8 sĩ quan) và 50 b thương (14 sĩ quan).
        Trn tn công này đ tr đũa v quân khng b giết hai thường dân Do Thái đang làm vic trong mt vườn cam gn biên gii, cách Kalkilia không xa. Trước đó, hôm 4 tháng Mười, năm thường dân trên đường đi làm đến mt nhà máy Sodom gn cui Bin Chết (Dead Sea), b quân khng b t Jordan xâm nhp vào đt Do Thái phc kích giết chết.

14. MÓC NI VI NGƯỜI PHÁP LN TH HAI
        Mt công đin nhn được bui ti ngày 18 tháng Mười, th tướng Pháp Guy Mollet mi Ben Gurion đến Paris. Chúng tôi lên đường qua Paris đêm Ch Nht ngày 21 tháng Mười và đã nhn được báo cáo chi tiết bui hp gia hai nước Anh, Pháp ngày hôm trước. Người Anh trao cho Pháp bn tuyên cáo dài hai đon văn, có ch ký ca th tướng Anthony Eden, c ý đ cho người Pháp trao li cho chúng tôi.
        Đon văn đu tiên thông báo, người Anh và Pháp yêu cu c Ai Cp ln Do Thái phi rút quân ra khi khu vc kênh đào Suez. Nếu nước nào chng li, liên quân Anh-Pháp s can thip đ bo đm s giao thông trên kênh đào. Mc đích đon văn này nói lên vn đ hp pháp, chính tr, tâm lý cho s chiếm đóng Ai Cp ca người Anh, Pháp. Đon th hai tuyên b, người Anh s không tr giúp Ai Cp, nếu chiến tranh gia Ai Cp và Do Thái xy ra.
        Th tướng Do Thái Ben Gurion không coi bn tuyên cáo là nn tng cho s hp tác gia Anh và Pháp. Ông ta nhn mnh, chúng ta không nên mt mình m màn trn tn công, s b mang tiếng là k xâm lăng trong khi người Anh và Pháp được coi như Thiên Thn đem li hòa bình cho vùng Trung Đông.
        Tôi trình by vi Ben Gurion dưới khiá cnh quân s. Nếu thc s trn tn công xy ra, liên quân Anh-Pháp không cn đến mình. Vi 500 phi cơ chiến đu, h dư sc “đè bp” Không Lc Ai Cp, điu này cũng đúng trên b và Hi Quân. Tuy nhiên, đon văn th hai trong bn tuyên cáo như mt chiếc vé cho chúng ta đi d “Câu Lc B” Chiến Dch Sinai.
        Trong khi đó, Tng Thng Ai Cp vn đe da Do Thái, ngăn cn tu bè Do Thái x dng thy l Tiran, xúi dc các hành đng khng b, phá hoi, giết người trên đt Do Thái. Chúng tôi vn phi m nhng cuc hành quân tr đũa, điu này trước sau gì cũng dn đến chuyn đng đ vi quân đi chính quy Ai Cp.
        Chúng tôi phi đn đo cn thn, chuyn gì s xy ra nếu không đng ý vi bn tuyên cáo ca người Anh. Tôi trình by vi th tướng Ben Gurion nhng điu mình nghĩ, chúng ta s mt đi mt cơ hi lch s mà s không tr li. Đi đu vi Nasser, chúng ta vn phi đơn thân đc mã, không có liên quân Anh-Pháp, không có s tr giúp ca người Pháp v vũ khí, tiếp vn trong mt hành quân liên minh. Trước tình thế đó, trên quan đim chính tr, liu chúng ta có th gây chiến mt mình, đánh chiếm Sharm El Sheikh, ca ngõ kim soát thy l Tiran đ tu bè Do Thái đến hi cng Eilat?
        Tôi tin tưởng hi quân Pháp có th bo v vùng bin Do Thái và chiến đu cơ ca h giúp đ phòng th hi cng Haifa và th đô Tel Aviv. Chúng ta c tiến hành kế hoch hành quân như đã son tho vi điu kin liên quân Anh-Pháp s nhy vào vòng chiến trong vòng hai ngày sau và đánh chiếm kênh đào Suez.
        Sáng ngày 21 tháng Mười, mt phi cơ đến t Pháp đ đưa chúng tôi qua Paris hp. Chúng tôi d trù đến ti mi ra đi và chuyến đi này s là chuyến đi quyết đnh. Đã tn quá nhiu thi gian đ bàn lun, ch còn vn đ thương lượng đ bo đm mi quc gia (Anh, Pháp, Do Thái) làm đúng phn hành ca mình.
        Trên chiếc máy bay ct cánh t Pháp có hai nhân viên thương thuyết, đúng 11 giò sáng h vào văn phòng ca tôi. S hin din ca h Do Thái là điu bt ng, tuy nhiên ý đnh rõ ràng, h mun thương thuyết trước khi chúng tôi qua Paris. Vn đ h mun nói vi chúng tôi là “bi cnh”. Quân đi Anh vn chưa thy chuyn đng, do đó người bn đng minh Pháp mun chúng tôi “qa quyết”. Người s gi cũng nói, li ha ca người Anh không tin tưởng được nhiu, h ch mun nhy vào như mt người trung gian, đem li trt t (My ông “Pht Tnh Ăng Lê” nói ra c như k c, tính chuyn chơi cha thiên ha. Thc s người Anh đã tng là “Ông Ch” trong vùng Trung Đông, vn còn nh hưởng vi các nước Rp, nht là Jordan. H đe da nếu Do Thái tn công Jordan, người Anh s can thip. Do Thái nói cng, nếu Jordan nhy vào vòng chiến h si” luôn).
        Cuc tiếp xúc rt “gay go”, tôi đt câu hi, Không Lc Pháp có th đến giúp chúng tôi bo v thành ph ln Haifa và Tel Aviv trong vòng 24 tiếng đng h? Tôi lo ngi hai thành ph này b không tp và lúc đó tt c mi máy bay ca Do Thái đu tp trung cho trn chiến vi Ai Cp trong bán đo Sinai. H tr li không, vì người Anh không mun thay đi “bi cnh”. Tôi ni gin v danh t “bi cnh” hi ngược li, có phi ni các trong chính quyn Anh đã b lây đc tính trong các v kch ca văn hào Shakespear? Chúng tôi không phi là k tha hành, làm nhng chuyn khó khăn, nng nhc đ cho hai k khác nhy vào ăn có. Nếu chúng tôi phi đơn thương đc mã đánh nhau vi Ai Cp, thì chúng tôi s hoàn toàn quyết đnh mi chuyn, khi nào và tn công như thế nào.
        Phái đoàn chúng tôi qua Paris gm có, Ben Gurion, tuỳ viên ca ông ta, Shimon Peres, Mordechai Bar Ob và tôi. Trên xe, tôi nói vi th tướng Ben Gurion v hai v s gi người Pháp, làm ông ta ni gin đnh hy b chuyến đi sang Pháp nhưng km chế được.
        Đến Paris, Shimon Peres, Mordechai Bar On và tôi khách sn, Ben Guirion cùng tuỳ viên mt bit th, trong khu Sèvres ngoi ô Paris, nơi t chc bui hp. Ngôi bit th này ca Bonnier de la Chapelles, mt bn thân khác ca Bourges Maunoury. Người con trai duy nht trong gia đình, được kháng chiến quân Pháp gi đi Algiers ám sát Đô Đc Darlan. Năm đó, người anh hùng mi 18 tui, b bt và x t. Căn phòng ca anh ta vn được gi nguyên  t khi anh ta ri nhà. Hai ngn nến lung linh, thp sáng bc chân dung chàng trai tr.
        Được ngh ngơi vài tiếng đng h, chúng tôi bt đu hp vào lúc bn gi chiu. Phiá người Pháp có: th tướng Guy Mollet, ngoi trưởng Pineau, và b trưởng quc phòng Bourges Maunoury. Chúng tôi gm có: Ben Gurion, Shimon Peres và tôi. Bui hp kéo dài đến by gi ti. Bt đu nói chuyn khái quát, hai v th tướng bàn chuyn tình hình chính tr trên thế gii. Ben Gurion m đu vn đ chính, báo đng cho Pháp biết tình hình vùng Trung Đông và kết lun, kênh đào Suez phi được “Quc Tế hoá” và Do Thái kim soát thy l Tiran.
        Ngoi trưởng Pháp Pineau phát biu nhiu hơn th tướng Guy Mollet, ông ta cnh cáo Do Thái không nên tìm cách gii quyết mi vn đ trong mt ln. Th tướng Anh Anthony Eden mun đi theo gii pháp dùng võ lc Ai Cp nhưng gp s chng đi trong quc hi. Ngược li Nasser càng ngày càng “mnh ming” hơn và đi theo người Nga. Pineau đng ý phi tiến hành ngay vì sau tháng Mười vùng bin Đi Trung Hi đng mnh gây khó khăn cho quân đi đ b.
        B trưởng quc phòng Bourges Maunoury gii thích, nếu cuc hành quân không được thc hin trong vài ngày na, người Pháp phi rút lui. Ông ta ha, hi quân Pháp s bo v hi phn Do Thái, giúp đ h thng phòng không và có th đưa phi cơ chiến đu qua đóng trong các phi trường ca Do Thái đ bo v không phn.
        Đúng by gi ti, ngoi trưởng Anh quc Selwyn Lloyd đến cùng vi mt viên chc cao cp. H không đi thng vào phòng hp mà vào mt phòng bên cnh đ nghe mt đi din người Pháp cho biết vn tt v quan đim ca phiá Do Thái. Ben Gurion không chp nhn gii pháp ca người Anh, nói rng mun v Do Thái sáng hôm sau. Kết qu xem chng không đi đến đâu, b trưởng quc phòng Pháp Bourges Maunoury tuyên b s phi gii tán nhng đơn v đã chun b cho chiến trường Ai Cp, nếu đến cui tun vn chưa có quyết đnh. Th tướng Pineau đc li nhng đ ngh hành đng cùng vi thi gian ca người Anh:
•             Do Thái khi s tn công Ai Cp.
•             Anh-Pháp ra tuyên cáo, yêu cu c hai nước Ai Cp, Do Thái rút quân ra khi khu v kênh đào Suez trong thi gian hn đnh.
•             Các phi trường Ai Cp s b th bom khi hết thi hn.

        Người Pháp mi mt bui hp khác vi s tham d ca người Anh. Mt phiên hp l lùng, c hai người Selwyn Lloyd và Ben Gurion tiêu biu cho hai ý tưởng quá khích trái ngược nhau, nhưng cui cùng sn sàng ngi vào bàn ký kết. Cui cùng, th tướng Anh tuyên b, Anh quc s không tr giúp Ai Cp khi b Do Thái tn công. Cũng không giúp đ Jordan mc du đã ký hip ước vi quc gia này, ngoi tr Jordan b Do Thái tn công.
        Vi s ưng thun ca Ben Gurion, tôi trình by sơ khi nhng hành đng quân s đi vi Ai Cp. Đúng 5 gi chiu ngày D, quân đi Do Thái s vượt biên, tiến vào bán đo Sinai, tn công mt s mc tiêu gii hn. Mt đơn v Nhy Dù s được th xung đng sau phòng tuyến đch trong khu vc kênh đào Suez. Chính ph Anh, Pháp ra tuyên cáo ngay trong ngày hôm đó yêu cu c hai nước Ai Cp, Do Thái rút quân ra khi khu vc kênh đào. Điu này chúng tôi s chp nhn vì chúng tôi không có ý đ chiếm kênh đào. Ngày hôm sau nếu Ai Cp t chi rút quân, phi cơ Anh, Pháp s oanh kích các phi trường trên đt Ai Cp.
        Đêm hôm đó, trước khi đi ng chúng tôi nhn được mt công đin t Do Thái cho biết, Th Tướng tương lai ca Jordan, Suleiman Nabulsi mt người Palestine chng Anh quc đã tuyên b s xé hip ước vi người Anh và gia nhp liên quân Syria-Ai Cp. Mt công đin tiếp theo báo cáo, b Tng Tham Mưu liên quân Ai Cp, Syria và Jordan đã thành lp Amman, đt dưới quyn tng ch huy ca Tướng Abd El Hakim Amr, tng tham mưu trưởng quân đi Ai Cp.
        Pineau và Bourges Maunoury đến ăn ba trưa vi chúng tôi. H có v bn rn vì nhiu chuyn xy ra trong vùng Trung Đông. Sau khi Jordan đã quay lưng đi khi người Anh và đt quân đi trong liên quân Rp. Đến phiên người Pháp, h bt được chiếc tu Ai Cp Athos bí mt ch vũ khí giúp quân kháng chiến Algeria. Quc hi Pháp ln tiếng phn đi Ai Cp và chính ph đã triu hi v đi s t Cairo. Trước đó mt ngày li xy ra “câu chuyn Ben Bella”, chiến đu cơ Pháp ép buc phi cơ hành khách ch Ben Bella cùng bn th lãnh kháng chiến quân Angeria h cánh. Nhng biến c xy ra Jordan, bc Phi làm căng thng vn đ bang giao quc tế và mi chuyn đu hướng v thái đ chng người tây phương ca Nasser.
        Trong lúc ăn tráng ming, ung cà phê, Pineau và Bourges Maunoury tr li s bt đng gia người Anh và Do Thái. Ngoi trưởng Anh Selwyn Lloyd nói vi h rng, không chp nhn đ ngh gii pháp “Dayan” trên hai đim, tm hot đng quân s, người Anh mun quân đi Do Thái phi tn công toàn din và thi gian cnh cáo Ai Cp trước khi không lc Anh, Pháp th bom các phi trường ca h. Người Anh mun đ cho Ai Cp 48 tiếng đng h nhưng có th gim xung còn 36 gi. Th tướng Pháp Pineau mun biết quyết đnh ca chúng tôi đ bay sang London nói chuyn vi Selwyn Lloyd ngay bui ti hôm đó.
        Sau khi người Pháp ra v, Ben Gurion nói vi chúng tôi, người Anh mun Do Thái chiến đu đơn đc, m màn trn tn công và tn công tn lc đến kênh đào Suez. Nhng đơn v Dù th đng sau phòng tuyến đch có th b cô lp, ct đt liên lc như chuyn đã xy ra cho đơn v Bit Đng Quân tn công làng Kalkilia, đã b tn tht nng (như đã nói đến phn trên, sau trn tn công, đơn v BĐQ b ct đường rút lui, phi m đường máu. Lúc đó tướng Dayan đã đnh x dng không lc đ cu đơn v này). Chúng ta vn chưa quên, dư lun qun chúng chng đi chính ph, sau trn tn công làng Kalkilia đó.
        Tôi tr li, tuy nhiên sau đó nhng v khng b vn xy ra và dư lun qun chúng xp xung, đòi quân đi tr đũa tương xng. Tôi trình by mt kế hoch hành quân khác, hy vng s thuyết phc được người Anh. Trong ngày D, trước khi mt tri ln, th mt tiu đoàn Nhy Dù xung mt v trí gn kênh Suez, tên trên bn đ là Mitla. Cũng trong đêm đó, l đoàn cơ gii s đánh chiếm hai v trí Ai Cp sát đường biên gii Nakeb và Kusseima. Ngày hôm sau, trc tiến quân chính s đánh sâu vào Sinai, chiếm Thamad và Nakhl trên đường đi Mitla bt tay vi quân Dù trên đèo.
        Đúng bn gi chiu ngày hôm sau, Pineau tr v t London, mi chúng tôi đến phòng hp. Ông ta vui v cho biết, trong vòng mt tiếng đng h na, đi din người Anh s đến và hy vng ln này s mi vic s được xp xếp êm thm. Ông ta nói thêm đã gp thng th tướng Anh Anthony Eden và ông ta ci m hơn ngoi trưởng Lloyd.
        Nhng điu căn bn cho kế hoch hành quân được tóm lược như sau:
•             Vào bui chiu ngày 29 tháng Mười năm 1956, quân đi Do Thái s m trn tn công ln vào tuyến phòng th quân đi Ai Cp, mc đích tiến quân ti kênh đào Suez ngày hôm sau.
•             Ngày hôm sau, 30 tháng Mười, chính ph Anh, Pháp s gi tuyên cáo đến chính ph Ai Cp, Do Thái, yêu cu:
Chính quyn Ai Cp phi thi hành nhng điu sau:
     Tuyt đi ngưng bn.
     Lui quân ra khi khu vc kênh Suez 10 dm.
     Chp nhn vic liên quân Anh-Pháp chiếm đóng kênh đào tm thi đ bo đàm tu bè ca các quc gia trên thế gii lưu thông.
Chính quyn Do Thái phi thi hành nhng điu sau:
     Tuyt đi ngưng bn.
     Rút quân ra khi khu vc kênh đào 10 dm.
•             Nếu chính ph Ai Cp không chp thun điu kin k trên, liên quân Anh-Pháp s tn công các đơn v Ai Cp sáng sm ngày 31 tháng Mười, 1956.
•             Chính ph Do Thái s cho mt đơn v tn công b hướng tây vnh Aqaba, đo Tiran và Sanapir đ bo đm cho tu bè thông thương.
•             Do Thái s không tn công Jordan trong trn đánh vi Ai Cp. Trường hp Jordan tn công Do Thái, nước Anh s đng ngoài không can thip.

No comments:

Post a Comment