Tuesday, May 17, 2011

Moshe Dayan - PHẦN VIIB. TRẬN CHIẾN YOM KIPPUR

 PHN VIIB.  TRN CHIN YOM KIPPUR

   Trên các chiến trường, nơi phiá nam chúng tôi phi tp trung mt lc lượng ln trước khi m mt đt phn công, đy lùi quân đi Ai Cp. Trên cao nguyên Golan Heights, chúng ta cn phi ra lnh cho b tư lnh Phương Bc “không được lui”. Phi chiến đu cho đến người cui cùng ch không được đ mt mt tc đt. Theo nhn đnh ca tôi, dành ưu tiên không lc cho b tư lnh Phương Bc tiêu dit quân đi Syria, sau đó dn mi n lc vào chiến trường trong bán đo Sinai “qut xm” quân đi Ai Cp. Nhng đ ngh này, tôi phi trình lên n Th Tướng Golda Meir quyết đnh và mi Tướng Elazar đi theo.
        Chúng tôi gp Golda Meir lúc 7 gi 30 sáng hôm sau. Tôi đã biết người đàn bà can đm, đy ngh lc này t nhiu năm qua. Vn điếu thuc lá trên tay và ly cà phê đen trên bàn, rõ ràng bà ta thc c đêm, lo lng cho hin tình đt nước. Tôi trình by vn đ: ra lnh cho b tư lnh Phương Bc “không được lui” và đưa Tướng Chaim Bar Lev lên thay Tướng Gonen làm tư lnh b tư lnh Phương Nam, c hai điu v n th tướng đu đng ý.
        V vn đ cu vin người Hoa Kỳ đ có vũ khí thay thế cho nhng tn tht trong nhng trn đánh va qua. Tôi báo cáo, người Nga vn tiếp tc đưa vũ khí, chiến c vào tiếp tế cho Syria và Ai Cp, chúng ta không còn cách nào hơn phi cu cu Hoa Kỳ nếu không Do Thái s không còn viên đn đ chiến đu. Golda Meir tr li rng bà s bay qua Washington DC hp mt trc tiếp vi Tng Thng Nixon.
        Qua ngày 10 tháng Mười, tôi mi hết lo, s quân lc Do Thái không đ sc chng đ các mũi tn công ca đch. Quân đi Do Thái đã cng c được phòng tuyến, biết tránh né nhng loi vũ khí chïng chiến xa mi ca Ai Cp. Đch quân b tn tht nhiu v nhân mng và mt nhiu chiến cu nên khng li.
        Mc du nhà tôi trong khu Zahala cách b tng tham mưu, b quc phòng nơi tôi làm vic không ti mười phút lái xe, gn như tôi không ghé v thăm nhà. Ba người con tôi đã trưởng thành, lp gia đình và riêng. Yael làm vic trong mt quân-y vi Tel Hashomer, con trai ln Ehud phc v trong đơn v Bit Hi và con trai út Assaf là x th súng ci trong mt l đoàn Nhy Dù.
        Không như hai trn chiến trước đây, quân đi Ai Cp b đánh bi, b ca chy ly người, quân đi Syria chưa có nhng dàn ha tin đi-không SAM ti tân. Trn Yom Kippur đem li nhiu mt mát, đau thương. Mi ngày, mi gi đem li nhng tin bun, mt cha, mt con, mt bn bè, mt thân nhân.
        Nga Sô đã đem qua Ai Cp nhng chiến xa mi T-62 đ thay thế loi chiến xa cũ T-34 và thiết vn xa BMD. B binh đch được trang b “ha tin cá nhân” đeo sau long đ bn chiến xa. Người Nga trang b cho quân đi Ai Cp, Syria ha tin đi-đi, Frog tm xa 50 dm, mang đu đn cha 1100 cân anh cht n. Phn lc cơ Mig ca Nga Sô đem theo ha tin không-đi bn phá các mc tiêu trên mt đt.
        Trưa ngày 10 tháng Mười, tôi bay đi thăm Thiếu Tướng Yeshayahu (Shayke) Gavish, đang gi chc v tư lnh mt trn phiá nam bán đo Sinai, dưới quyn b tư lnh Phương Nam. T b ch huy, tôi gi máy, hi thăm tình hình các chiến trường. Tôi nêu lên hai vn đ, quân đi Ai Cp có th tiến quân dc theo b keêh đào Suez tn công vào phiá nam bán đo Sinai. Th hai, kh năng đánh qua bên kia kênh đào Suez ca chúng ta.
        Đêm hôm trước, mt l đoàn cơ gii thuc sư đoàn 6 Ai Cp c gng tn công xung phiá nam. Trước khi l đoàn này đến Iyun Mussa, cách thành ph Suez mười dm v hướng nam, h đng phi mt đơn v Dù có thêm hai mươi chiến xa và được không quân ym tr, đánh cho tơi bi phi rút lui. L đoàn cơ gii Ai Cp rút lui, b li đoàn xe hơn mt trăm chiến xa, xe bán xích st và xe quân vn (GMC) đa s b phi cơ Do Thái bn cháy. Quân đi Ai Cp vn chưa đưa được nhng dàn ha tin SAM v phiá đông dc theo b kênh đào Suez nên trong vùng này, không lc Do Thái vn làm ch bu tri.
        Vùng này kéo dài t kênh đào Suez xung Sharm El Sheikh, quân đi Ai Cp đã x dng không quân oanh kích mt căn c quân s và khu vc cha du ha Abu Rudeis làm cháy ba kho cha du, by binh sĩ Do Thái thit mng và by người khác b thương. Hot đng đáng k nht ca Ai Cp trong vùng này, x dng tu đ b, trc thăng đưa khong 700, 800 Bit Đng Quân vào đánh phá Ras Sudar, Abu Zneima. Các v chm súng trong hai này 8, 10 tháng Mười, quân đi Do Thái bn h mt s và bt sng 40 Bit Đng Quân Ai Cp. Ngày 9, phi cơ Do Thái bn chìm hai tu phóng thy lôi và mt trc thăng trong khu vc.

28. CHIN THNG
        Đúng 11 gi sáng ngày 11 tháng Mười, quân đi Do Thái bt đu khi s trn phn công theo kế hoch hành quân đã son trước. Không lc Do Thái đánh ph đu các đơn v Syria lúc đó đã được tăng cường thêm chiến xa t các nước Rp, Iraq, Jordan và Morocco. Tiếp theo, các đơn v b binh, thiết giáp Do Thái tiến lên tn công liên tc trong hai ngày 11, 12. Đến ngày 13 h tm dng quân, cng c li nhng phn đt đã ly được ca Syria khong mười dm dc theo ln ranh gii cũ, nhn thêm quân và tiếp liu.
        Thc s, chúng tôi ch mun đui quân đi Syria ra khi cao nguyên Golan Heights ch không mun đánh chiếm th đô Damascus ca h. Trong nhng chuyến thăm viếng mt trn Syria, tôi b xúc đng nhìn thy đi dư, cnh vt và c con người đi thay. T Kuneitra tr lên phiá bc, cây c, làmg mc, nhà ca b thiêu ri biến thành mu đen. Nhng con đường đy xác chiến xa, quân xa b bn cháy, tiêu hy nm ngn ngang. Dc theo hai bên đường là giòng sui người dân chy gic, nhng con la phi mang nhng gánh nng, nhng người đàn bà đi gánh nng qun áo trên đu, tay bng bế con thơ. Trên nhng cánh đng, người già và các tr em lo lùa by gia súc, tài sn ca h đi theo đoàn người tn cư. Nét s hãi vn còn vương trên khuôn mt ca mi người.
        Sau khi đã đt được mc tiêu nơi chiến trường phương bc ngày 13 tháng Mười, trng tâm ca trn chiến được đưa v phiá nam. Trong bui hp nơi b tư lnh chiến trường Sinai, chúng tôi quyết đnh, m mt mũi dùi đánh qua bên kia b kênh đào Suez, trên phn đt Ai Cp. Tuy nhiên vn phi ch thi gian chun b (tiếp vn, công binh thiết lp cu ni và nhng phương tin đ đưa quân qua bên kia kênh đào Suez), v li chúng tôi vn phi phòng th cho nhng đt tn công kế tiếp ca quân đi Ai Cp. Qu nhiên trong hai ngày 13, 14 tháng Mười, quân đi Ai Cp m trn tn công mi và b đy lui sau khi thêm 200 chiến xa b b Do Thái bn cháy.
        Biết được đch quân đã suy yếu, đêm 14 tháng Mười, b tư lnh Phương Nam ban lnh cho các đơn v trc thuc sa son đánh qua bên kia kênh đào Suez. Gi G (tn công) đã được n đnh là 7 gi ti ngày hôm sau. Mũi tn công cha vào mc tiêu Deversoir nơi phiá bc h Great Bitter Lake. Hai sư đoàn dưới quyn dưới quyn Arik và Bren được trao cho nhim v này. Mt l đoàn Dù được chiến xa ym tr dưới quyn Chun Tướng Danny Matt, được lnh tn công chiếm gi chiếc cu bc qua kênh đào Suez. Sư đoàn dưới quyn Arik đi trước, đem theo công binh bc thêm hai chiếc cu ni qua kênh, sau đó thanh toán các v trí ca đch trong vùng, an ninh cho các đơn v bn đ quân vào đt Ai Cp. Sư đoàn dưới quyn Bren tiếp theo, băng qua phòng tuyến ca sư đoàn Arik, sâu vào đt Ai Cp ri r v hướng nam, tn công các mc tiêu dc theo kênh đào Suez.
        Sau khi duyt xét kế hoch hành quân, tôi th ra nh nhõm. Tôi hoàn toàn tin tưởng nơi Arik, s thành công. Tôi đã biết Arik hai mươi lăm năm, khi tôi làm tư lnh Phương Bc năm 1952, ông ta là sĩ quan trưởng phòng quân báo. Mt ln, nhn được lnh t b tng tham mưu, bt sng vài tù binh Jordan vì h không chi trao tr tù binh Do Thái b bt. Đến chiu ti ngày hôm sau, Arik đem v my tù binh Lê Dương Rp. Arik “tóm” được h nơi chiếc cu Sheikh Hussein trong thung lũng Jordan. Chuyn đã lâu, tôi không nh chi tiết, làm sao Arik bt được my tù binh Lê Dương Rp. C nước Do Thái đu biết danh tướng Arik Sharon như mt huyn thoi, t Th Tướng Ben Gurion, cho đến người lính binh nhì.
        Tướng Arik Sharon có mt đim rt “ni”, ông ta rt thương đàn em, binh sĩ thuc cp, thường hay cãi lnh cp ch huy. Arik có kiu “đánh gic” theo li riêng ca ông ta và lúc nào cũng chiến thng. Trong v bt tù binh Lê Dương Rp, Tướng Dayan b Tướng Yigael Yadin, tng tham mưu trưởng khin trách vì ông ta không chp thun cách cư x đi vi tù binh ca Arik. Khi tướng Dayan lên làm tng tham mưu trưởng, Arik Sharon vn “cóc cn” biết lnh trên, đánh gic theo kiu riêng. Tướng Dayan trình chuyn Arik lên thượng cp nhưng Th Tướng Ben Gurion đu b qua “, , Nhưng mà…”
        Th Tướng Ben Gurion rt quý trng ba v Tướng, Chaim Laskov, Assaf Simhoni và Arik. C ba người đu là nhng quân nhân tài gii và trong “ánh mt” ca Ben Gurion, h là nhng người Do Thái trong gic mơ: mt người đàn ông st thép, mt chiến sĩ can đm, t tin, hãnh din v dòng máu Do Thái ca mình. V cu th tướng không thích bàn lun vi các giáo sĩ Do Thái Talmudic mc du rt kính trng h. Ông ta không thích nghe nhng chuyn dân tc b đy đa hai ngàn năm, nhưng hãnh din v nước Do Thái trong thi kỳ Ngôi Đn Th Nht (First Temple) khong thế k th sáu trước Thiên Chuá. Trong thi kỳ phn thnh này, dân tc Do Thái được sng trên mnh đt Thượng Đế ban cho h, trng trt cy cy, bo v đt nước, nn đc lp, nói tiếng “M Đ”, xây dng nn văn hóa cho dân tc. Trong “ánh mt” ca Ben Gurion, các Tướng Chaim, Assaf và Arik là nhng người Do Thái trong gic mơ.
        Tôi chưa tng biết mt danh tướng nào tài gii hơn Arik Sharon. Tôi đã đ c Arik lên nm quyn ch huy nhng đơn v lng danh như Nhy Dù, đơn v 101. Ông ta luôn luôn làm theo ý mình, bt chp lnh thượng cp, tôi đã phê bình ch trích Arik và chúng tôi đã cãi nhau nhiu “trn đ la”. “Đánh bi quân Rp là mt chuyn… Anh vn phi hc hi làm thế nào đ sng vi người Do Thái na”. Nhiu ln tôi ch mun “giết” ông ta… và tôi biết chc chn mt điu người Rp mun là “Arik là người đáng giết”.
        Trn phn công quyết đnh này, Bar Lev, Arik và Bren phi tính toán cn thn, đánh cho đp nếu không đó là cuc “t sát tp th”. Quân đi Ai Cp vn còn 700 chiến xa nơi phiá bên kia b kênh, 650 chiến xa khác bên này, trong bán đo Sinai. Trên không, Ai Cp có 500 chiến đu cơ, Syria có 250, k c 130 chiến đu cơ t các quc gia Rp qua tăng cường.
        Tôi bay xung b tư lnh tin phương Nam ngày 15 tháng Mười, thăm viếng các đơn v và đ mc kích trn phn công, đánh qua đt Ai Cp đã được n đnh trước lúc 7 gi ti. Cùng vi v tng tham mưu trưởng trong b tư lnh tin phương, theo dõi danh tướng Arik trong quân s Do Thái, m màn trn phn công đánh xuyên qua phòng tuyến Ai Cp, chiếm Deversoir. Theo kế hoch hành quân, phi pháo được lnh bn phá dn đường cho chiến xa tiến lên. Khi đoàn chiến xa Do Thái tiến đến b kênh đào Suez, l đoàn Dù dưới quyn Danny Matt s vượt kênh bng xung cao su, các chiến xa được chuyên ch qua sau. Sut đêm, các dng c làm cu ni cùng vi Công Binh s ra đến b kênh đ thiết lp cp tc hai chiếc cu trước khi tri sáng.
        Mt tiếng rưỡi đng h trôi qua, tôi đin thoi cho Arik, nói ông ta cho mt xe Jeep đến ch tôi đi theo b ch huy tin phương ca ông ta. Arik tr li, đường vn còn b đóng cht, chưa đi được. Tôi biết Arik luôn luôn đi sát vi binh sĩ nơi tuyến đu, yêu cu khi nào đánh xuyên qua phòng tuyến đch, nh cho tôi đi theo. Đoàn chiến xa thuc sư đoàn ca Arik da vào ánh sáng loé lên do đn pháo binh n tiến lên. Đn la bay sáng mt h Great Bitter Lake, cùng vi tiếng n như trong đêm giao tha.
        Sut đêm, nhng tin tt, xu gi v ti tp. Arik báo cáo đã tiến đến b kênh Suez nơi s dùng xung cao su cho quân Dù băng qua tn công. Tin xu, con đường cho đơn vi Công Binh cùng vi dng c làm cu ni b đch quân ct đt không tiến lên được. V tng tham mưu trưởng Tướng Elazar, tư lnh Phương Nam Tướng Bar Lev (va thay Tướng Gonen) và tôi đu đng ý, vn tiếp tc tn công băng qua kênh, không ch đơn v Công Binh. Đúng 1 gi 30 phút sáng ngày 16 tháng Mười, sĩ quan hành quân ca Arik báo cáo “Đơn v Dù dưới quyn Danny Matt đã xung nước”, và vài phút sau “Quân Dù đã qua được bên kia b kênh đào”. Mi người trong b tư lnh tin phương Nam cũng như tôi đu không du được cm xúc, tim tôi đp mnh hơn và nhanh hơn.
        Đúng 6 gi 15 phút sáng, n Th Tướng Golda Meir gi đin thoi hi thăm tình hình chiến trường. Quá mng, tôi mun báo cáo ngay cho v n th tướng nhưng mun đ cho bà ta được ng an gic. K t khi xy ra trn chiến Yom Kippur, cp lãnh đo Do Thái không ai được ng yên. Tôi báo cáo tin xu trước, hai chiếc cu ni vn chưa xong, đơn v Công Binh b kt đường, do mt s đơn v Ai Cp “đóng cht”. Hy vng s gii ta con đường đ đưa Công Binh ra b kênh đào Suez, trong ngày hôm nay. Tiếp theo tôi báo cáo quân Dù ca Danny Matt đã bên kia b kênh. Golda Meir lo ngi h b ct đt đường v và tr li s đem chuyn này ra trong bui hp ni các.
        Khi tri va sáng, đã có nhiu phà ch quân, chiến xa qua bên kia kênh Suez tăng cường sc mnh cho cánh quân Dù. Đúng 8 gi 30 phút sáng, các “cht” vn chưa nh xong, v tng tham mưu trưởng phi tr v Tel Aviv thuyết trình din tiến hành quân trong phiên hp ca ni các. Tôi mun li chiến trường, đi thăm sư đoàn ca Bren, ông ta đã sa son cười vui.
        Dưới quyn ông ta có ba l đoàn, nếu các cu ni đã bc xong t đêm qua, sư đoàn ca ông ta đã qua bên kia b kênh. Con đường vn b kt, do đó Bren được lnh m mt con đường khác đưa Công Binh ra b kênh. Cùng lúc đó, ba mt trn ln bùng n. Quân Dù ca Danny Matt có thêm 28 chiến xa dưới quyn Arik đang chiến đu bên kia b kênh, h được lnh chiếm đu cu, m rng ra, bo đm an ninh khu vc xung quanh chiếc cu. Phn còn li ca sư đoàn Arik đang chiến đu gi phn đt bên này b kênh (phiá Do Thái đ bo v đường tiếp vin cho cánh quân Danny Matt). Có th phiá Ai Cp vn chưa biết ý đnh ca Do Thái, h cho rng, quân Dù tn công bt ng ri li rút v, không biết rng các sư đoàn ca Do Thái s tràn vào đt Ai Cp, khi Công Binh đã lp xong các chiếc cu ni.
        Mt trn th ba do sư đoàn dưới quyn Bren đm trách. Ba l đoàn ca Bren đy ba mũi dùi lên tn công quân đoàn II Ai Cp đ gi ta nhng l trình đi đến kênh đào Suez, đng thi ngăn cn không cho quân đoàn III đch đưa quân lên tăng vin khu vc Do Thái băng qua kênh đào Suez. Mt trn này bùng n d di hơn hai mt trn Arik và Danny Matt.
        B tư lnh tin phương ca Bren đt trên hai xe bán xích st và my xe Jeep di chuyn lên mt ngn đi cát nhìn xung khu vc kênh đào Suez cách khong by dm. Khi tôi đến th sát chiến trường, nước t kênh đào bc lên bao ph mt đt như mt làn sương mng. Nhưng khi hai l đoàn dưới quyn Natke và Gabi n súng tn công, làn sương tan biến đi, nhìn rt rõ bãi chiến trường mà không phi dùng ng nhòm. Trên con đường dài, đoàn quân xa Do Thái  b pháo binh Ai Cp bn phá d di. My chiến xa m đường tiến lên b đch quân trong chiến hào x dng ha tin Sagger bn cháy. Tng chiếc xe quân đi Do Thái trúng đn pháo binh bc cháy bùng lên, h phi b xe chy vào tránh đn trong nhng cn cát.
        Bren điu đng mt l đoàn lên đánh vào sườn phòng tuyến Ai Cp nhưng cũng không thành công. Quân đi Ai Cp đã đào hm h, công s phòng th chc chn, b trí súng chng chiến xa, ha tin bn h tt c nhng chiến xa Do Thái nào lên gn đến phòng tuyến ca h. Trn đánh kéo dài đến ti, s thương vong ca Do Thái càng lúc càng gia tăng. C hai v l đoàn trưởng báo cáo lên tư lnh sư đoàn rng h không th nào lên được. B tham mưu sư đoàn hp gp và yêu cu được tăng cường mt đơn v b binh lên tn công mc tiêu vào ban đêm đ tránh ha lc ca đch. B tư lnh Phương Nam điu đng mt tiu đoàn thuc l đoàn Dù dưới quyn Uzi đến chiến trường bng trc thăng đ làm nhim v tn công. Tôi chúc Bren may mn, ri mt trn phiá nam tr v Tel Aviv.

        Đến 7 gi 20 phút sáng hôm sau, tôi gi đin thoi cho Tướng Bar Lev tư lnh Phương Nam, nghe được ging nói vui mng. Đã m được con đường! Uzi và Bren đã hoàn thành nhim v đêm qua. Bren đã đưa được my chiếc phà xung nước (kênh đào Suez). B tư lnh Phương Nam báo cáo đó là trn đánh khó khăn, gay go và đm máu nht. Tiu đoàn Dù ca Uzi sau khi hoàn thành nhim v đã kit sc, được mt đơn v Thiết Giáp vào đưa ra khi vùng hành quân. 
        Tiu đoàn Dù được trc thăng “bc” t phiá nam bán đo Sinai đưa vào vùng hành quân lúc 10 gi đêm. Sau khi chun b xong, h bt đu tn công vào phòng tuyến Ai Cp lúc 12 gi đêm. Trước đó Do Thái ch nghĩ rng, đch quân t chc nhng toán “dit xe tăng”, khi quân Dù đánh vào mi biết đó là mt phòng tuyến vi nhiu lp chiến hào, công s phòng th vng chc, va có chiu sâu nên đánh vào sườn hai bên cũng không có hiu qu. Hai sĩ quan đi đi trưởng t trn, mt người b thương. Khi hết sĩ quan ch huy đi đi, các h sĩ quan thâm niên t đng lên thay cp ch huy, tiếp tc tn công. Quân Dù đánh qua được phòng tuyến đu đng phi phòng tuyến th hai, s thương vong lên cao, h gi pháo binh ym tr, ri yêu cu cho mt đơn v khác lên thay. Gn 4 gi rưỡi sáng, chiến xa Do Thái được lnh vào tiếp cu đơn v Dù.
        Gn đến mc tiêu, đơn v Thiết Giáp yêu cu quân Dù đánh du v trí bng khói mu đ tránh bn lm. Các binh sĩ Dù tri dài ra tng nhóm 15, 20 người, trú n sau nhng đn cát gia hai phòng tuyến. Trước mt h, cách khong 50 thước, hàng trăm binh sĩ Ai Cp võ trang súng chng chiến xa RPG (B-40, B-41), tiu liên xung kích AK-47 Kalatchnikov và kính hng ngoi tuyến.
        Các chiến xa Ai Cp ra nghênh chiến được vài phút ri rút lui, tuy nhiên các loi súng tiu liên, đi liên, B-41 t nơi phòng tuyến Ai Cp n d di làm bác sĩ và hai y tá t thương. Các chiến xa Do Thi xông thng vào i xp phòng tuyến, bn phá d di, che ch cho các thiết vn xa vào đem xác, thương binh Nhy Dù ra. Năm chiến xa và hai thiết vn xa trúng đn (ha tin) B-41 bc cháy, đoàn chiến xa Do Thái còn li bt đu rút lui. Quân đi Ai Cp cũng b tn tht nng, s b tn công tiếp nên b con đường, rút sâu vào bên trong. Nhng đơn v còn li dưới quyn Bren tiến lên, đem theo phà đến kênh đào Suez.
        Tôi liên lc vi Arik, yêu cu ông ta đến hp nơi b ch huy tin phương ca Bren. Arik đến lúc 12 gi 30, na tiếng đng h sau v tng tham mưu trưởng cũng xung đến nơi đ hp, duyt xét kế hoch hành quân. Chúng tôi di chuyn đến mt đn cát gn đó không cho binh sĩ li gn. Sau đn cát, các tướng lãnh hàng đu cu Do Thái, Elazar, Bar Lev, Arik, Bren và tôi (Dayan), k ngi bt trên bãi cát, người nm, bàn tho kế hoch hành quân trên tm bn đ ln đt trên cát. Người nào cũng đóng góp ý kiến, tuy nhiên có s bt đng gia Elazar, Bar Lev (tng tham mưu trưởng, tư lnh Phương Nam) đng v mt phiá và Arik. Arik phân tích, nhn đnh chiến trường gn như luôn luôn khác vi các tướng lãnh đàn anh khác. Arik cho rng các v tướng lãnh đàn anh “kỳ th”, không tin nhng li báo cáo ca ông ta. Ngược li, các v tướng lãnh, cp ch huy ca Arik cho rng ông ta không tuân lnh thượng cp, thường thi hành nhim v theo ý kiến cá nhân, và vi phm nhng điu căn bn k lut quân đi.
        Arik đến hp hành quân, trên trán qun mt lp băng, b thương do mnh đn đn pháo kích, khuôn mt đy nét gió sương, chng t đánh gic ngày đêm. Sư đoàn dưới quyn Arik chiến đu rt dũng cm, chu nhiu tn tht nht, nhưng ông ta vn không chi đ cho đơn v khác lên thay thế. Mt l đoàn ca Arik đã qua được kênh đào Suez, chiếm được chiếc cu bc qua kênh và nht quyết gi không cho quân đi Ai Cp ly li mc du đã tn tht hơn 200 binh sĩ. Trong l đoàn dưới quyn Amnon, tt c các sĩ quan đi đi trưởng đu t trn hai ln: đi đi trưởng và sĩ quan khác lên thay. L đoàn đang x dng lp đi đi trưởng th ba.
        Câu hi đu tiên được nêu lên gia các v tướng lãnh, sư đoàn ca Bren có “vượt biên” ngay sau khi cu ni đã lp xong? Tôi đng ý đim này mc du vn lo ngi, đch s tìm cách phá hy cu bng không quân, pháo binh hoc tn công bng chiến xa, b binh. Tướng Bar Lev không đng ý, cho rng mt phn sư đoàn vn còn đang giao tranh vi đch bên này kênh, v li đơn v cn tái tiếp tế lương thc, đn dược trước khi băng qua kênh Suez. Trong khi đó đch quân pháo kích d di nơi đu cu, Công Binh báo cáo không th làm xong cu ni lúc 11 gi sáng, đến chiu mi xong. Điu này chp nhn được, hy vng lúc đó sư đoàn ca Bren đã thanh toán xong mc tiêu bên này kênh.
        Arik không đng ý, theo như ông ta biết, mt đơn v Ai Cp đang được cng c cách đim “vượt tuyến” khong sáu dm, như vy chúng ta phi tiến quân qua kênh tht nhanh ri m rng ra trược khi quân Ai Cp kéo li vây kín ch băng qua kênh. Trong s 30 chiến xa dưới quyn Arik đã qua kênh, ba chiếc đã trúng ha tin bc cháy và ông ta mun tiếp tc đưa nhng chiếc còn li qua kênh đ tn công. B tư lnh Phương Nam đã không cho phép.
        Cui cùng tướng Bar Lev đng ý cho thêm my chiếc đ nâng s quân đã bên kia lên cp l đoàn, s còn li phi ch cho đến khi công binh đã xây xong chiếc cu ni. Arik chng li nhưng v tng tham mưu trưởng Elazar cũng đng ý vi v tư lnh Phương Nam.
        Bren cũng mun đưa sư đoàn qua bên kia b kênh đào Suez sm, ông ta ha hn s “dt đim” trn đánh đang xy ra nhanh chóng đ “xut ngoi” qua đt Ai Cp vào bui ti. Lúc đó đ 2 gi chiu, tôi đi theo Arik tr li đim “vượt biên” ca sư đoàn Arik.
        Khu vc Arik làm cu đã b đch biết t lâu, x dng pháo binh bn phá liên tc. Gia tiếng n ca hai viên đn đi bác, quân Do Thái tiếp tc làm vic, di tn thương binh, thay nhng chiếc phà b trúng đn pháo kích hư hi. Công binh đem xe i đt đến i bãi cho hai bên b kênh thoai thoi trước khi bc cu. Sư đoàn dưới quyn Arik tiếp tc đưa người, chiến c “qua sông”. Trong mt góc riêng, tù binh Ai Cp b bt gi, có người b thong ngi nm trong lp hàng rào km gai, có lính canh gác. H nhn ra tôi (c thế gii, đc bit khi Rp đu biết danh tướng “Đc Nhãn) lên tiếng chào, xin thuc lá, thuc men.
        Tôi đi theo Arik qua b bên kia, đi dư tht là khác bit, trong bán đo Sinai toàn là đt cát sa mc, trên đt Ai Cp, cây c được chăm sóc xanh tươi. Nước ngc tưới rau c được mt kênh đào nh dn nước t giòng sông Nile ra đến Ismailia, thành ph Suez.
        “Châu Phi - Africa”, Arik ám ch Ai Cp (khinh mit), mun chúng tôi lên trên mt chiến xa nhưng tôi mun đi b mt quãng. Binh sĩ Dù nm b trí xung quanh cùng vi vũ khí, trang b, trông h mt mi, nhiu người nhm mt nm ly li sc. T xa xa, sâu trong đt Ai Cp, ri các vài chiến xa trong đi hình tác chiến. Arik cho tôi biết, đơn v Dù dưới quyn Danny Matt còn li 7 chiến xa nm gi đu cu, s còn li hơn hai mươi chiếc được đưa lên b trí nơi tuyến đu. Đêm qua h bn gc 20 chiến xa và tiêu hy hai dàn ha tin phòng không ca đch.
        Khi tôi quay tr v bên kia kênh đào Suez, chiếc cu đã xong, nhng chiếc phà ni vi nhau t bên này qua bên kia b kênh. Lúc đó đã 4 gi chiu, tôi tr v b tư lnh tin phương Nam, hi thăm tình hình ri v th đô Tel Aviv.
        Bren đã gi đúng li ha, hơi “mt thì gi” chm mt chút nhưng đánh rt đp. Đơn v chiến xa ca Bren bn cháy 50 chiến xa trong l đoàn thiết giáp Ai Cp mà không b mt tn tht nào v chiến xa! Đúng 10 gi đêm, sư đoàn dưới quyn Bren bt đu băng qua kênh Suez và đến 6 gi sáng hôm sau đã thc sâu vào đt Ai Cp sáu dm. Quân ca Bren tiến theo mũi dùi, mũi th nht đâm sâu vào đt đch, mũi th hai tiến dc theo b kênh, xung tn công căn c không quân Ai Cp Fayid. Tôi hi Tướng Bar Lev “Mi chuyn tt đp ch?”. Mi đu ông tr li “Đúng vy!” sau đó thêm cho chc chn theo kiu Bar Lev (rt cn thn li nói) “mình s biết rõ trong vòng 48 tiếng đng h sp ti”
        Tôi đi th sát bãi chiến trường “Cánh đng người Tu – Chinese farm”, nm gia h Great Bitter Lake và Ismailia. Nơi đây là ch làm phân bón cho nông nghip, có hào sâu dn nước và dinh th ln, trong đó có mt căn hai tng lu. Trong trn chiến Sáu Ngày năm 1967, quân đi Do Thái đã đến đây, trông thy ch tu trên ng dn nước, máy móc nên gi là “Cánh đng người Tu”. Chúng tôi cho rng, chuyên viên canh nông Tu qua đây xây dng mt nông tri kiu mu đ thí nghim vic trng trt, cy cy. Trên thc tế chưa có người Tu nào bén mng đến khu vc này, chính quyn Ai Cp xây dng nông tri đ thí nghim và dng c mua t bên Nht, đó là ch Nht ch không phi ch Tu.
        Trn chiến nơi đây ln nht, quân đi Do Thái cũng b thit hi nng nht. Quan sát bãi chiến trường, tôi không du được ni xúc đng. Xác chiến xa Do Thái Ai Cp b bn cháy nm ngn ngang khp nơi, ch cách nhau vài thước. Xe ch đ tiếp liu trúng đn phi b li. Các dàn ha tin đi-không SAM-2, SAM-3 vi h thng điu khin đào xâu dưới đt cũng b b li, có ha tin còn nguyên, chiếc khác b trúng đn chy nước mu vàng (nhiên liu hóa hc cho đng cơ ha tin). Tôi đi xem xét tng chiến xa b cháy hy vng s không phi chng kiến xác lính Do Thái nm dưới khi st cháy đen. Tim tôi đp mnh hơn, quá nhiu… Tôi đâu phi tân binh, nhìn thoáng qua là biết ngay xác “quân ta”.
        Nhng ngày kế tiếp sau khi quân đi Do Thái đã đánh qua bên kia b kênh Suez, vn còn nhng trn đánh ln trên c hai phn đt. Quân Ai Cp vn còn 1000 chiến xa, tuy nhiên lúc đó h phi tri quân ra đ phòng th (như trường hp QLVNCH trước đây). Đim vượt kênh ca Do Thái ngay chính gia ln ranh gii phân chia khu vc trách nhim gia hai quân đoàn II nơi hướng bc Ismailiavà quân đoàn III v phiá nam ca Ai Cp. Bên kia kênh, trong bán đo Sinai, Ai Cp ri quân làm thành mt vòng cung phòng th chy dài hàng trăm dm. Quân đi Do Thái đã bước qua giai đon ch đng, tn công.
        Ngày 19 tháng Mười, đi s Do Thái Washington cho biết, đã có nhng cuc mt đàm gia Hoa Kỳ và Nga Sô đ đi đến ngưng bn. Như vy trn chiến Yom Kippur sp kết thúc, tôi mi v tng tham mưu trưởng và các v tướng lãnh cao cp đến hp vào bui sáng. Chúng tôi đi đến quyết đnh phi đánh chiếm Đi Hermon (Mount Hermon) trên chiến trường Syria và “ln đt”, thiết lp ln ranh gii vi Ai Cp. Tôi trình by ý kiến vi n th tướng Golda Meir và cho biết ch tn công gii hn, không đến th đô Cairo ca Ai Cp.
        Sau đó tôi bay v hướng nam đến thăm Arik, lúc đó là 11 gi 30 ngày 19 tháng Mười. Tôi mun đến b ch huy tin phương ca Arik bên kia kênh đào Suez bng trc thăng nhưng viên phi công không tìm được bãi đáp, bay qua li nhiu ln vn không tìm ra ch trng. Tôi ra lnh bay ra ch khác đ tránh đn phòng không, đáp xung nơi phiá bc h Great Bitter Lake ri dùng xe đi đến ch Arik. Khi gn đến đu cu ni qua đt Ai Cp, đoàn quân xa Do Thái chuyn quân, ch đ tiếp liu, vũ khi đn được b kt thành hàng dài. Bt ng, pháo binh Ai Cp li n dn dp làm nhiu quân xa trúng đn bc cháy, không th tiếp tc cuc hành trình được. Tiếp theo là các phn lc cơ Mig ca đch lao xung tn công đoàn xe và chiếc cu làm tài xế phi b xe chy đi tìm ch trú n trong nhng hm h dc hai bên đường. Aryeh viên sĩ quan tùy viên thúc dc tôi tr v Tel Aviv.
        Qua ngày hôm sau th By 20 tháng Mười, tôi li càng may mn hơn na. Tôi đi thăm b ch huy tin phương ca ba sư đoàn lúc đó đã trên phn đt Ai Cp. Ba v tướng tư lnh sư đoàn là Arik, Bren và Thiếu Tướng Kalman Magen, người thay thế Thiếu Tướng Albert Mandler, t trn trong ngày th tám ca trn chiến. Tôi biết nhiu v Thiếu Tướng Mandler, mt quân nhân can đm tài ba, sp lên làm tư lnh các đơn v Thiết Giáp. Ông ta t trn lúc ch huy đơn v băng qua kênh đào Suez.
        Trong chuyến th sát mt trn này, tôi thúc dc Arik, Bren và Magan phi đánh chiếm các mc tiêu nhanh chóng vì sp xa có lnh ngưng bn. Tôi cho h biết Kissinger đã qua Moscow và người Nga đang c gng thuyết phc Hoa Kỳ ép Do Thái ký hip đnh ngng bn, tr v ln ranh gii cũ. Trong khi đó Nga Sô, Libya, Algeria và Tip Khc tiếp tc đem qua Ai Cp s lượng chiến c ln, vũ khí, chiến xa và nhng dàn ha tin đi-không mi.
        Ngày 21 tháng Mười, trong lúc thăm viếng chiến trường nơi kênh đào Suez, tôi yêu cu được gp Đi Tá Uzi Ya’iri, l đoàn trưởng Dù ch huy đơn v trong trn tn công “Cánh Đông Người Tu”. Ông ta là mt quân nhân “Thượng Hng”, thng thn và có tinh thn trách nhim, ln này trông thy Uzi mt mi, xung dc qua nhng trn đánh kinh hn va qua. Cùng đi vi tôi có Tướng Chaim Bar Lev lúc đó đang ch huy các đơn v trong vùng phiá nam bán đo Sinai, v vai, an i Uzi “Uzi, đơn v ca anh b “nng” nhưng anh đã khai thông được con đường”. Uzi bình thn tr li “Không phi đơn v tôi mà là Thiết Giáp”
        By gi ti hôm đó, tôi gp v n th tướng đ báo cáo tình hình chiến trường ri tr v phòng làm vic. Hai tiếng đng h sau, Golda Meir đin thoi yêu cu tôi ti gp bà ta gp. Va vào phòng, Golda Meir nói ngay “Kết thúc! Ngưng bn. Ba gi sáng mai (gi Do Thái), Hi Đng Bo An Liên Hip Quc s hp đ chp nhn gii pháp ngưng bn do Hoa Kỳ và Nga Sô đ xướng. C hai bên đu phi ngưng tiếng súng 12 tiếng đng h sau khi lnh ngưng bn ca Liên Hip Quc được thông báo”. Tng Thng Nixon đã yêu cu chúng ta chp nhn. Ni các s hp lúc 12 gi đêm đ tr li Tng Thng Nixon.
        Đ chiếm được nhiu đt đai ca đch càng nhiu càng tt, quân đi Do Thái được lnh đánh chiếm rng núi Hermon (Syria) ngay bui chiu và chiếm được mc tiêu vào trưa ngày hôm sau 22 tháng Mười. Cũng trong ngày hôm đó, tôi “nhc nh” tướng Bar Lev đánh chiếm Jebel Ataka nơi hướng tây vnh Suez, ct đường tiếp vn ca quân đi Ai Cp t Ismailia ra đến vnh, cô lp quân đoàn III ca Ai Cp.
        Lúc 2 gi 30 chiu, đài phát thanh Cairo thông báo Tng Thng Anwar Sadat đã chp nhn lnh ngưng bn, có hiu lc vào lúc 6 gi 58 phút chiu. Tuy nhiên trên chiến trường c hai bên đu c gng “dành dân ln đt”. Đến bui ti ngày 23 tháng Mười, sư đoàn dưới quyn Bren đã bao vây quân đoàn III Ai Cp và thành ph Suez. Đến lúc đó c Ai Cp ln Syria nhn thc rng h không hy vng chiến thng… Thành ph Suez xp rơi vào tay quân đi Do Thái và quân đoàn III đã b cô lp.
        Sau na đêm ngày 23 tháng Mười, Tướng Silasvuo ch huy trưởng lc lượng giám sát Liên Hip Quc t Ai Cp bay qua Do Thái. Tôi yêu cu quân đi Ai Cp và Syria phi ngưng tiếng súng vào lúc 7 gi sáng ngày hôm sau 24 tháng Mười. Đng 7 gi sáng hôm sau, hai nước Rp vn chưa tr li “ti hu thư” nhưng Tướng Silasvuo đến văn phòng gp tôi. Tôi tri tm bn đ ra, ch cho ông ta biết nhng mc tiêu quân đi Do Thái đã ly được, trong đó có Jebel Ataka và hi cng Adabiah trong vnh Suez. Tướng Silasvuo tc tc bay tr li Ai Cp và lúc 8 gi 45 phút, ph tá ca ông ta Jerusalem, Đi Tá Hogan gi đin thoi cho tôi… Ai Cp đã “Đng ý, đng ý, đng ý”. (Quân đi Ai Cp ngoài chiến trường đôi khi báo cáo láo, chính ph không biết thc tế nơi chiến trường)
        Ni các Do Thái hp ngay bui ti hôm đó đ duyt xét tình hình. Người Ai Cp đã không biết rng Lc Lượng Quc Phòng Do Thái s “đy lui quân thù ngay trước cng”, câu nói trong kinh thánh Isaiah 28:6. Trên thc tế, quân đi Do Thái không nơi ca ngõ vào thành ph Do Thái mà là Jebel Ataka ca người Ai Cp.

No comments:

Post a Comment