Tuesday, May 17, 2011

Moshe Dayan - PHẦN VIIA. TRẬN CHIẾN YOM KIPPUR

 PHN VIIA.  TRN CHIN YOM KIPPUR
24. BT NG
        Bn gi sáng th By ngày 6 tháng Mười năm 1973, tiếng chuông đin thoi “Ha Tc” nơi đu giường đánh thc tôi dy. Cú đin thoi báo cho tôi biết, theo tin tình báo mi nht, Ai Cp và Syria s khi s tn công trước. Tôi dn dò phi báo cáo chuyn này cho n Th Tướng Golda Meir gp và yêu cu v Tng Tham Mưu Trưởng đến gp tôi ti văn phòng đúng 6 gi sáng mai. Trong vòng hai tiếng đng h t 4 đến 6 gi sáng chúng tôi có rt nhiu vic đ làm.
        Tôi ra lnh người sĩ quan tùy viên báo đng tt c sĩ quan, viên chc cao cp b quc phòng ri lái xe đến văn phòng. Nơi hướng đông, mt tri đang nhô lên ta ánh sáng mu cam đ. Mt bui rng đông tht yên lng, chim vn chưa ct tiếng hót. Hôm đó là ngày l Yom Kippur, ngày l quan trng nht trong niên lch Do Thái. Chưa thy bóng ai ra đường.
        Tin tc tình báo ly được rt đáng tin cy. Nó không phi ch là bn báo cáo v các hot đng ca quân đi Rp ngoài chiến trường, mà là mt công đin cho biết khi Rp đã quyết đnh gây chiến. Trước đây, chúng tôi đã nhn được nhng công đin tương tương t nhưng đến gi chót, Tng Thng Ai Cp Sadat đã thay đi quyết đnh. Trường hp này có th xy ra tương t khi Sadat biết được Do Thái đã đ phòng và quân đi Ai Cp không ly được yếu t bt ng. Nhng tin tình báo khác cũng cho biết, các c vn Nga Sô đã di tn gia đình ca h ra khi Ai Cp và Syria. Tng hp nhng tin tình báo cho thy, ln này h “làm thit”.
        Nhng quyết đnh ti hu vn phi đưa ra trong phiên hp vi th tướng Golda Meir vào lúc 8 gi sáng. Trong khi ch đi, tôi hp vi tng tham mưu trưởng quân lc các ph tá, bàn v nhng điu s phi làm. Chúng tôi phi trc din vi bn vn đ chính: Gi quân tr b, đưa ra tăng cường nơi phòng tuyến, x dng Không Lc đánh ph đu (như trong trn chiến Sáu Ngày), di tn đàn bà, tr con nơi nhng làng đnh cư trên cao nguyên Golan Heights (ly được ca Syria trong trn chiến Sáu Ngày. Do Thái chiếm đến đâu, lp làng chiến đu đến đó), lên tiếng cnh cáo Ai Cp và Syria.
        Tôi tr li yêu cu ca v tng tham mưu trưởng, đng ý ban hành lnh tng đng viên ngay tc khc, đ đưa thêm quân tr b ra hai phòng tuyến nơi hướng bc (Syria) và hướng nam (Ai Cp). Nhưng tôi mun trình by vi Th Tướng trước, k c kế hoch ra tay “đánh ph đu” bng không lc. (Sau này y Ban Agranat điu tra v “Nguyên Nhân Ti Sao Quân Đi Do Thái B Tn Tht Quá Nhiu Trong Trn Yom Kippur” có nói, Ngày th By 6 tháng Mười, Tng Trưởng Quc Phòng đng ý v lnh tng đng viên theo li yêu cu ca Tng Tham Mưu Trưởng Quân Lc đ phòng v).
        Nhng đim yêu cu ca quân đi được xem xét li k càng trong bui hp vi n Th Tướng Golda Meir và bà ta quyết đnh như sau: gi tái ngũ t 100000 đến 120000 quân tr b, không được x dng không lc tn công trước, di tn đàn bà, tr con ra khi vùng cao nguyên Golan Heights, cnh cáo Ai Cp và Syria. Gi văn thư yêu cu Hoa Kỳ can thip gi đến văn phòng đi s Hoa Kỳ Tel Aviv cũng như toà đi s Do Thái Washington DC.
        Nhng ai biết rõ bà Golda Meir s không ngc nhiên v nhng quyết đnh ca bà ta. Bà là mt ph n can đm, cng rn và rt cương quyết. Nhng quyết đnh ca bà cho thế gii và người Hoa Kỳ biết chúng tôi không ch trương chiến tranh, mc du quyết đnh không cho x dng không lc đánh ph đu đã làm “gy cánh (tàn tt)” kế hoch tn công ca quân đi.
        Vn đ kế tiếp là theo dõi đ biết tt c phi cơ, chiến xa cũng như binh sĩ đã được đưa vào đúng v trí nơi phòng tuyến. Không lc đã gi xong quân tr b và đã sn sàng. Trên phòng tuyến Syria, chúng tôi có 180 chiến xa, 11 pháo đi đi bác và 5000 quân. Phòng tuyến Ai Cp có 275 chiến xa, 12 pháo đi đi bác và 8500 quân (nhng con s này cho biết, quân đi Do Thái đưa ra mi phòng tuyến ít hơn mt sư đoàn B Binh ca QLVNCH). Quân đi Do Thái đã được đt trong tình trng sn sàng chiến đu.
        Lúc 11 gi sáng tôi đi xung “Kedem”. Đó là tiếng Hebrew có nghĩa là Nhóm Tham Mưu Hành Quân, nó còn có nghĩa khác “Hướng Đông”. Kedem là mt phòng nh bên cnh phòng hành quân xây ngm dưới mt đt. Đường đi xung có nhiu ngõ ngách, tôi gn như b lc đường vì đã lâu không đến nơi này. Bên trong phòng cha bn đ, không khí yên lng khác thường, các sĩ quan dường như hút thuc lá nhiu hơn. Trước khi tôi đến, v Tng Tham Mưu Trưởng đã có mt bui hp vi các sĩ quan cao cp.
        Các đơn v ti hai phòng tuyến được tăng cường. Không lc vn bay tun tiu không phn như thường l (thc ra, Do Thái đã cho máy bay thám thính bay vào trong bán đo Sinai cũng như trên cao nguyên Golan Heights chp nhng tm không nh đem v). Sĩ quan tham mưu tiên đoán các hot đng ca đch (Ai Cp) nơi phiá nam gm có: pháo kích, cho quân vượt qua kênh đào Suez bng xung, và trc thăng vn Bit Đng Quân vào chiếm đu cu bc qua kênh. Có th h s đánh chiếm Abu Rudeis nơi có nhng m du ha, và Sharm El Sheikh v trí chiến lược kim soát thy l Tiran vào Do Thái và vnh Aqaba.
        Tôi không lo lng nhiu v Abu Rudeis và Sharm khi biết rng Rudeis, phe ta có 17 chiến xa và 40 Sharm El Sheikh. Quân Ai Cp có th tn công quy phá nhưng không đánh chiếm. Vn đ đch quân tìm cách băng qua kênh đào Suez phc tp hơn cho chúng tôi. Không quân không th hot đng hu hiu ban đêm, th nht tri ti và h thng phòng không ca đch, các dàn ha tin đi-không SAM-6 đã được di chuyn lên gn kênh đào Suez. Như vy trường hp quân đi Ai Cp tràn qua kênh đào vào lúc tri ti, ch có quân B Binh Do Thái phi chng tr, ngăn chn đi đến sáng hôm sau. Tình hình nơi phòng tuyến phiá bc vi Syria cũng tương t, đch quân s tn công bng pháo binh, b binh, chiến xa vào ban đêm, không quân không ym tr hu hiu được, thêm lý do thi tiết xu nơi phiá bc.
        Các đơn v tr b đã được đng viên nhanh chóng, hàng chc ngàn người đã trình din tái ngũ. Tuy nhiên các đơn v Thiết Giáp tr b cn ti thiu 24 tiếng đng h mi di chuyn ra đến phòng tuyến. Như vy nơi phòng tuyến phiá bc, chúng tôi s có thêm vài trăm chiến xa sn sàng chiến đu t đêm Ch Nht ngày 7 tháng Mười. Phòng tuyến phiá nam s có thêm vài trăm chiến xa đêm Ch Nht vài thêm vài trăm na ngày hôm sau 8 tháng Mười.
        Kế đến, chúng tôi lo vic di tn đàn bà, tr em ra khi vùng cao nguyên Golan Heights, xem xét li vn đ phòng th. Nhim v cho quân đi Do Thái rt rõ ràng, tiêu dit đo quân xâm lăng ca đch ch không chiếm đt. Kinh nghim qua nhng trn chiến trước, chúng tôi không gi được đt đai ca khi Rp vì vn đ chính tr trên thế gii.
        Sau khi ri Kedem, tôi đi d phiên hp ca ni các đ duyt xét tình hình quc phòng. Tôi được biết Hoa Kỳ đã liên lc vi Ai Cp và Syria qua trung gian Nga Sô nhưng c hai quc gia Rp đu không tr li.  Đúng 2 gi 5 phút chiu, tôi được mi khn cp quay tr li Kedem, Syria và Ai Cp đã tn công. Phn lc cơ Syria đã vào không phn Do Thái, quân đi Ai Cp dùng xung băng qua kênh đào Suez, các v trí đóng quân ca quân đi Do Thái Sharm El Sheikh và khu vc phiá tây bán đo Sinai b không quân Ai Cp oanh kích.

25. ĐÊM BT ĐU TRN CHIN
        Quân đi Ai Cp và Syria tn công trong ngày l Yom Kippur là mt chuyn bt ng mc du chúng tôi đã chun b. Vì nhm ngày l Yom Kippur nên quân đi Do Thái vn chưa đưa kp nhng đơn v tr b ra phòng tuyến chng li cuc xâm lăng ca hai quc gia Rp.
        Đi vi tôi, chuyn này trước sau gì cũng xy ra, người Ai Cp đâu th nào chp nhn đ cho quân đi Do Thái chiếm đóng, xây dng phòng tuyến dc theo b kênh đào Suez. Người Syria cũng vy, không th nut hn đ cho người Do Thái vào chiếm đóng, xây các làng chiến đu trên cao nguyên Golan Heights.
        Người Nga Sô đã đưa qua rt nhiu vũ khí tôi tân, gi chuyên viên, c vn quân s qua xây dng li quân đi hai nước Rp này. Đc bit trong năm 1973, vũ khí và đ tiếp vn t Nga đ vào ào t, đc bit các dàn ha tin, súng phòng không, và vũ khí chng chiến xa. Mười lăm dàn ha tin đi-không SA-6 được trang b cho quân đi Syria, mười dàn cho Ai Cp. Syria còn nhn được loi ha tin đi-không Frog-7 có tm hot đng trong vòng 40 dm. Các c vn Nga Sô đã làm ti tân, tăng cường sc mnh cho các đơn v Thiết Giáp Ai Cp và Syria vi hơn 500 chiến xa T-62 và ha tin chng chiến xa Sagger, súng B-40, B-41.
        Khong gia năm 1973, Ai Cp và Syria đã hoàn tt kế hoch tn công Do Thái. Syria s tn công cao nguyên Golan Heights. Ai Cp s băng qua kênh đào Suez tn công các yếu đim ca Do Thái trên phòng tuyến Bar Lev phiá tây bàn đo Sinai, sau đó tiến v hướng đông đánh chiếm các đèo Gidi, Mitla ri phát trin v phiá nam tn công khu có m du ha Abu Rudeis và Sharm El Sheikh.
        Trong phiên hp b tng tham mưu ngày 21 tháng Năm 1973, tôi đã ra lnh cho b tng tham mưu sa son mt d án phòng th trong trường hp Syria và Ai Cp đng lot tn công. D án này phi hoàn tt vào cui mùa hè. Quân lc Do Thái đã phi chun b đ đương đu vi mt trn tn công quy mô ca đch, Đã có du hiu Syria và Ai Cp tp trung quân đi dc theo biên gii và h đã son xong kế hoch tn công.
        Quân tr b Do Thái bt đu được đưa ra phòng tuyến t bui trưa ngày l Yom Kippur. Đêm hôm đó, nhiu xáo trn tin tc tình báo c hai mt trn, c phiá Hoa Kỳ ln Do Thái đu cho rng Ai Cp ch thao dt quân đi. Các cuc chuyn quân ca Syria trên vùng cao nguyên Golan Heights làm cho chúng tôi lo âu hơn.
        S căng thng nơi biên gii Syria xy ra t ngày 13 tháng Chín. Bui sáng hôm đó, hai phn lc cơ Phantom vi bn chiếc Mirage h tng bay thám thính, chp nh b Syria khám phá. H gi lên hai cp, bn chiếc Mig lên ngăn chn. Trn không chiến xy ra và c hai bên đu gi thêm máy bay lên d trn không chiến. Trong đt đu, Do Thái bn rơi 8 phn lc cơ Mig, đi li mt Mirage b rơi, viên phi công nhy dù xung bin Đi Trung Hi cách b khong ba dm. Người Syria không b qua, gi lên bn chiếc Mig khác bao vùng cho mt khinh tc đnh đến bt sng viên phi công Do Thái. Mt trn không chiến th hai xy ra, ln này các phi công Do Thái bn rơi c bn chiếc Mig. Trc thăng vào cu phi công b rơi, cu luôn viên phi công Syria nhy dù xung gn đó.
        Trong nhng ln va chm trước đây, người Syria phn ng rt mnh (trên làn sóng radio, h thng truyn hình, pháo kích tr đũa v.v…) nhưng ln này tuyt đi im lng. Điu này gây s nghi ng trong bui hp ca b tng tham mưu, v tư lnh Phương Bc (Syria) cho rng có th Syria s tn công bt ng trên cao nguyên Golan Heights.
        Điu này cho tôi biết, trn tn công bt ng rt có th xy ra. Gn hai năm nay, quân đi các nước Rp đã tăng cường lên gp bi dc theo biên gii Do Thái, ngược li chúng tôi ch có th gi li mt đo quân hin dch nh đ đi đu vi đch. Do Thái ch tng đng viên khi biết chc s b tn công. Đt nước quá nh, dân s ít i, nếu gi li đo quân tr b quá lâu s là mt gánh nng cho quc gia, nn kinh tế b kit qu.
        Trường hp mt trn phiá nam b tn công bt ng và chúng tôi b đy lui v tuyến phòng th th hai vn chưa nguy him đến tình hình an ninh quc gia. Chiến trường phiá bc khác hn, nếu phi rút lui, người Do Thái s mt đi nhng làng đnh cư trên cao nguyên Golan Heights và có th chiến trường s lan rng đến nhng khu vc đông dân cư trong vùng Bc Galilee (Upper Galilee), vùng thung lũng Huleh và Jordan. Ngoài ra người Nga đã giúp Syria thiết lp h thng phòng không phc tp, ti tân phòng th không phn Syria và bao che bu tri vùng cao nguyên Golan Heights. Tôi nói lên tm mc quan trng nơi chiến trường phương bc trong bui hp ngày 24 tháng Chín và yêu cu b tng tham mưu tìm cách đi phó.
        Hai ngày sau, hôm 26 tháng Chín, tôi được mi d phiên hp vi Trung Tướng David Elazar tng tham mưu trưởng, các tướng lãnh trong b tham  mưu ca ông ta cùng vi các sĩ quan cao cp trong b tư lnh Phương Bc. Tướng Elazar báo cáo, đã tăng cường cho phòng tuyến phiá bc nâng s chiến xa t 70 lên 100, thêm mt s đi bác. Tt c các đơn v trc thuc b tư lnh Phương Bc, k c Không quân đã đt trong tình trng ng chiến. Không như trn chiến Sáu Ngày trước đây, Syria đã có 15 dàn ha tin đi-không SAM-6, thêm 10 dàn phóng các loi SAM-2 và 3.
        Sau bui hp, cm thy chưa được an tâm, tôi bay lên b tư lnh Phương Bc, thăm các tin đn và thăm hi nói chuyn vi dân chúng trong các làng chiến đu. Sau đó cùng vi v tư lnh bay đi thanh tra các đơn v thiết giáp. Tôi rt hài lòng v tinh thn chiến đu ca binh sĩ, sĩ quan trong đơn v thiết giáp dưới quyn Trung Tá Yossie, mt sĩ quan tài gii mà tôi đã biết trong trn đánh gn kênh đào Suez trước đây.
        Chiu ti hôm đó, cùng vi tng tham mưu trưởng, chúng tôi tiếp chuyn vi nhng v đi din dân chúng trong các làng chiến đu. Đó là đêm Giao Tha trong ngày Tết Do Thái Rosh Hashanah (vài ngày trước l Yom Kippur), tôi nói vi dân chúng rng, tôi đến đây đ đem nhng li cu chúc tt đp nht trong năm mi cho đng bào nơi phương xa. Tt c mi người đu đng lên ung mng vi tôi ly rượu đu năm.
        Chúng tôi quyết đnh tăng cường thêm cho phòng tuyến cao nguyên Golan Heights. Ngày 1 tháng Mười, bui hp trong b tng tham mưu, tôi tr li vn đ cao nguyên Golan Heights. Trường hp chiến xa Syria xuyên qua được tuyến phòng th, đến được các làng đnh cư Do Thái, đó là mt “thm ha” ln cho dân chúng. Lp tc, ngay sau bui hp, phòng hành quân b tng tham mưu tăng s chiến xa trên tuyến phòng th cao nguyên Golan Heights 111 chiếc, 32 khu đi bác. Phòng tuyến phiá nam cũng được tăng s chiến xa lên 300 chiếc.
        Trước tình trng khn cp tôi yêu cu Yisrael Galili xp xếp đ gp n Th Tướng Golda Meir đang công du Áo quc. Tôi s đem theo v tng tham mưu trưởng, trưởng phòng quân báo và v tư lnh không quân. Theo tin tình báo mi nht va ly được cho biết Syria có 650 chiến xa nơi tuyến đu, và h thng ha tin đi-không có kh năng bn rơi chiến đu cơ ca chúng tôi ngay trên không phn Do Thái. Ngoài ra Syria có 500 khu đi bác.
        Sau khi Golda Meir tr v Do Thái ngày 3 tháng Mười, chúng tôi hp vi v n th tướng ngay bui chiu hôm đó và quyết đnh cho đào thêm mt hào chng chiến xa th hai trên phòng tuyến Golan Heights đ làm gim bt áp lc ca chiến xa Syria. B tư lnh Phương Bc cũng yêu cu tt c các lnh lc cho h phi được thông báo trước 24 tiếng đng h đ h kp chun b điu đng các đơn v tr b ra chiến trường.
        Trong đêm 4 tháng Mười, tin tình báo gi v làm chúng tôi càng tin rng đch sp xa tn công. Tòa đi s Nga đã ra lnh cho thường dân Nga, c vn, chuyên viên cùng vi gia đình ca h di tn. Phi cơ Nga Sô bay qua Syria, Ai Cp sut đêm đ di tn người Nga.
        Trong phiên hp hàng tun ca b tng tham mưu vào ngày th Sáu 5 tháng Mười, chúng tôi quyết đnh ban hành lnh báo đng “loi C – Đ” cho toàn th quân đi Do Thái. Đúng 9 gi 45 phút sáng, tôi cùng vi v tng tham mưu trưởng, trưởng phòng quân báo đến hp vi n th tướng Golda Meir và báo cáo cho bà ta biết nhng tin tc tình báo ly được trong đêm qua. Ngoài nhng vic quân đi đã làm đ tăng cường các tuyến phòng th nơi biên gii, B Tư Lnh Ti Cao (có thêm th tướng, gii chc cao cp dân s) được tái lp. Tt c mi người dân cũng như quân đu không được ngh phép.
         Trong đêm xy ra trn chiến Yom Kippur, b tư lnh Phương Bc có 177 chiến xa, 44 đi bác và Phương Nam có 276 chiến xa, 48 đi bác. Trong đêm Giao Tha, người Do Thái tha phương cũng như trong nước đu đến các đn th Do Thái hoc nhà cu nguyn. Ngoài đường không thy bóng dáng mt chiếc xe dân s nào.

26. XÂM LĂNG
        Trong ngày đu tiên, chúng tôi b thit hi đáng k, mt nhiu đt đai, v trí chiến đu. Mt du vi nhng tn tht, Tng Tham Mưu Trưởng Quân Lc vn gi được v lc quan khi thuyết trình trước chính quyn vào lúc 10 gi sáng. Syria và Ai Cp được hai li đim, tn công trước và quân s cũng như ha lc mnh hơn gp bi. Tng tham mưu trưởng cho rng, hai li đim này, đch quân không gi được lâu, quân tr b Do Thái s ra đến phòng tuyến trong vòng t 24 ti 48 tiếng đng h. Ông ta tin tưởng rng, lúc đó cán cân lc lượng s nghiêng v phiá Do Thái và chúng tôi có th ly li nhng v trí đã mt.
        Syria và Ai Cp đng lot tn công vào lúc 2 gi chiu ngày l Yom Kippur, m đu bng nhng đt pháo kích, th bom trên các v trí trí, căn c quân s ca Do Thái. Nơi chiến trường phiá nam, quân đi Ai Cp tìm đ mi cách băng qua kênh đào Suez. Đch quân thiết lp cu ni, dùng phà đưa quân qua kênh đào. Nơi hướng bc, chiến xa Syria tiến lên sau đt pháo kích dn dp lên phòng tuyến Do Thái.
        Cho đến na đêm, quân đi Ai Cp đã chc thng phòng tuyến Bar Lev ti nhiu nơi, đưa qua kênh đào Suez khong 300 chiến xa. Trong trn tn công này, Ai Cp đưa vào chiến trường 2200 chiến xa, 1848 khu đi bác. C mi dm trên phòng tuyến, quân đi Ai cp có 50 súng chng chiến xa. Trên cao nguyên Golan Heights, 500 chiến xa Syria được 690 đi bác ym tr tn công qua biên gii. Ti mt trn phiá bc, quân đi Syria có 1700 chiến xa và 1300 khu đi bác.
        V quân s trên b (B Binh, Thiết Giáp), đch đông gp mười ln quân Do Thái. Ti phòng tuyến phiá nam, 8500 lính Do Thái phi đương đu vi khong 100000 quân Ai Cp. Nơi hướng bc, 5000 binh sĩ Do Thái phi chng li 45000 quân Syria. Không như trn chiến Sáu Ngày trước đây (5/6/67), quân đi hai nước Rp được trang b vũ khí tôi tân, đc bit vũ khí cá nhân, đeo trên lưng, ha tin chng chiến xa Strela (AT-3), có th x dng bn loi máy bay trc thăng (bay chm). V không quân, không lc Do Thái phi đi đu vi 600 chiến đu cơ ca Ai Cp, 350 ca Syria.
        Mc du yếu thế hơn đch quân trên mi phương din, hai b tư lnh Phương Bc và Phương Nam vn tin rng đến na đêm h s chn được sc tn công ca đch. Trong bui thuyết trình cho gii chc trong chính quyn vào bui ti, Tướng David Elazar, tng tham mưu trưởng báo cáo, trên chiến trường Syria, mi cuc tn công ca đch đã b chn đng. Ngay c tin đn trên Đi Hermon, ông ta cho biết vn còn liên lc được vi quân phòng v. Tin đn này trước đó đã b mt liên lc, nhưng vn còn c th trong mt pháo đài hy vng đêm nay quân tiếp vin s lên bt tay được vi h.
        Ti mt trn phiá nam, quân Ai Cp đã băng qua được kênh đào Suez ti nhiu nơi và ly được mt tin đn ca Do Thái. Các binh sĩ trn đóng nơi tin đn này có l đã nm trong tay đch quân. Tướng Elazar tóm lược nhng trn đánh trong ngày và kết lun tình hình chiến trường đã tm n đch, sau tám tiếng đng h tn công ca đch      
        Như vy rõ ràng, tình hình nơi kênh đào Suez không được sáng sa hơn trên cao nguyên Golan Heights. Quân đi Ai Cp đã băng qua được chướng ngi vt kênh đào, quân Syria vn chưa chc thng phòng tuyến Do Thái và quân tr b s ra đến phòng tuyến trong đêm nay và ngày hôm sau. Qua ngày 7 tháng Mười, chúng tôi s có đ chiến xa cũng như các đơn v tr b trên phòng tuyến Golan Heights. Mt trn nơi phương nam khó khăn hơn, Các đơn v chiến xa, quân tr b không th ra đến phòng tuyến trong vòng 24 tiếng đng h vì bán đo Sinai quá rng ln (hơn ba ln nước Do Thái). Hy vng mt phn ca sư đoàn tr b dưới quyn Thiếu Tướng Avraham Adam (Bren) có th đến được vào trưa ngày hôm sau. Quân đi Do Thái trong bán đo Sinai phi cm c trong vòng 24 đến 30 tiếng đng h ch vin binh.
        Trước tình thế này chúng tôi phi thay đi kế hoch, ra lnh cho không lc tn công Ai Cp trước thay vì Syria. Trong kế hoch đu, không lc Do Thái s oanh kích các dàn ha tin đi-không, các phi trường Syria đ làm tê lit không quân cũng như h thng phòng không ca đch. Bây gi phi tm quên Syria đ lo cho mt trn nơi phiá nam. Tôi không đng ý vi v tng tham mưu trưởng. B tư lnh Phương Nam đã không ngăn chn được sc tn công ca đch, quân đi Ai Cp đã thiết lp được nhiu cu ni, đưa chiến xa, b binh và các loi vũ khí chng chiến xa, phòng không qua được kênh đào Suez.
        Trong phiên hp ni các Do Thái vào lúc 10 gi sáng đ duyt xét tình hình các chiến trường đêm qua, tôi nhn mnh. Th nht, quân thù đã có được mt đo quân ln mnh, trang b vũ khí ti tân, không như cách đây sáu năm (trn chiến Sáu Ngày 1967). Th hai, h đã được Nga Sô trang b, hun luyn, t chc h thng ha tin phòng không, vi loi mi nht SAM-6. Loi ha tin này là mi lo ngi đáng k cho không lc ca chúng ta.
        Theo ý kiến riêng ca tôi, nơi phiá nam, chúng tôi phi lui v tuyến phòng th th hai, cách b kênh đào Suez mười hai dm, cng c li lc lượng, lp tuyến phòng th. (Điu này các tướng lãnh trong quân đi chng li. H cương quyết đánh đến cùng ch không rút lui. Khi quân tr b ra đến phòng tuyến, quân đi Do Thái “qut” ngược tr li và chiến thng)
        Các đài phát thanh Rp, cơ quan truyn thông Nga Sô Tass đc bn tin nói rng quân đi Do Thái đã khi s tn công vào lúc 1 gi 30 chiu, không lc Do Thái oanh kích Zafarama, mt hi cng nh ca Ai Cp trong vnh Suez và quân đi Ai Cp đã đy lui quân xâm lược. Thông tn xã Tass và đài phát thanh Damascus loan tin, Do Thái tn công các v trí tin đn Syria và trn chiến vn còn đang tiếp din.

27. CÁC CHIN TRƯỜNG
        Cùng vi Ai Cp, Syria tn công cao nguyên Golan Heights vào lúc 2 gi chiu ngày 6 tháng Mười. H tn công dc theo biên gii nhưng tp trung vào hai đim nơi phiá bc và nam Kuneitra. L đoàn 7 Thiết Giáp dưới quyn Đi Tá Avigdor chng c dũng mãnh, b gy các đt xung phong ca đch trên phòng tuyến phiá bc Kuneitra. L đoàn Thiết Giáp Barak dưới quyn Đi Tá Ben Shoham đng vng nơi phòng tuyến phiá nam Kuneitra ch quân tr b ra tăng vin nơi phòng tuyến.
        Syria đưa vào chiến trường 500 chiến xa tn công 177 chiến xa thuc tư lnh Phương Bc. Sau na đêm, quân Do Thái vn gi vng phòng tuyến, Syria đưa thêm 300 chiến xa na vào chiến trường. B tư lnh Phương Bc ch có quân tr b tái ngũ cùng vi 12 chiến xa lên tăng cường.
        Sau bui ti hp trong ni các, tôi đi đến Trung Tâm Hành Quân Khn Cp (dưới hm) đ theo dõi tình hình. Bên trong như t ong, các sĩ quant ham mưu bn rn nhn bn báo cáo t các chiến trường gi v, sa đi li bn đ hành quân, din tiến các trn đánh. Tôi qua Trung Tâm Hành Quân Không Quân và được v tư lnh thuyết trình v các hot đng ca không lc cho ngày hôm sau. Không quân d trù s ym tr cho b tư lnh Phương Nam, tn công các dàn ha tin và các phi trường ca Ai Cp. V tng tham mưu trưởng cũng đng ý, phi thanh toán các dàn ha tin, không lc ca đch trước đ d dàng bay ym tr cho b binh trên bán đi Sinai.
        Tôi không đng ý vi hai v tướng lãnh, mun x dng không lc tn công b binh Ai Cp, ngăn không cho đch băng qua kênh đào Suez. Tuy nhiên, tng trưởng quc phòng có quyn hn trên phương din chính tr. Chuyn đánh gic, hành quân thuc v k thut, “ngành chuyên môn” nên tùy h quyết đnh. Lúc đó đã hơn 2 gi sáng, tôi ra v văn phòng làm vic trong b quc phòng đi ng (Tướng Dayan không v nhà ng).
        Khong hai tiếng đng h sau, tình hình chiến trường nơi phiá bc tr nên nghiêm trng. Mt đơn v Syria đã chc thng phòng tuyến Hushniyah cách Kuneitra khong tám dm v hướng nam và đang tiến quân trên đường t cao nguyên Golan Heights xung vùng bin Galilee. Quân tr b Do Thái được cp phát súng đn vi vã ra phòng tuyến, đào h cá nhân, lp tuyến phòng th trên sườn đi, ngăn chn đường tiến quân ca đch. Thiếu Tướng Yitzhak Hofi, tư lnh Phương Bc đã ra lnh di tn thường dân còn sót li trong nhng làng đnh cư trên đường tiến quân ca đch (đàn bà và tr con đã được di tn trước đó mt ngày).
        Tôi bay lên b tư lnh Phương Bc ngay tc khc, chiếc trc thăng ch tôi bay dc theo b bin ri r v hướng đông (phi hai phi hành đoàn mi đ sc bay cho tướng Dayan. Ông đi thăm các chiến trường liên tc). Bay ngang cánh đng Sharon, nhìn xung nhng làng đnh cư dưới, nhng hàng cây cam dài như bt tn, tim tôi như đp chm li, chiến tranh li đến vi dân tc Do Thái. Sau đó tôi có th nghe tiếng bom đn n trên vùng cao nguyên Golan Heights. Cao nguyên này có b rng mười lăm dm, nếu quân Syria tràn xung khu vc thung lũng sông Jordan, rt khó phn công đy lui đch.
        Tôi đến b tư lnh tin phương Bc trước 6 gi sáng, được sĩ quan hành quân thuyết trình cho biết tuyến phòng th phiá nam cao nguyên Golan Heights đã đ v. B binh, chiến xa Syria đánh xuyên qua phòng tuyến do l đoàn thiết giáp Barak chng đ, đang tiến sâu xung khu vc phiá nam cao nguyên Golan Heights, gn ti na đường đi qua Jordan. Đơn v thiết giáp tr b trên đường đi lên phiá bc, đến trưa hôm sau mi chm trán đơn v thiết giáp Syria.
        Tôi nhn đnh rng, lúc đó ch có Không Quân mi có th chn đng mũi tn công ca đch. V tư lnh Phương Bc cho biết các chiến xa ca ta đã “đánh xáp lá cà” trn ln vi chiến xa ca đch, s rng không quân có th bn lm. Tôi tr li, ra lnh cho đơn v chiến xa b xe chy hoc chui vào bên trong, đóng np pháo tháp li. Tôi gi đin thoi cho Thiếu Tướng Benny Peled, tư lnh không quân, yêu cu ông ta gi phi cơ lên ngay tc khc. Nếu không s mt phiá nam cao nguyên Goland Heights, lúc đó các làng đnh cư trong vùng thung lũng Jordan s b nguy him. Tướng Mottie Hod, cu tư lnh không quân, lúc đó đang làm nhim v c vn v không tr cho b tư lnh Phương Bc đng bên cnh thúc dc “Nói vi ông ta gi lên tng phi đi bn chiếc mt, đánh liên tc cho các đơn v thiết giáp đch không ngóc đu lên được”.
        Đến bui sáng ngày 7 tháng Mười, b tư lnh Phương Bc cng c li các l đoàn, sau khi đã bit phái cho các v sư đoàn trưởng. Thiếu Tướng Dan Laner được trao cho trách nhim phòng th khu vc phiá nam cao nguyên Golan Heights và Thiếu Tướng Raful Eitan đm trách khu vc phiá bc. Mt sư đoàn quân tr b tái ngũ na s ra đến chiến trường Syria vào bui ti.
        Nhưng đến 1 gi chiu, nhiu chiến xa Syria bt ng xut hin xung quanh căn c Nafekh nơi hướng tây nam Kuneitra, ch còn cách chiếc cu qua đt Jordan sáu dm. Nếu căn c này b mt, chiến xa Syria có th tàn sát nhng làng chiến đu, đnh cư nơi hướng bc Galilee. Đi Tá Ben Shoham vi vã ra lnh cho mt đơn v cp tc đến gii to, h chiến đu tn lc, phá vòng vây cho căn c Nafekh nhưng vn còn chiến xa đch trong khu vc lân cn. Kết qu Đi Tá Shoham cùng ông l đoàn phó t trn. Đến gn ti, quân đi Do Thái mi thanh toán hết các đơn v chiến xa Syria, bo đm an toàn cho các làng đnh cư trong khu vc.
        Bước sang ngày th ba 9 tháng Mười, li thêm mt chuyn khn cp na. Phòng tuyến do l đoàn 7 Thiết Giáp trn gi, nay đã yếu đi vì thiếu quân s b xung và binh sĩ đã mt mi sau ba ngày đêm chiến đu. Quân đi Syria biết được đim này dc toàn lc tn công mnh vào Kuneitra. L đoàn 7 cm c đến trưa gn như tuyt vng nếu không có quân lên tăng cường, nhiu chiến xa Do Thái đã trúng đn và đn dược cũng đã gn cn.
        Đi Tá Avigdor báo cáo lên v tư lnh sư đoàn Raful Eitan, tình trng ca l đoàn, xin tăng vin cp tc nếu không s không gi được phòng tuyến. Đúng lúc đó, Trung Tá Yossie báo cáo, đơn v ca ông ta đã chiếm được rng núi chiến lược, mt danh là Booster gn Kuneitra. Rng núi này đâm vào sau phòng tuyến quân đi Syria, làm đch quân phi ngưng cuc tn công, rút lui. Được tin này, Tướng Raful Eitan báo cho v l đoàn trưởng l đoàn 7 Thiết Giáp, ráng cm c thêm mt chút na, qu nhiên quân đi Syria rút lui.
        Khi đến thăm b tư lnh Phương Bc đêm 9 tháng Mười, bu không khí đã thay đi. Mc du tn tht nhiu v nhân mng, đc bit hàng sĩ quan, binh sĩ tin rng trn tn công ca B Binh, Thiết Giáp Syria đã b đy lui. Chúng tôi đã bn h hàng trăm chiến xa đch và điu làm tôi ngc nhiên là Trung Tá Yossie cũng có mt trong trn đánh. Hai hôm trước đó, tôi gi đin thoi cho Yossie và được biết anh ta không trong nước. Yossie xin đi phép cưới v và đang hưởng tun trăng mt bên rng Hi Mã Lp Sơn (Himalayas). Cô v ca Yossie là Eynat, thuc mt trong nhng gia đình đu tiên đến đnh cư trong vùng Galilee. Được nhân viên khách sn cho biết Do Thái đang lo tng đng viên, Yossie gi đin thoi cho phòng lãnh s Do Thái Katmandu đ hi thăm tình hình nước nhà. Ngày hôm sau, chiếc máy bay đu tiên ri Katmandu có hai v chng mi cưới Yossie và Eynat, ghé nhiu thành ph ln New Deli, Bombay, Athens và cui cùng Do Thái.
        Trong khi ch đi đi phi cơ Athens, Yossie gi đin thoi v nhà cho cha m, dn đem b quân phc, áo len, khu súng lc, kính đeo mt chng cát (lính thiết giáp), áo gió ra phi trường quc tế Lod cho chàng. Khi xung phi cơ, Yossie t bit cha m, cô v mi cưới ri quá giang xe ra chiến trường. Trên đường đi, Yossie liên lc vi đơn v và được biết đang tăng cường cho b tư lnh Phương Bc, quân đi Syria đã đánh xuyên qua phòng tuyến trên cao nguyên Golan Heights. V l đoàn trưởng Đi Tá Ben Shoham cùng l đoàn phó đã t trn, và chàng được trao cho trách nhim ch huy nhng “gì còn li” ca l đoàn.
        Khi được nghe k chuyn v Yossie, tôi mun liên lc ngay tc khc đ gi li khen ngi nhưng h thng truyn tin lúc đó rt bn rn nên phi đi. Ba hôm sau tôi mi gp được Yossie trong bnh vin Haifa. Yossie li b thương, ln này rt nng, trong ln tn công vào sâu trong đt Syria Tel Shams.
        Sau khi b gy nhng đt tn công ca Syria, các đơn v tr b đã ra đến phòng tuyến, b tư lnh Phương Bc phn công, đánh qua đt Syria. Quân đi Syria lui v gi nhng v trí then cht, chng tr d di. Đơn v chiến xa do Yossie ch huy tiến lên nhng ngn đi trong khu vc Tel Shams trên con đường t Kuneitra đi Damascus đng phi phòng tuyến vng chc ca Syria. Phòng tuyến này có chiến xa, ha tin chng chiến xa và chiến đu cơ bao vùng ym tr. Chiếc chiến xa ca Yossie b trúng hai ha tin bc cháy, các chiến xa còn li phi rút lui. Yossie b thương nơi đùi, mnh xương v dính vào tht, máu chy be bét, được mt người lính tên là Zvika dưới quyn lôi ra khi xe đến mt ch an toàn.
        Vn còn tnh táo, đi cho chiến xa tt la, Yossie ra lnh cho Zvika tr li xe ly máy truyn tin đem li ch chàng đang nm. “Đây là Yossie. Tôi đã mt mt chân, đang gn xác chiếc xe tăng b cháy. Đến đem tôi v”. Sau đó chàng ra lnh cho Zvika tìm cách tr v vi đơn v trước, nhưng người binh sĩ t chi, không n b cp ch huy li. Sau đó Zvika dìu Yossie đến nm trong mt chiến hào b trng ca Syria. Zvika tr li xe tăng ly hp nước trái cây cho Yossie ung ly li sc trong khi ch toán cp cu đến.
        Toán cp cu đi tìm Yossie do Yoni ch huy, đến lúc tri ti. Pháo binh Syria vn bn ri rác nên Yoni quyết đnh b xe li, mò vào khu vc giao tranh ban sáng tìm Yossie. Nh ánh sáng do đn pháo binh n, h trông thy chiếc xe tăng và tìm được Yossie, Zvika dưới giao thông hào. Nhân viên y tá chích morphine cho Yossie, băng tm ri khiêng ra.
        Câu chuyn v Yoni cùng toán cp cu cũng rt can đm. Yoni ch huy mt chi đi chiến xa cũng đang tn công mt mc tiêu khác cách Tel Shams khong hơn by dm. Yoni nghe tiếng cu cu ca Yossie trên máy vô tuyến, chàng vào tn s b ch huy l đoàn xin cho chi đi ca mình đi cu Yossie.
        Tôi đến thăm chi đi chiến xa ca Yoni và cm thy hãnh din, thích thú. H là nhng quân nhân, nhng sĩ quan còn rt tr, đy nhit huyết, có trình đ hc vn cao. Như trong thánh kinh, h thuc v thế h mai sau ca đt nước Do Thái, khi cha ông ca h đã tr v min đt ha, xây dng li mt quc gia trên mnh đt b b hoang phế.
        Yoni là người ln nht trong ba anh em trai cùng tình nguyn phc v trong đơn v thiết giáp này. Cha m ca ba anh em đã qua Hoa Kỳ, người cha được mi dy môn Lch S trong Vin Đi Hc Cornell (mt trong nhng trường IVY ni tiếng Hoa Kỳ). Trong trn chiến Sáu Ngày, Yoni b trúng đn nơi cùi ch. Yoni được cha m đưa qua Hoa Kỳ cha tr cánh tay và chàng ghi danh hc môn toán trường đi hc lng danh Harvard. Sau đó Yoni tiếp tc cha tr Hoa Kỳ đ phc hi cánh tay và tiếp tc hc lên cao v môn toán hc. Yoni tr v Do Thái khong mt tháng trước khi xy ra trn chiến Yom Kippur. Trong hai ngày đu tiên, đơn v chiến xa có Yoni chiến đu nơi phiá nam, sau đó được điu đng lên tăng cường b tư lnh Phương Bc. Trong hôm 9 tháng Mười, chi đi chiến xa ca Yoni giết khong 40 Bit Đng Quân Syria, khi toán quân này xâm nhp vào sau phòng tuyến Do Thái. Đến cui tun l th nht, quân xâm lăng Syria tr thành k b tn công ngay trên phn đt ca mình.

        Trên chiến trường trc din vi Ai Cp, phòng tuyến Bar Lev b tn công đu tiên. B ha lc phi pháo Ai Cp đánh ph đu, Công Binh Ai Cp lp nhiu cu ni bc qua kênh đào Suez cho b binh, chiến xa băng qua nhanh chóng như nước v b. Nhng c đim dc theo phòng tuyến b bao vây, chiến đu trong tuyt vng. Quân đi Do Thái thiết lp mười sáu c đim cách nhau năm dm, dc theo b kênh đào Suez, tt c đu b cô lp, bao vây tn công. Trong mi c đim trên phòng tuyến, có khong 20, 30 binh sĩ nm chi trn trước nhng đt pháo kích dn dp ca Pháo Binh Ai Cp. Sau trn đi pháo kinh hoàng, b binh, chiến xa Ai Cp tn công, tt c các c đim đu b tràn ngp, ngoi tr mt c đim có mt hiu là Budapest nh đi thế chiến lược đc bit.
        Không mt tin đn Do Thái nào tht th trong vòng 24 tiếng đng h, k t khi quân đi Ai Cp n súng m màn cho trn tn công. Quân trú phòng đã gi pháo binh, phi cơ ym tr tn công nhng đơn v Công Binh Ai Cp đang bc phà, lp cu ni, nhng nơi tp trung quân đch đ qua kênh đào Suez. B thit hi nhiu nhưng Ai Cp đã thành công trong chiến thut “bin người”. Cp ch huy Do Thái trong các tin đn chết gn hết, mt s đu hàng, mt vài tin đn khác t chi, chiến đu đến người cui cùng.
        Như truyn thng quân lc Do Thái, sĩ quan thường tuyến đu, nơi nguy him nht đ ch huy, đc thúc binh sĩ thuc cp. Nơi tin đn Orkel, c hai sĩ quan cp bc cao nht Gadi và Ezra đu t trn. Lahtzanit, người đu tiên t trn là Shmuel Malchov ch huy căn c. Các cp ch huy khác đu b thong như: David Sitton nơi tin đn Ketuba, Efrati trong Mifreket. Nơi tin đn Hizayon, Thiếu Úy Ahiram Barel b trúng đn gy tay, ra lnh cho viên sĩ quan ph tá “Itzik, Tôi b thương, b gy tay. Lên thay, lo cho anh em”.
        Sau khi các sĩ quan đu trúng đn t trn hoc b thương, các Trung Sĩ t đng lên thay, đc thúc binh sĩ chng tr các đt xung phong ca đch. Nhiu tiếng đng h trôi qua, hy vng các chiến xa, quân vin binh s lên gii vây càng lúc càng tuyt vng. Qua đến ngày th hai, quân đi Ai Cp tràn vào bán đo Sinai càng đông đo, ct đt đường tiếp vin ra các tin đn. Ch có mt tin đn Budapest duy nht vn còn chiến đu cho đến khi quân đi Do Thái phn công đy lui quân đi Ai Cp tr li bên kia kênh đào Suez.
 


      Trong vòng 24 tiếng đng h đu, chúng tôi ch có mt đơn v thiết giáp trên phòng tuyến Ai Cp. Sau khi phòng tuyến đã b v ti nhiu v trí, b binh, chiến xa Ai Cp tràn vào bán đo Sinai như nước v b. Nhng l đoàn Thiết Giáp dưới quyn Thiếu Tướng Albert Mandler nơi tuyến đu c gng chn li. Khi đoàn chiến xa Do Thái tiến lên gn đến b kênh đào Suez đng phi ha lc chng chiến xa b trí t b bên kia, khng li. Đến ti, tình hình trên chiến trường Ai Cp tr nên bết, quân đi Ai Cp vào trong bán đo Sinai càng tăng lên.
        Qua ngày hôm sau, Ch Nht 7 tháng Mười, hai sư đoàn tr b dưới quyn các Thiếu Tướng Avraham (bren) Adan và Arik Sharon ra đến chiến trường. Trong bui sáng tôi bay xung b tư lnh tin phương Phương Nam, được mi ly cà phê đen cùng vi Thiếu Tướng Shmuel Gonen và các sĩ quan tham mưu ca ông ta.
        Sau khi duyt xét tình hình, tôi cm thy không được an tâm, tình hình đt nước Do Thái có th b lâm nguy. Tr v Tel Aviv, cùng vi Tướng David Alazar tng tham mưu trưởng vào gp n th tướng Golda Meir. Tôi trình by quan đim ca tôi, quân đi Do Thái nên b phòng tuyến nơi b kênh đào Suez, rút v lp mt tuyến phòng th mi. Thêm mt điu na, đch quân đông gp bi v c hai phương din nhân lc và vũ khí. Nga Sô tiếp tc đem qua giúp Ai Cp và Syria đ loi vũ khí tôi tân, không màng đến s tn tht, chúng ta cn phi yêu cu người Hoa Kỳ giúp chúng ta v s phi cơ, chiến xa đã b thit hi k t khi bt đu trn chiến, nếu cn phi mua thêm vũ khí ca Âu châu.
        V tng tham mưu trưởng tr li, s sa son cho mt phòng tuyến th hai và mun phn công tr li sau khi hai sư đoàn quân tr b tái ngũ đã ra đến chiến trường. Ông ta cho biết s bay xung b tư lnh Phương Nam duyt xét tình hình, đ điu đng hai sư đoàn dưới quyn Bren và Arik phn công. (Trong vn đ này, theo tài tài liu khác v quân đi Do Thái, Tướng Moshe Dayan đã gây “khó khăn” cho vn đ làm vic ca các tướng lãnh. Ông ta bay xung thăm mt sư đoàn đang hành quân, nói chuyn rút lui v tuyến phòng th th hai. Tướng tư lnh sư đoàn cương quyết tr li “Nếu là ý kiến ca ông (Dayan), tôi xin t chi, còn nếu ông ra lnh, tôi xin thưa ch nhn lnh t cp ch huy trc tiếp ca tôi” và đơn v ca ông Tướng tiếp tc tn công ch không lùi).
        Không lc Do Thái được điu đng v phòng tuyến Ai Cp, bn xp chiếc cu bc qua kênh đào Suez, làm chm mc xâm nhp ca quân đi Ai Cp vào trong bán đo Sinai. Tuy nhiên, đch cho công binh lp cu ni, dùng phà tiếp tc chuyn quân qua kênh đào. Trong các trn không chiến, các phi công Do Thái bn rơi 40 phn lc cơ Mig ca Ai Cp đi li 35 phi cơ b rơi, do ha tin đi-không SAM và ha lc phòng không mnh m ca Ai cp.
        Điu này rt bt li cho phiá Do Thái, vi s tn tht như trên, đt nước s cn ngun nhân lc và vt lc trước khi trn chiến kết thúc. Dân s Syria, Ai Cp tng cng hơn 40 triu người, trong khi đó Do Thái không có đến 3 triu. Ngoài ra, h còn được các nước Rp khác tài tr ngân khon đ kéo dài cuc chiến.
        V tng tham mưu trưởng quân lc Do Thái bay xung b tư lnh tin phương Phương Nam, gi đin thoi cho biết, các v tướng lãnh đã hp và quyết đnh x dng hai sư đoàn dưới quyn Bren và Arik phn công vào sáng mai ngày 8 tháng Mười. Tướng Alazar tr v b tng tham mưu vào lúc na đêm, cùng vi tôi vào trung tâm hành quân đ nghe sĩ quan hành quân thuyết trình. Hu hết các sĩ quan tham mưu làm vic trong phòng hành quân đu đã tng là cp ch huy ngoài chiến trường nên làm vic hết lòng vì h biết không khí thc s nơi chiến trường như thế nào. Các sĩ quan hành quân làm vic sut đêm, có người được ngh đôi phút ung ly cà phê, hút điếu thuc lá, người khác sa li các mũi tên trên bn đ theo din tiến hành quân. Nhng sĩ quan khác trc máy truyn tin, ban lnh, nhn lnh liên tc.
        Tướng Alazar có v phn khi, nói chuyn vi các sĩ quan tham mưu, tin tưởng vào trn phn công vào sáng mai. Nếu mi s din ra như trong d tính, trn tn công ngày mai s làm thay đi b mt chiến trường. Hai sư đoàn Do Thái s phn công tiêu dit các đơn v Thiết Giáp Ai Cp đã vào trong bán đo Sinai đang ri quân dc theo b kênh, Quân đoàn II đch nơi phiá bc, và quân đoàn III Ai Cp trn đóng các v trí nơi phiá nam.
        Trn phn công này b tht bi, lnh lc không được rõ ràng. Sau phiên hp bun t trong ni các, tôi bay xung b tư lnh Phương Nam, triu tp phiên hp gm có: tng tham mưu trưởng, tư lnh Phương Nam cùng các sĩ quan tham mưu cao cp, ba v tư lnh sư đoàn, Arik, Bren và Albert.
        Tôi đến nơi sau na đêm, Bren, Arik đã ngi trong phòng hp, mt mi, đôi mt đ, râu ria tua ta. H đã ch huy đơn v chiến đu ba ngày liên tc, không ngh ngơi. Ch mt vic tái t chc li hai sư đoàn gm quân nhân tr b tái ngũ đã là c mt vn đ, sau đó phi đưa sư đoàn cp tc ra chiến trường.
        Arik không h danh là mt tướng lãnh tài ba, can đm trong quân lc Do Thái (ông ta sau này lên làm Tng Tham Mưu Trưởng ri Th Tướng), đã nhn đnh đúng nhng gì đã xy ra trong trn phn công tht bi va qua. Sau đó, Tướng Arik Sharon đưa ra “bài gii” cho trn tn công tht bi va qua. Tn công mnh qua đt đch bên kia kênh đào Suez, thanh toán nhng dàn ha tin SAM trước, sau đó tn công quân đoàn II và III Ai Cp t phiá sau, b tn công t sau lưng, đường tiếp vn b ct, hai quân đoàn này s b cô lp và tan rã. Điu này mun đt được, phi đánh chiếm nhng chiếc cu chưa b phá và công binh phi lp cu ni, phà đ đưa quân qua đt Ai Cp nhanh chóng.
        V tng tham mưu trưởng tng kết kế hoch hành quân cho ngày hôm sau. Arik (mt sư đoàn) chun b cho quân đánh qua kênh đào Suez. Hai sư đoàn còn li (Bren, Albert) lp tuyến phòng th, chn chnh li đơn v và cho quân ngh ngơi.
        Cùng vi v tng tham mưu trưởng tr v b tng tham mưu, xung trung tm hành quân, tôi đưa vn đ thay thế v tư lnh Phương Nam. Theo nhn xét ca tôi, Tướng Gonen không đ kh năng trên chiến trường Ai Cp và đ ngh David Alazar chn mt trong hai v thay thế, đó là Arik Sharon (đang làm tư lnh sư đoàn) và Chaim Bar Lev, đã tng là tng tham mưu trưởng, lúc đó đang làm tng trưởng b Thương Mi.

No comments:

Post a Comment