Wednesday, May 18, 2011

Về Miền Đất Hứa Phần Cuối / The Promised Land Final Section

     
   Khu người Do Thái trong thành ph c Jerusalem b bao vây. Cp ch huy quân t v Rp là Kawukji ra lnh tn công, ông ta đinh ninh là quân Rp s tiến vào như ch không người trước nhng cp mt khiếp s ca người Do Thái. H không dè đng phi dân t v Do Thái chng tr quyết lit, b gy đt tn công. Kawukji ra lnh tn công đt hai. Đến chiu, quân Rp tn tht phân na, thê thm rút ra khi bãi chiến trường.
        Bên ngoài hành lang Jerusalem, l đoàn Palmach Hillmen phi làm công vic quá nng n, gi con đường tiếp tế cho Jerusalem. H phi to thanh nhng làng Rp dc theo l trình, đến kit sc.
-              Cũng con đường này, có phi Vua David ngày xưa cũng đánh du kích?
-              Nên nh, mình đang chiến đu nơi Samson được sinh ra.
-              Nơi thung lũng này, Vua David “đng” người khng l Goliath!
-              Nơi này, Joshua làm mt tri đng li.
        Mt đoàn xe ln t Tel Avid đem đ tiếp tế đi Jerusalem, đ cu thành ph này đang b quân Rp bao vây. Ln này nhim v dành cho l đoàn Hillmen, đánh chiếm làng Rp Kastel, được xây dng trên mt thành trì ca đo quân Cu Thế, nm trên mt đnh cao chế ng con đường chính.
        Trn này được ghi vào lch s là trn tn công đu tiên ca Do Thái trong trn chiến dành đc lp. Quân l đoàn Hillmen đánh mt trn đm máu, đánh cn chiến trong nhng giao thông hào trước khi chiếm được làng Kastel.

        Sau khi phác ha chi tiết kế hoch, Ari đ cho David t chc đơn v đc nhim, còn chàng đi lên Gan Dafna. Ari đến làng vào lúc chiu tôi và triu tp cp tc mt bui hp trong hm ch huy. Zev, Jordana, bác sĩ Lieberman, và Kitty Freemont đu có mt.
-              Trong làng này có 250 tr em dưới 12 tui, cn được di tn ti mai.
        Nhìn qua nhng khuôn mt ngc nhiên, chàng nói tiếp.
-              Mt đơn v đc nhim đã tp hp trong làng Yad El. Ti nay, 400 đàn ông t các làng đnh cư khác dưới s ch huy ca David s leo lên phiá tây ngn núi. Nếu không b đch phát giác, h s có mt đây lúc rng đông. 250 người ln s cõng trên lưng mi người mt em, 150 người còn li s làm thành phn an ninh.
        Zev Gilboa đng lên.
-              Ari, tôi vn chưa hiu rõ. Anh đnh đem 250 tr em xung chân núi và ban đêm?
-              Đúng vy!
-              Đường núi rt khó đi, ngay c ban ngày cũng đã khó.
        Bác sĩ Lieberman tiếp li.
-              Cõng thêm mt đa tr na, d b xy chân rt xung vc.
-              Chuyn đó phi chp nhn.
-              Còn phi đi ngang qua làng Rp Abu Yesha na.
-              Đng ý phi đ phòng. Mình phi làm... Tôi không mun nghe ý kiến na!
        Đúng như kế hoch, sáng sm hôm sau, 400 đàn ông Do Thái đến làng Gan Dafna. Ari ra ngoài gp h, đem nước, thc ăn ra tiếp tế. Tt c phi nm trn bên ngoài đ tránh cp mt theo dõi ca quân Rp.
        Đúng sáu gi kém mười phút, còn bn mươi phút trước khi mt ri ln. Kế hoch bt đu. Các tr em di tn được cho ăn sm, ung thuc ng pha sn vào sa. Sáu gi bn mươi lăm phút, Jordana Ben Canaan cùng vi tt c các tr em còn li ra ngoài tuyến phòng th, đ phòng quân Rp xâm nhp.
        Hai mươi lăm nhân viên (thy giáo, y tế v.v...) mc qun áo m cho các tr em lúc đó đã ng say, và dùng băng keo dán ming li s các em khóc trong gic ng. Các đàn ông Do Thái xếp hàng lên nhn lãnh mi người mt em. Trong làng đã làm sn dây ct cht em nh vào lưng người đàn ông đ anh ta được rnh đôi tay, x dng vũ khí hoc vch cây rng trong lúc di chuyn.
        Đúng tám gi rưỡi ti, mi người đã sn sàng sau khi kim soát li ln chót. Ari dn đu toán bo v đi trước và 250 người đàn ông vi “đ trang b” trên lưng theo sau. Nhng người còn li đng trước cng làng trong yên lng. H ch biết cu nguyn và đi tin tc kết qu vào sáng hôm sau. Kitty còn đng li mt mình nơi cng làng Gan Dafna, nhìn lên bu tri.
-              Đêm nay s là mt đêm dài. Kitty. Bà nên đi vào ko b cm lnh.
-              ... Đêm nay s dài hơn mi đêm.
        Jordana mi Kitty vào phòng tâm s. Kitty có v lo âu.
-              Khi nào h mi qua khi làng Rp Abu Yesha?
-              Có l na đêm... Nếu mi chuyn êm xuôi... Mi chuyn nm trong tay Thượng Đế.
-              Tôi xin phép qua phòng bác sĩ Lieberman đ xem h có tin gì không?

        Na đêm, ri mt gi sáng. Kitty ngi bt dy trên ghế b, nàng va tri qua cơn ác mng. Quân Rp đui theo đoàn người, nhng tiếng thét man r, nhng lưỡi gươm sáng loáng vung lên ta ánh thép. Đoàn bo v b giết, quân Rp bt tt c các tr em, và h đào mt h rng ln đ chôn sng bn tr...
        Ri nàng đ ý nghe, có tiếng súng n xa xa. Rõ ràng tiếng súng t hướng làng Abu Yesha, ch không phi cơn ác mng. Kitty xc đi vào đôi dép, bước vi ra ca. Jordana đang đng ngay ca, ôm ly Kitty Freemont.
-              Đ tôi đi.
-              Đng! Không nên...
-              Chúng nó giết các tr em ca tôi! Quân sát nhân, giết người!
        Kitty va gào lên, va đy Jordana qua mt bên, nhưng cô em gái Ari, ch huy trưởng Palmach trong làng quá kho, đy Kitty ngã xung sàn.
-              Bình tĩnh li. Đó là tiếng súng ca Zev Gilboa, bn đu bên kia làng Abu Yesha đ đánh lc hướng quân Rp.
-              Cô nói tht không?
-              Đúng như vy! Tôi th là đúng như vy.
        Jordana đ Kitty dy, nàng gc đu vào vai Jordana nc n ri òa lên khóc ln. Được mt lúc Kitty nói vi Jordana.
-              Dov và Karen sp hết phiên gác đ tôi nu ít nước trà.
        Hai gi sáng, ri ba gi. Mi người ngi trong hm ch huy, thc trng đêm nghe ngóng tin tc. Năm gi mười lăm phút, mi người ra khi hm, vn đng chân tay, th lp không khí trong lành bui sm mai. Mi người bước ra cng nhìn v hướng làng Yad El dưới chân núi. Mt người bng ch tay... v hướng có ánh đèn chp.
-              Nhìn kìa.
-              Gì vy?
-              Aùm hiu... X1416...
-              H đến nơi đến chn an toàn. Jordana phiên dch ám hiu cho mi người cùng nghe.

        Bn hôm sau khi các tr em dưới 12 tui đã an toàn trong làng Yad El. Ari nhn được báo cáo rng, viên ch huy Rp đã rút na quân s ra khi làng Abu Yesha, chàng đoán làng Gan Dafna sp b tn công.
        Ari ly thêm được hai mươi Palmach t khp nơi trong vùng Galilee, li trèo lên núi đến Gan Dafna, lp b ch huy. Trong làng Ari có tt c 40 tay súng Palmach, khong 30 nhân viên hành chánh có th cm súng được. Đám tr em còn li dưới s ch huy ca Jordana khong 200 em. V vũ khí, trong làng Gan Dafna ch có năm mươi khu súng c l sĩ, vài trăm lu đn ni hoá, bom xăng chế biến, và mt súng chng chiến xa cũ ca Hungary vi năm viên đn.
        Tình báo cho biết, đch quân dưới quyn Mohammed Kassi có 800 quân t v, vô s đn dược, và pháo binh ym tr, thêm vài trăm t v quân Rp đến t làng Aata và các làng thù nghch Rp dc theo biên gii Lebanon.
        Ari ra lnh cho Zev Gilboa tun thám trong khu vc gn tri Esther, đ kp thi báo đng nhng kế hoch chuyn quân ca đch. Đến Gan Dafna được ba hôm, mt thông tín viên đến làng thông báo cho Ari biết rng quân ca Kassi gn 1000 tên đã ri tri Esther di chuyn xung đi. Ari ban lnh báo đng, hai phút sau tt c mi người, k c tr em Do Thái đã vào v trí chiến đu.
        Mt ít lâu sau, nhng cái đu Rp nhô lên, ri quân Rp xut hin đông đo. H dng li nhìn vào trong làng mt cách ng vc... sao mà quá im lng, không mt bóng người. T trên đài cao trong tri Esther, Mohammed Kassi dùng kính vin vng quan sát, mm cười... Kỳ này nh sch đám Do Thái. Mt tiếng súng đi bác n vang thay lnh tn công.
        Bên trong làng Gan Dafna, mi người vn ngi yên dưới giao thông hào. H có th nghe được tiếng Rp hò hét bên ngoài, nhưng vn bình tĩnh đi lnh. Sau khi đánh võ mm đe da, ri như n bùng ra, bn Rp hò hét chy trên con đường vào cng chính Gan Dafna. Zev Gilboa nơi tuyến đu, vn đi cho đến khi bn Rp vào đến bãi mìn phòng th, chàng đưa lá c mu xanh lên cho Ari bm nút cho n mìn.
        Hai mươi qa mìn n chn đng núi rng, quân Rp sng sót nhy qua mt bên chy vào khu vườn nho. Ari đã tiên đoán trước, dàn sn 40 Palmach, hai khu đi liên và bom xăng, tiêu dit thêm mt m quân thù. Quân Rp vn tiếp tc đ thêm vào, Ari cho lnh Palmach rút v phiá sau, nhường bãi chiến trường cho đt hai.
        David Ben Ami ch cho đch đến gn, 50 thước, 40 thước... 10 thước, chàng ra lnh khai ha khu súng chng chiến xa cũ k, bn gc đt xung phong đu... Khu súng cũ k ch bn được ba phát, nòng lìa khi súng, xong nhim v, giết được khong 200 tên gic cung tín. Đt cui cùng còn khong hơn mt trăm tên đng vào phòng tuyến ca tr em dưới s ch huy ca Jordana...
        Trn chiến kết thúc. Hơn mt na quân Rp b giết, người Do Thái ch mt 24 người gm:  11 thanh niên Palmach, 3 thanh n Palmach, 6 nhân viên ging hun và 4 tr em. Phiá Do Thái ly được mt s lượng súng ng gp mười ln s vũ khí ca h làm quân Rp không dám tn công na. Kitty bước vào b ch huy trao cho Ari mt ly rượu, chàng hi.
-              Các tr em b thương ra sao?
-              Có hai em b thương nng s không qua khi, nhng đưá khác không b nng.
        Ari ngi bun bã vì mt đi Zev Gilboa, trong lúc hăng say truy kích đch. B thương không chy được, Zev “cưa” qa lu đn cui cùng vi quân thù.
-              Đây là nhng k vt ca Zev. Kitty đưa cho Ari.
-              Người dân trong các làng chiến đu kibbutz không có gì làm ca riêng, k c bn thân. C cuc đi dành cho lý tưởng.
-              Tôi thích Zev. Có ln chàng th l... ch mong được v làng cũ sng bên v làm mt người chăn cu tm thường... V Zev có l mun gi nhng k vt này ca Zev... Nàng sp có thêm đa na.

        Quân Rp xiết cht vòng vây Jerusalem. L đoàn Hillmen b tn tht gn hết sau nhng trn đánh m đường, gi đường vào thành ph nơi hướng nam. Ông trùm Avidan táo bo m mt ngõ khác qua ng Latrun, nhim v này được giao cho David Ben Ami, em ca Nahum mt nhân vt quan trng trong Maccabee sau khi c hai nhân vt ti quan trng Akiva và Ben Moshe chết trong trn tn công nhà tù Acre.
        Cũng như ông anh Ari, Jordana là mt cô gái Do Thái rt can đm, nàng tr v làng Gan Dafna sau chuyến đi Tel Aviv nhn lnh. Kitty đ ý có điu gì không vui, lo lng bn chn. Kitty nói Jordana ngi xung, kh hi.
-              Có chuyn gì vy, Jordana?
-              Không hiu sao... T dưng tôi không còn nghe được gì na, có chuyn chng lành đi xuyên qua tim tôi...
-              Nói tiếp đi, Jordana. Tôi bên cô.
-              Tôi nghe tiếng David kêu thét lên...
-              Vô lý! Ti cô lúc nào cũng lo quá, nên v phòng nm ngh ngơi.
        Ba hôm sau, Kitty bước vào phòng Jordana, nàng đang bn bu vi đng giy t ngn ngang trên bàn. C hai không nói mt li khang vài phút, ri Jordana ngng lên.
-              David chết ri!
-              Sao cô biết?
-              Ari va báo tin... Chết như thế nào vn chưa biết. Ari ch nói David ch huy mt đơn v gm Palmach, Maccabee, và Haganah tn công phá vòng vây ca đch vào thành ph c Jerusalem. Đó là mt trn tn công t sát.
        Kitty tr v phòng, ngi ôm mt khóc. Nhng người bn thân thương, nhng nhân vt chính trong chuyến Exodus ln lượt ra đi. Zev Gilboa chết Gan Dafna, Joab Yarkoni chết trong làng Safed... David Ben Ami chết dưới chân bc tường bao quanh thành ph c Jerusalem... Hi Thượng Đế có thc s yêu thương dân Do Thái không!
        Mt tháng sau khi David tìm ra con đường vào khu ph c Jerusalem. Con đường “Burma road” qua c đim Latrun được hoàn tt. Đoàn xe tiếp tế vào đến bên trong Jerusalem. Thành ph này s không bao gi b vây na.

X. VI ĐÔI CÁNH ĐI BÀNG.
        Barak Ben Canaan đã đt đến 85 tui, ln này ông ta thc s v hưu, v sng nơi làng Yad El nơi ông lp ra. Cuc đi còn li Barak Ben Canaan dành cho bà v Sarah. S vui sướng ca ông ta không đn bù được cho nhng bun phin hai người con phi gánh chu. Jordana vn chưa quên hình nh David Ban Ami. Sau trn chiến dành Đc Lp, Jordana qua Pháp sng ít lâu, sau đó quay tr li vin đi hc Hebrew, trong lòng nàng vn trng vng. Ari cũng biến mt vào sa mc Negev, Barak biết ni bun ca người con trai.
        Sau ngày sinh nht th 85 ít hôm, Barak cm thy đau nơi d dy, mc du Sarah đã nhiu ln khuyên chng đi khám bác sĩ, nhưng ông vin đ lý l. Barak nhn được cú đin thoi mi c hai v chng đến Haifa đ ăn mng ngày l Đc Lp năm th ba, và s được mi ngi nơi hàng ghế danh d. Nhân tin Barak vào khám bnh trong mt bnh vin. Bác sĩ cho biết là ông b ung thư.
        Nhn được tin cha, Ari xin phép tr v làng Yad El gp. Chàng ôm ly người cha.
-              Thưa B. Được tin con xin phép v ngay.
-              Ari... Sau con không đưa quân v tham d din binh hôm l Đc Lp?
-              Quân Ai Cp nhòm ngó Nitzana, nên đơn v con phi đ phòng.
        Barak lng l nhìn khuôn mt cng rn ca người con, đôi giòng l chy dài xung đôi gò má già nua. Ari quay mt ra ch khác.
-              B được hưởng hnh phúc my năm va qua. Không như các con... B ra đi không được vui nếu con và Jordana vn chưa được vui sướng trong lòng. Ari. H nói vi B rng, con có th lên làm Tham Mưu Trưởng Lc Quân, nếu con ra khi vùng sa mc Negev.
-              Vn còn nhiu vn đ trong sa mc Negev. Bn Ai Cp lp ra nhng nhóm Fedayeen (Tháng Chín Đen), vượt biên, cướp ca giết người nơi nhng ngôi làng dc theo biên gii.
        Hôm sau, Ari nâng ông B ra xe, đi lên đi Tel Hai, nơi mà ông cùng vi người em Akiva băng qua khi v Palestine, hơn na thế k trước. Đng trước bc tượng sư t đá vi hàng ch “Điu sung sướng được chết cho mt quc gia”. Barak lng yên nhìn ngm cnh vt xung quanh, xung thung lũng Huleh. Hai hôm sau Barak Ben Canaan ra đi trong gic ng bình an.
       
        Trong giai đon cui ca trn chiến Đc Lp, Dov Landau gia nhp quân đi Do Thái và tham d hành quân Ten Plagues chng li quân đi Ai Cp. Mt ln na Dov chng t lòngï can đm, được Ari tin dùng, gi li làm vic trong b ch huy. Sau đó quân đi Do Thái gi Dov Landau đến hc trong vin K Thut Haifa. Dov cũng là mt sinh viên xut sc, anh chàng này, nhúng tay vào chuyn gì cũng vượt kh năng hơn người, ch nào cũng “S 1”.
        Năm Dov Landau lên 21 tui, chàng đã được thăng cp Đi Úy, ch huy mt đơn v Công Binh, tương lai đy ha hn. Dov còn được gi theo hc trong Trung tâm Nghiên Cu Weizmann Rehovot.
        Sau trn chiến, Karen cũng giã t Gan Dafna, gia nhp quân đi. Nàng được hun luyn v ngành n tr tá, chuyên lo v tr em. Karen đnh noi gương Kitty Freemont, thnh thong được phép vài ngày, nàng quá giang xe đi Jerusalem thăm Kitty hoc đi Haifa thăm Dov.
                    Sau khi được hun luyn xong ti Trung Tâm Nghiên Cu Weizmann, Dov được ngh phép vài ngày trước khi đi tr li thung lũng Huleh làm vic trong mt d án v nước. Dov quá giang xe đi Nahal Midbar thăm Karen trước khi trình din nhim s.
-              Dov!
-              Anh nh em quá xá, đến chết được!
        Karen đang làm phiên gác (mi người đu phi làm nhim v tác chiến), b khu súng da vào tường. Hai người ôm ly nhau.
-              Anh có tin mng. Như anh đã ha... Em s hãnh din vì anh.
-              Chuyn gì na đây?
-              H gi anh lên làm vic nơi thung lũng Huleh cho đến cui mùa hè, sau đó s cho anh qua Hoa Kỳ hc trong Massachusetts Institute of Technology (MIT).
        Karen mm cười nhìn Dov.
-              Thích quá! Dov! Em rt hãnh din...

        Mt đêm quan trng hơn tt c nhng đêm khác trong phong tc, tôn giáo ca người  Do Thái. Đó là đêm Passover. Cc đim ca l Passover là Seder (Ba tic t do) đ t ơn cho s t do, nim hy vng cho nhng ai chưa có. Cho nhng k b lưu đy, b phân tán, trước s hi sinh ca quc gia Do Thái. Seder luôn luôn kết thúc bng câu: “... Năm ti trong Jerusalem”.
        Ba tic Seder năm nay ti nhà Ari Ben Canaan trong làng Yad El, cũng nh thôi nhưng bà M sarah vn chun b hàng tháng tri cho ba tic thêm thnh son. Dov đã có mt, đang nói chuyn vi Kitty Freemont, cu Tướng Sutherland cũng đến chung vui. Cánh ca m toang ra, Jordana v ti lên tiếng chào tt c mi người, ri gi M.
-              Chào tt c mi người. M ơi, con đem v mt điu ngc nhiên.
        Bà sarah đang làm vic trong bếp vi chy ra, đúng lúc Ari bước qua ca.
-              Ari.  Sara va nói va rút khăn tay lau nước mt vì vui sướng. Bà trách yêu cô con gái Jordana.
-              Sao con không báo tin, Ari s v thăm nhà năm nay!
        Ari đến bt tay tng người.
-              Chào Kitty. C t nhiên như người trong nhà!
-              Chào anh Ari.
        Dov Landau bước li, đưa tay bt, chàng không còn là đa tr 17 tui na.
-              Chào Chun Tướng Ben Canaan.
-              Chào Dov. Tôi nghe nói chú s đem nước đến vùng sa mc.
-              Vâng. Chúng tôi làm vic rt hăng say.
        Ari đến chào Tướng Sutherland.
-              Chào Thiếu Tướng.
-              Tôi rt vui mng được gp li anh.
-              Khu vườn ca Thiếu Tướng đ này ra sao?
-              Ô! M ca anh cho tôi nhng khóm hoa hng rt đp. Anh phi đến thăm tôi trước khi tr v nhiêm s.
-              Tôi s c gng.
        Ch còn li Ari và Kitty Freemont, Ari đ ý nàng đp hơn bao gi. Ari lên tiếng.
-              Karen năm nay có v chung vui vi chúng ta không?
-              Có ch! Cô ta s v đến bt c lúc nào.
-              Mình ra ngoài đi b cho thoáng.
-              Tri hôm nay tt, mình ra ngoài nói chuyn...
        Hai người yên lng đi do quanh vườn, Kitty cht hi.
-              Tình hình lúc này ra sao?
-              Lúc nào cũng vy... Mãi mãi cũng vy. Người rp vn khuy phá thường xuyên, nên lúc nào cũng phi đ cao cnh giác.
-              Tôi vn lo cho Karen, làm vic trong gii đt Gaza... Nahal Midbar.
-              ! Ch đó ghê gm... Bn Rp quy ri không ít.
-              Anh có thy Dov! Thiếu Tá Dov, anh ta tr nên mt người đàn ông gii, có th bao bc cho Karen.
-              ! Chàng ta gii lm.
-              Thôi mình nên vào trong nhà. Tôi mun có mt đ đón Karen, v li có my em đnh đến thăm tôi.
        C bui sáng ln bui chiu, khách ra vào nhà Ben Canaan không ngt. Nhiu tr em đến t nhng làng đnh cư xa xôi đến thăm Kitty, ch đ gp nàng ít phút. Có em đem theo v hay chng. Tt c đu phc v trong quân đi Do Thái. Dân làng Yad El đến thăm xã giao Ari khi nghe nói chàng v ti.
        Đến xế chiu, khách thăm viếng đã thưa tht. H phi lo ba Seder cho riêng h. Vn chưa thy bóng dáng Karen. Kitty trách.
-              Có chuyn gì xy ra cho cô ta đây? Ít nht cũng gi đin thoi cho biết.
        Tướng Sutherland đáp li.
-              Hôm nay là ngày l ln, tng đài đin thoi rt bn. Không phi ai cũng gi được.
        Ari an i.
-              Đ tôi vào b ch huy làng, ly quyn ưu tiên gi cho kibbutz ca Karen hi xem cô ta đâu?
        Bà m Sarah đã chun b xong xuôi, mi tt c mi người vào phòng ăn. Ari sau khi gi cú đin thoi, chm chp bước vào. Mi cp mt nhìn vào Ari, chàng mun nói nhưng ch cn răng. Kitty lên tiếng.
-              Karen! Cô ta đâu?
        Ari yên lng cúi đu.
-              Karen đâu?
-              Karen chết ri. Cô ta b bn khng b Rp Fedayeen giết đêm qua.
        Kitty thét lên mt tiếng ri ngã xung sàn nhà, ngt xu.

        Kitty m mt ra, trước mt là Jordana và Tướng Sutherland, nàng li ôm mt khóc.
-              Cưng ca tôi! Cưng ca tôi! Karen mt ri!... Karen mt ri!
-              Nếu được chết thay cho Karen, tôi chp nhn. Jordana cũng khóc.
        Tướng Sutherland v vai Kitty.
-              Kitty, nm xung ngh mt chút. Nm ngh đã.
-              Không tôi phi ra gp Dov.
        Nàng trông thy Dov đang ngi mt mình trong mt góc phòng, hai tay ôm ly đu. Kitty bước li ôm ly chàng ta. Kitty vn còn khóc.
-              Dov! Cưng ca tôi.
        Bàn tic vng tanh, thc ăn trên bàn đã ngui. Chng ai còn lòng d đ ăn, mi người ôm nhau khóc, c nhà đu khóc, cho đến khi cn nước mt. Jordana nói vi Kitty.
-              Ari ngi mt mình trong căn nhà kho. Bà đi mi anh ta tr li đây.
        Kitty đi vào trong nhà kho, gia ngn đèn du leo lét. Ari đang ngi quay lưng ra ca, nàng bước đến sau lưng đt tay lên vai chàng.
-              Ari. Anh phi vào đ mi người cùng ăn Seder.
        Ari t t quay li ngước lên. Kitty lui li mt bước, nhìn con người “thép”. Ari gc đu vào gia đôi bàn tay. Kitty kh lên tiếng.
-              Ari... Mi người đang đi anh đ d ba Seder.
-              Sut cuc đi tôi... c cuc đi... Tôi phi chng kiến k thù cướp đi nhng người thương yêu...  H đã ra đi... tt c đã ra đi.
-              Ari... Ari.
-              Ti sao chúng ta đem tr con v đây... đ sng trong cnh đi ngc. Ti sao chúng giết đi cô gái đáng yêu... Mt nàng tiên... Ti sao... Ti sao chúng giết nàng...?
        Ari c gng đng dy. Chàng đưa tay lên đp nh vào đu.
-              Hi Thượng Đế! Ti sao h không đ chúng tôi yên! Ti sao h không đ chúng tôi sng.
        Bng Ari dng li, c thân hình to ln đ s dường như đã hết sinh lc, chàng run ly by. Kitty không th tưởng tượng mt người hùng trước mt nàng.
-              Ari... Mình phi vào... Mi người đang đi.
        Ari cht ngã khy xung, ôm ly eo Kitty. Chàng khóc ln đu tiên trong đi. Kitty ép đu Ari vào bng nàng, đưa tay lên vut tóc chàng. Ari nói qua tiếng khóc.
-              Xin đng b anh.

        Kitty dìu Ari bước vào phòng, chàng t t bước lên chiếc ghế trước đây dành cho ông B Barak. Tướng Sutherland v vai Ari.
-              Tôi là người ln tui nht đây, xin được phép đc li kinh cho ba tic Seder.
-              Rt ly làm vinh d.
        Tướng Sutherland bước lên ngi vào chiếc ghế “trưởng gia đình”. Mi người m bài kinh Haggadah ra. Tướng Sutherland gt đu, ra du cho Dov. Dov Landau, c gng đ khi nghn hng và bt đu đc. “Ti sao đêm nay khác vi tt c mi đêm trong năm? Đêm nay khác bi chúng ta ăn mng giây phút quan trng nht trong lch s ca dân tc chúng ta. Đêm nay chúng ta mng chiến thng đã vượt ra khi vòng nô l đến b t do”.
 vđh

The END

No comments:

Post a Comment